Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:321

Publicerad den 4 maj 2022
Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

1)

Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243.

dels att 4 kap. 18 § ska upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 2 § och 4 kap. 16, 17 och 19–22 §§ och rubriken närmast före 4 kap. 19 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast efter 4 kap. 13 § ska lyda ”Kvarstad, beslag, kopiering samt husrannsakan och andra åtgärder som avses i 28 kap. rättegångsbalken”.

2) Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–4, 6, 11 och 13 får lämnas även om den gärning som ansökan avser inte motsvarar ett brott enligt svensk lag. Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 5, 7–10, 12 och 14 får endast lämnas om den gärning som ansökan avser motsvarar ett brott enligt svensk lag (dubbel straffbarhet), om inte annat följer av 4 kap. 20 § beträffande husrannsakan, genomsökning på distans och beslag.

2)

Senaste lydelse 2021:239.

En ansökan om att beslag, husrannsakan eller andra åtgärder enligt 28 kap. rättegångsbalken ska vidtas i Sverige handläggs av åklagare.

Verkställda beslag ska skyndsamt anmälas hos rätten för prövning. Detsamma gäller om handlingar har kopierats enligt 27 kap. 17 a § rättegångsbalken och kopiorna förvaras hos en brottsbekämpande myndighet. Rätten ska så snart det kan ske hålla förhandling i frågan. Vid förhandlingen tillämpas bestämmelserna i 24 kap. 17 § andra stycket rättegångsbalken.

Företrädare för den myndighet som begärt åtgärden får delta vid förhandling om kvarstad, beslag och kopiering och får med rättens samtycke ställa frågor till den som drabbats av åtgärden.

Beslag och kopiering samt överlämnande av egendom eller en kopia av en handling till en annan stat

Egendom får tas i beslag och överlämnas till den ansökande staten om egendomen skäligen kan antas

  • ha betydelse för utredningen om gärningen,

  • ha tagits ifrån någon genom brott, eller

  • vara förverkad på grund av brott, om egendomen hade kunnat förverkas enligt svensk lag i en rättegång i Sverige och det finns särskilda skäl att överlämna egendomen till den ansökande staten.

En kopia enligt 27 kap. 17 a § rättegångsbalken får överlämnas till den ansökande staten om kopian skäligen kan antas ha betydelse för utredningen om gärningen.

3) Även om den gärning som ansökan avser inte motsvarar ett brott enligt svensk lag, får egendom tas i beslag och överlämnas till den ansökande staten om ansökan har gjorts av en stat som är medlem i Europeiska unionen eller av Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein och det för gärningen kan dömas till fängelse i den ansökande staten.

3)

Senaste lydelse 2011:1208.

I ett sådant ärende om rättslig hjälp som avses i 1 kap. 5 § första stycket 1 får egendom tas i beslag och överlämnas till den ansökande staten om den gärning ansökan avser motsvarar ett brott för vilket det enligt svensk lag eller enligt den ansökande statens lag är föreskrivet fängelse i sex månader eller mer. Vad som sagts nu gäller inte om första stycket är tillämpligt.

Första och andra styckena gäller även

  1. vid en husrannsakan för att söka efter egendom som kan tas i beslag eller användas vid en genomsökning på distans,

  2. vid en genomsökning på distans, och

  3. vid ett beslut om kopiering av handlingar som omfattas av ett beslag eller som påträffats vid en husrannsakan eller en genomsökning på distans.

Rätten ska pröva om beslutet om beslag eller kopiering är lagligen grundat och om egendomen eller kopian ska överlämnas till den ansökande staten.

Ett beslut om att överlämna beslagtagen egendom eller en kopia av en handling till en annan stat verkställs av åklagaren.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:321

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)