Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1083

Publicerad den 29 juni 2022
Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska införas två nya paragrafer, 40 och 41 §§, och närmast före 40 § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:233, bet. 2021/22:JuU33, rskr. 2021/22:431.

Resning

Om en ansökan om resning avser en tilltalad som inte har fyllt arton år ska rätten underrätta vårdnadshavaren eller någon annan som svarar för den unges vård och fostran samt någon annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge om ansökan. En underrättelse ska inte lämnas om det strider mot den unges bästa eller om det finns andra särskilda skäl.

En ansökan om resning som avser en tilltalad som inte har fyllt tjugoett år ska handläggas skyndsamt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1083

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Emma Pleiner
(Justitiedepartementet)