Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1213

Publicerad den 1 juli 2022
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:223, bet. 2021/22:UU16, rskr. 2021/22:420.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga3)

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ

 

Fysiska personer

 
 

 

 

 

82. Förenta nationernas barnfond Unicefs innovationskontor

 

Chefen, biträdande chefen, kontorets personal samt deras familjemedlemmar

 

Avtal undertecknat den 13 april 2022 och den 18 april 2022 mellan Sveriges regering och Förenta nationernas barnfond Unicef

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1213

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNA HALLBERG
Charlotte Kugelberg
(Utrikesdepartementet)