Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:706

Publicerad den 8 juni 2022
Lag om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 a § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:131, bet. 2021/22:JuU30, rskr. 2021/22:323.

2) En EES-medborgare eller en sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i 1 kap. 6 § lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar som har utvisats av regeringen enligt den lagen får ansöka om rättsprövning av beslutet.

2)

Senaste lydelse 2009:1539.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:706
  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utlänningar som har utvisats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)