Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:481

Publicerad den 26 maj 2022
Förordning om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.
Utfärdad den 19 maj 2022

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. ska ha följande lydelse.

1) Arvoden betalas enligt följande.

1)

Senaste lydelse 2016:923.

Uppdragstagare

 

Arvode för sammanträde (belopp i kronor per dag)

 

Arvode för förberedelsearbete (belopp i kronor per dag)

 

1. Nämndemän i tingsrätterna och hovrätterna

 

680

 

300

 

2. Nämndemän i förvaltningsrätterna och kammarrätterna

 

680

 

300

 

3. Jurymän i tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

 

680

 

300

 

4. Andra ledamöter i arrendenämnderna och hyresnämnderna än ordförande

 

680

 

300

 

5. Experter i hyresnämnderna

 

680

 

300

 

6. Särskilda ledamöter i kammarrätterna i mål om laglighetsprövning, fastighetstaxering och åldersgränser för film som ska visas offentligt

 

680

 

300

 

7. Särskilda ledamöter i sjöförklaringsdomstolarna

 

680

 

300

 

8. Särskilda ledamöter i tingsrätt i mål om klander av dispasch

 

680

 

300

 

9. Särskilda ledamöter i förvaltningsrätterna i mål om laglighetsprövning och åldersgränser för film som ska visas offentligt

 

680

 

300

 

I kammarrätterna ersätts sakkunniga i frågor som rör bokföring och balansteknik med 380 kronor per arbetstimme.

Till nämndemän och jurymän som under en sammanträdesdag tjänstgör kortare tid än tre timmar betalas, i stället för vad som anges i första stycket, arvode för sammanträde med 340 kronor per dag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:481

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Klara Lidman Kittel
(Justitiedepartementet)