Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:609

Publicerad den 31 maj 2022
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:145, bet. 2021/22:SoU29, rskr. 2021/22:301.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga3)

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

 

Tillämplig internationell överenskommelse

 

Internationella organ

 

Fysiska personer

 
 

 

 

 

81. Internationella vaccininstitutet (IVI)

 

Direktören, institutets personal samt deras familjemedlemmar

 

Avtal undertecknat den 1 mars 2022 och den 3 mars 2022 mellan Sveriges regering och Internationella vaccininstitutet

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:609

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNA HALLBERG
Charlotte Kugelberg
(Utrikesdepartementet)