Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:330

Publicerad den 4 maj 2022
Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)
Utfärdad den 28 april 2022

Regeringen föreskriver att 20 § förundersökningskungörelsen (1947:948)1) ska ha följande lydelse.

1)

Kungörelsen omtryckt 1969:589.

2) Av förundersökningsprotokollet ska det framgå vem som är undersökningsledare, vem som har varit förhörsledare och vem som har sammanställt protokollet. Den som sammanställer protokollet ska även ange i protokollet när sammanställningen görs.

2)

Senaste lydelse 2021:1157.

I protokollet ska följande antecknas:

 • angivelsen eller vad som annars har varit skälet till att förundersökningen inletts,

 • tid och plats för åtgärder under förundersökningen,

 • iakttagelser vid brottsplatsundersökning,

 • berättelser av hörda personer samt nödvändiga upplysningar om dem,

 • uppgift om att en anhörig eller någon annan närstående har underrättats om ett frihetsberövande eller att en sådan underrättelse inte har skett eller har skjutits upp,

 • uppgift om den misstänkte var påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel vid brottet, och om brottet kan antas ha samband med den misstänktes missbruk av alkohol eller något annat berusningsmedel,

 • namn på förhörsvittne och övriga närvarande vid förhör,

 • namn på närvarande vid en genomsökning enligt 27 kap. 11 b § rättegångsbalken eller vid en genomsökning på distans enligt 28 kap. 10 e § andra stycket rättegångsbalken,

 • beslut om att någon inte har tillåtits att närvara vid en genomsökning eller vid en genomsökning på distans och att det som framkommit då inte får uppenbaras,

 • beslut om att någon annan än ett förhörsvittne har tillåtits att närvara vid förhör och att det som har framkommit vid förhör inte får uppenbaras,

 • beslut om att en försvarare har förhindrats att närvara vid förhör och skälen för det,

 • framställningar till rätten om vittnesförhör eller annan utredning under förundersökningen, om upptagande av bevisning enligt 23 kap. 15 § rättegångsbalken, och om föreläggande att visa upp ett skriftligt bevis eller tillhandahålla ett föremål för besiktning och beslut om detta,

 • sakkunnigyttranden,

 • beslut om uppgifter som rör användning av tvångsmedel,

 • underrättelse till en misstänkt enligt 23 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken, samt till en misstänkt och hans eller hennes försvarare enligt 23 kap. 18 a § första stycket rättegångsbalken, med uppgift om de krävt ytterligare utredning eller i övrigt velat anföra något,

 • uppgift om vilken information den misstänkte eller försvararen har fått del av enligt 23 kap. 18 c § rättegångsbalken,

 • uppmaning enligt 2 § strafföreläggandekungörelsen (1970:60),

 • uppgift om målsägande eller den som övertagit målsägandens anspråk avser att föra ersättningstalan i anledning av brottet,

 • nödvändiga uppgifter om enskilt anspråk när åklagaren förbereder en sådan talan och, om det är möjligt, den misstänktes yttrande över ett sådant anspråk,

 • uppgift om uppmaning enligt 5 a §,

 • uppgift om det funnits ett barn som har bevittnat brottet och i så fall var barnet har befunnit sig,

 • uppgift om att det finns utredningsmaterial som inte har tagits med i protokollet, och

 • det som i övrigt är av betydelse att anteckna i protokollet.

Protokollet ska innehålla nödvändiga diarieuppgifter, såsom nummer på inkommen angivelse och aktnummer (dossiernummer) och en kort beteckning av saken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:330

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Linda Billung
(Justitiedepartementet)