Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Delgivningslag (2010:1932)

Delgivningslagen

Utkom från trycket den 30 december 2010
utfärdad den 16 december 2010.

Inledande bestämmelser

Denna lag gäller när delgivning ska ske i mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet eller när delgivning i annat fall ska ske enligt lag eller annan författning.

Om det i lag eller annan författning finns en bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. 2 st. R 1987:44 anm. vid 2 § lagen (1985:206) om viten, inf. under FörvProc – Delgivningslagen har inte ansetts tillämplig i skiljeförfarande H 1996:330.

Delgivning innebär att en handling skickas eller lämnas till den eller de personer som har behörighet att ta emot delgivningen eller att något av de andra förfaranden som anges i denna lag används.

Den som ensam eller tillsammans med någon är behörig att ta emot delgivning betecknas i denna lag som delgivningsmottagare. Bestämmelser om vilka som är delgivningsmottagare finns i 11–15 §§.

Delgivning enligt denna lag sker genom delgivningssätten

 • vanlig delgivning (16–18 §§),

 • muntlig delgivning (19–21 §§),

 • förenklad delgivning (22–26 §§),

 • särskild delgivning med juridisk person (27–30 §§),

 • stämningsmannadelgivning (31–46 §§),

 • kungörelsedelgivning (47–51 §§), och

 • tillgänglighetsdelgivning (52–54 §§).

SFS 2022:1536

Delgivning med en person som vistas utomlands får ske om den stat där delgivning ska ske tillåter det.

Vid delgivning enligt första stycket får lagen på den utländska orten tillämpas, om det inte skulle strida mot svenska allmänna rättsprinciper.

En kallelse av en målsägande, ett vittne, en sakkunnig eller någon som avses i 36 kap. 1 § andra och tredje styckena rättegångsbalken, som ska delges utomlands, får inte ske vid vite, om inte annat följer av lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt.

Hänvisad författning:

Jfr betr. stämning i brottmål RB 33:6.

SFS 2013:877

Delgivningssätt ska väljas med utgångspunkt från att det ska vara ändamålsenligt med hänsyn till handlingens innehåll och omfattning och medföra så lite kostnader och besvär som möjligt.

Delgivning får inte ske på ett sätt som är olämpligt med hänsyn till omständigheterna i delgivningsärendet.

Rättsfall:

H 2017:252.

Innehåller en ansökan om bistånd med delgivning i Sverige en begäran om att ett visst förfarande som avviker från denna lag ska användas, får det tillämpas, om det inte skulle strida mot svenska allmänna rättsprinciper.

Vid bistånd med delgivning i Sverige får delgivning av en handling som är skriven på eller översatt till ett annat språk än svenska eller ett språk som följer av en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige, endast ske med delgivningsmottagarens samtycke om det inte står klart att han eller hon förstår det andra språket.

SFS 2013:877

Om en handling som en myndighet ska delge en person är omfattande eller det av annan anledning är olämpligt att skicka eller lämna handlingen, får myndigheten besluta att handlingen i stället under viss tid ska hållas tillgänglig hos myndigheten eller på annan plats som myndigheten beslutar. Ett meddelande om beslutets innehåll ska delges.

Första stycket gäller inte delgivning av en handling som inleder ett förfarande vid en domstol eller annan myndighet. Första stycket gäller dock bilagor till en sådan handling.

Bestämmelserna i denna lag om delgivning av en handling tillämpas även vid delgivning av annat än handling.

Vem som ska se till att delgivning sker m.m.

En myndighet som handlägger ett mål eller ärende ska se till att delgivning sker.

Begär en part eller någon som har liknande ställning att själv få se till att delgivning sker och det inte är olämpligt, får myndigheten besluta om detta. Myndigheten ska i beslutet ange en viss tid inom vilken ett bevis om delgivning ska ges in till myndigheten. Har ett bevis om delgivning inte getts in inom föreskriven tid, ska myndigheten se till att delgivning sker.

En person som ska se till att delgivning sker utan samband med ett mål eller ärende får vända sig till en länsstyrelse eller, om delgivningen ska utföras utomlands, till Länsstyrelsen i Stockholms län för bistånd med delgivningen.

Regeringen får meddela föreskrifter om förutsättningar för bistånd med delgivning utomlands enligt första stycket.

Länsstyrelsen ska avvisa en framställan om delgivning om föreskriven ansökningsavgift inte har betalats.

Hänvisad författning:

Jfr F 2013:982 här nedan.

SFS 2013:877

När en person ska se till att delgivning sker enligt 8 eller 9 § får endast vanlig delgivning och stämningsmannadelgivning användas. När länsstyrelsen bistår enskild med delgivning enligt 9 § får dock delgivning även ske genom särskild delgivning med juridisk person och kungörelsedelgivning.

Delgivningsmottagare

Delgivning med en fysisk person

Vid delgivning med en fysisk person är han eller hon delgivningsmottagare.

Har en fysisk person ställföreträdare som är behörig att företräda honom eller henne i saken, är i stället ställföreträdaren delgivningsmottagare. Om det finns skäl till det, är den fysiska personen och ställföreträdaren tillsammans delgivningsmottagare.

Rättsfall:

Delgivning med underårig ansågs inte ha skett när handlingen lämnats till hans mor som dolt den både för den underårige och hans far H 2016:189 II.

Delgivning med staten

Vid delgivning med staten är en person som är behörig att ta emot delgivning vid den myndighet som ska bevaka statens rätt i saken delgivningsmottagare.

Om det inte av lag eller annan författning framgår att en viss myndighet ska bevaka statens rätt i saken är justitiekanslern, eller någon annan person som är behörig att ta emot delgivning för Justitiekanslerns räkning, delgivningsmottagare.

Delgivning med annan juridisk person än staten

Vid delgivning med annan juridisk person än staten är en person som har rätt att företräda den juridiska personen delgivningsmottagare. Om flera är behöriga tillsammans, är var och en av dem delgivningsmottagare. En verkställande direktör i ett aktiebolag är alltid delgivningsmottagare.

Har ett försök till delgivning med delgivningsmottagare enligt första stycket misslyckats eller bedöms ett sådant delgivningsförsök som utsiktslöst, är en suppleant för en behörig ställföreträdare, eller en vice verkställande direktör i ett aktiebolag, delgivningsmottagare. Suppleanten eller vice verkställande direktören ska se till att handlingen så snart det kan ske lämnas till någon som har rätt att företräda den juridiska personen.

Rättsfall:

Äldre rätt: Social centralnämnd ansågs ha fått del av kammarrätts dom den dag socialchefen tecknat erkännande att han mottagit domen R 1976:123 (plenum) – Fråga om aktiebolag delgivits kallelse i laga ordning H 1979:655, 1990:312 anm. vid ABL 25:25 – Delgivning med kommanditbolag av konkursansökan kunde ske genom att handlingarna överlämnades till förvaltaren i komplementärens – ett aktiebolag – konkurs H 2000:479 – Delgivning med aktiebolag utan styrelse kan inte ske genom att handlingen överbringas till bolagets revisor H 2005:175.

Delgivning med delägare i samfällighet m.m.

Vid delgivning med delägare i en samfällighet eller med medlemmar i en sammanslutning är, om inte 13 § är tillämplig, även ledamot av styrelsen eller annan som utsetts att förvalta samfällighetens eller sammanslutningens angelägenheter delgivningsmottagare. Finns varken styrelse eller förvaltare, är någon som har rätt att sammankalla dem som ska besluta i samfällighetens eller sammanslutningens angelägenheter delgivningsmottagare.

Har ett försök till delgivning enligt första stycket misslyckats eller bedöms ett sådant delgivningsförsök som utsiktslöst, är en suppleant för en ledamot av styrelsen delgivningsmottagare. Suppleanten ska se till att handlingen så snart det kan ske lämnas till någon som har rätt att företräda delägarna eller medlemmarna eller underrätta dem som avses med delgivningen.

Delgivning med den som har ett ombud

Har den med vilken delgivning ska ske ett ombud som är behörigt att ta emot handlingen är även ombudet delgivningsmottagare. Finns ett sådant ombud och handlingen lämnas till en delgivningsmottagare enligt 1114 §§, bör ombudet underrättas om detta.

Första stycket gäller inte om handlingen innehåller ett föreläggande för den som ska delges att fullgöra något personligen.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fullmakt att i ett mål föra talan i viss instans ansågs medföra behörighet att mottaga delgivning av den instansens dom R 1974:122 – Kriminalvårdsstyrelsens beslut ang. uppskov med verkställighet av fängelse skall delges parten personligen R 19792:31 – Ombud ej behörigt mottaga vitesföreläggande enl. FB 21: R 19822:29 – Beslut om vård enl. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och om omedelbar verkställighet av beslutet ansågs ej som föreläggande som avses i 2 st. R 1994:68 anm. även vid 6 a § förvaltningsprocesslagen – Fråga, om delgivning i konkursmål i visst fall bort ske med gäldenärens ombud i st.f. genom s.k. spikning H 1998:814 – Tiden för överklagande av dom ansågs börja löpa i och med att det ena av två ombud delgivits domen R 2009:44.

Vanlig delgivning

Hur vanlig delgivning går till

Vanlig delgivning sker genom att handlingen som ska delges skickas eller lämnas till delgivningsmottagaren.

När vanlig delgivning får användas

Vanlig delgivning får användas vid all delgivning.

Endast myndighet får vid vanlig delgivning skicka handlingen på elektronisk väg.

Delgivningstidpunkten

Vanlig delgivning har skett när den eller de som är delgivningsmottagare har tagit emot handlingen.

Om en postförsändelse har hämtats av bud, ska handlingen anses ha kommit delgivningsmottagaren till handa när försändelsen hämtats av budet.

Rättsfall:

Äldre rätt: Se även R 1974:120 (utkvittering på utländsk postanstalt under ej utredda omständigheter) – Fullmakt att utkvittera rekommenderad postförsändelse har ansetts ej medföra behörighet att mottaga delgivning H 1975:193 (plenum); motsatt utgång R 1973:42 (plenum) – Fråga om part fått del av beslut på sådant sätt att från delgivning räknad besvärstid börjat löpa H 1979:481R 19821:44 (utkvittering i utlandet av annan än adressaten) – R 19831:37 (försändelsen utlämnad av lantbrevbärare till adressatens make mot av adressaten kvitterad avi) – Ang. beviskravet för påstående att delgivning skett senare än som angivits i delgivningskvittot H 1987:941 – Kvittering av mottagningsbevis till rekommenderad försändelse gjord av sekreterare på ombudets advokatbyrå ansågs som delgivning R 1992:33R 1993:22 (bostadsrättsförening) – Tidigare motsv. till denna § ansågs analogt tillämplig i fall enl. 21 § lagen (1929:145) om skiljemän H 1999:300, anm. även vid lagen (1999:116) om skiljeförfarande 34 § – Delgivning av stämning i brottmål ansågs ha skett trots avsaknad av delgivningskvitto H 2013:364 – Delgivning ansågs inte ha skett med person som visat att han inte befunnit sig i Sverige när handlingen skulle ha mottagits i hans tidigare hemvist här H 2016:189 III.

Muntlig delgivning

Hur muntlig delgivning går till

Muntlig delgivning sker genom att innehållet i den handling som ska delges läses upp för delgivningsmottagaren. Sådan delgivning får även avse en kallelse, ett föreläggande eller ett annat beslut som ännu inte har fått skriftlig form.

Handlingen eller beslutet, sedan det har fått skriftlig form, ska skickas eller lämnas till delgivningsmottagaren om det kan ske och inte bedöms obehövligt.

När muntlig delgivning får användas

Muntlig delgivning får användas av en myndighet när delgivning ska ske i ett mål eller ärende.

Muntlig delgivning får inte användas vid delgivning av en handling som inleder ett förfarande.

Delgivningstidpunkten

Muntlig delgivning har skett när innehållet som avses i 19 § har lästs upp.

Förenklad delgivning

Hur förenklad delgivning går till

Förenklad delgivning sker genom att handlingen som ska delges skickas till delgivningsmottagaren och att det närmast följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats.

Ett kontrollmeddelande behöver inte skickas om handlingen skickas på elektronisk väg.

Rättsfall:

Förenklad delgivning med e-post? H 2022:741.

SFS 2022:1536

Vid förenklad delgivning ska handlingen och kontrollmeddelandet, om ett sådant skickas, skickas till delgivningsmottagarens senast kända adress.

Om delgivningsmottagarens senast kända adress inte kan användas får handlingen och kontrollmeddelandet skickas till delgivningsmottagarens folkbokföringsadress om en sådan adress finns och skiljer sig från den som använts när handlingen skickades enligt första stycket.

SFS 2022:1536

När förenklad delgivning får användas

Förenklad delgivning får användas av en myndighet vid delgivning med den som är part eller har liknande ställning i ett mål eller ärende, om denne har fått information av myndigheten om att delgivningssättet kan komma att användas i målet eller ärendet.

Förenklad delgivning får inte användas vid delgivning av en handling som inleder ett förfarande.

Rättsfall:

Äldre rätt: Sedan förenklad delgivning använts i tvistemål, som avgjorts genom tredskodom, ansågs sådan delgivning kunna användas även under målets fortsatta handläggning efter sökt återvinning H 1995:601 – Upplysning delgiven före förenklad delgivning? H 1999:376 – Att tilltalad har adress utomlands utgör ej absolut hinder mot att använda förenklad delgivning av kallelse till huvudförhandling med föreläggande att inställa sig personligen vid påföljd att överklagandet annars förfaller H 2006:588.

Information enligt 24 § första stycket ska delges genom vanlig delgivning, muntlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person eller stämningsmannadelgivning enligt 32 eller 38 §.

Delgivning enligt första stycket behöver inte ske när någon har gett in en handling i målet eller ärendet och informationen till denne lämnas i nära anslutning till att handlingen har kommit in till myndigheten.

Delgivningstidpunkten

Förenklad delgivning har skett när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades, om kontrollmeddelandet, när ett sådant skickas, har skickats på föreskrivet sätt och det inte med hänsyn till omständigheterna framstår som osannolikt att handlingen kommit fram inom denna tid.

SFS 2022:1536

Särskild delgivning med juridisk person

Hur särskild delgivning med juridisk person går till

Särskild delgivning med juridisk person sker genom att handlingen som ska delges skickas till den juridiska personen och att det närmast följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats.

Rättsfall:

Äldre rätt:H 1999:113.

Vid särskild delgivning med juridisk person ska handlingen och kontrollmeddelandet skickas till den postadress som är registrerad för den juridiska personen i ett sådant register som anges i 29 §.

När särskild delgivning med juridisk person får användas

Särskild delgivning med juridisk person får användas av en myndighet om ett försök till vanlig delgivning eller förenklad delgivning har misslyckats i samma delgivningsärende eller ett sådant delgivningsförsök bedöms som utsiktslöst vid delgivning med

 1. aktiebolag som är registrerade i aktiebolagsregistret,

 2. ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och sambruksföreningar som är registrerade i föreningsregistret,

 3. handelsbolag, kommanditbolag, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är registrerade i handelsregistret,

 4. bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker som är registrerade i bankregistret,

 5. försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar, tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag och tjänstepensionsföreningar som är registrerade i försäkringsregistret,

 6. europabolag som är registrerade i europabolagsregistret, och

 7. europakooperativ som är registrerade i europakooperativsregistret.

SFS 2020:399

Delgivningstidpunkten

Särskild delgivning med juridisk person har skett när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades, om kontrollmeddelandet har skickats på föreskrivet sätt och det inte med hänsyn till omständigheterna framstår som osannolikt att handlingen kommit fram inom denna tid.

Stämningsmannadelgivning

Hur stämningsmannadelgivning går till

Stämningsmannadelgivning sker genom att en person som enligt 40 § har behörighet att utföra sådan delgivning lämnar handlingen som ska delges på något av de sätt som anges i 3238 §§ och dokumenterar åtgärden.

Stämningsmannadelgivning när delgivningsmottagaren påträffas

Vid stämningsmannadelgivning ska handlingen lämnas till delgivningsmottagaren om han eller hon påträffas.

Vägrar delgivningsmottagaren att ta emot handlingen ska den lämnas kvar på platsen, om det inte är olämpligt med hänsyn till omständigheterna.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga om den sökte kunde anses ha vägrat att ta emot handlingen H 1978:222.

Om den handling som ska delges inte finns tillgänglig när en delgivningsmottagare påträffas, får vid stämningsmannadelgivning i stället ett skriftligt meddelande med uppgifterna i handlingen delges.

Handlingen ska skickas eller lämnas till delgivningsmottagaren om det kan ske och inte bedöms obehövligt.

Stämningsmannadelgivning genom att handlingen lämnas till en annan person än delgivningsmottagaren

Vid stämningsmannadelgivning får handlingen i fall som anges i 35 och 36 §§ lämnas till en annan person än den som är delgivningsmottagare. Handlingen får lämnas endast till en person som samtycker till det och som inte är motpart i samma mål eller ärende till den som ska delges.

En underrättelse om att delgivning enligt första stycket har skett och vem handlingen har lämnats till ska skickas till delgivningsmottagaren.

Hänvisad författning:

Jfr betr. delgivning av stämning RB 33:6.

Om delgivningsmottagaren har känt hemvist i Sverige men inte påträffas där, får handlingen lämnas till en vuxen medlem av det hushåll som delgivningsmottagaren tillhör och som påträffas i eller i omedelbar anslutning till hemvistet.

Hänvisad författning:

Se anm. vid 34 §.

Rättsfall:

Delgivning ansågs inte ha skett när handlingen överlämnats till delgivningsmottagarens sambo som dolt den för delgivningsmottagaren H 2016:189 I.

Om delgivningsmottagaren inte påträffas på sin arbetsplats under sin vanliga arbetstid, får handlingen lämnas till hans eller hennes arbetsgivare. Med arbetsgivare avses en person i företagsledande eller därmed jämförlig ställning eller chefen för den personaladministrativa verksamheten på delgivningsmottagarens arbetsplats.

Hänvisad författning:

Se anm. vid 34 §.

Den som har mottagit handlingen enligt 35 eller 36 § ska se till att handlingen lämnas till delgivningsmottagaren så snart det kan ske. Den som utför delgivningen ska informera om denna skyldighet när handlingen lämnas.

Hänvisad författning:

Se anm. vid 34 §.

Stämningsmannadelgivning genom att handlingen lämnas i eller i anslutning till delgivningsmottagarens hemvist

Vid stämningsmannadelgivning får handlingen lämnas i delgivningsmottagarens hemvist eller på lämplig plats i anslutning till hans eller hennes hemvist, om

 1. delgivningsmottagaren inte påträffas där,

 2. handlingen inte kan lämnas enligt 3436 §§,

 3. det inte kan klarläggas var delgivningsmottagaren uppehåller sig, och

 4. det med beaktande av vad som har framkommit i det aktuella delgivningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med delgivningsmottagaren finns anledning att anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Hänvisad författning:

Se anm. vid 34 §.

En ansökan om utdömande av vite fick inte delges genom spikning H 2021:490.

Delgivningstidpunkten

Stämningsmannadelgivning enligt 32, 33 eller 38 § har skett när handlingen eller det skriftliga meddelandet har lämnats på föreskrivet sätt eller när delgivningsmottagaren har vägrat ta emot handlingen eller meddelandet.

Stämningsmannadelgivning enligt 3437 §§ har skett när handlingen har lämnats och underrättelsen har skickats.

Vem som får utföra stämningsmannadelgivning

Stämningsmannadelgivning får utföras av stämningsman eller av den som är anställd vid

 • Polismyndigheten,

 • Säkerhetspolisen,

 • åklagarmyndighet,

 • allmän domstol,

 • allmän förvaltningsdomstol,

 • Kronofogdemyndigheten,

 • Skatteverket,

 • svensk utlandsmyndighet, och

 • auktoriserat delgivningsföretag.

Stämningsmannadelgivning får utföras av personal vid respektive inrättning om delgivningsmottagaren är intagen i

 • kriminalvårdsanstalt,

 • häkte,

 • sådan undersökningsenhet som avses i 5 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning,

 • sådan vårdinrättning som avses i 6 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,

 • sådan sjukvårdsinrättning som avses i 15 § första stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

 • sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, eller

 • sådant hem som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

SFS 2014:647

Förordnande av stämningsmän

Polismyndigheten förordnar stämningsmän.

SFS 2014:647

Polismyndighetens rätt att öppna postförsändelse

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2014-0647

Polismyndigheten får öppna en försändelse som har lämnats till myndigheten för stämningsmannadelgivning, om det behövs för att innehållet ska kunna vidarebefordras inom myndigheten för delgivning. Detta gäller dock inte om uppdragsgivaren har angett att försändelsen inte får öppnas.

SFS 2014:647

Upplysningsskyldighet

En fastighetsägare, tomträttshavare, arrendator eller innehavare av bostadslägenhet ska på begäran av den som utför stämningsmannadelgivning uppge om delgivningsmottagaren är bosatt på fastigheten eller i lägenheten eller annars disponerar utrymme där.

En arbetsgivare är skyldig att på begäran av den som utför stämningsmannadelgivning uppge om delgivningsmottagaren är anställd hos honom eller henne och, om så är fallet, upplysa om delgivningsmottagarens arbetstider, arbetsplats och om andra förhållanden som rör anställningen och som kan underlätta delgivningen.

Upplysningsskyldighet enligt 43 och 44 §§ gäller inte den som står i sådant förhållande till delgivningsmottagaren som anges i 36 kap. 3 § rättegångsbalken.

Tillträde till enskilt område som inte utgör bostad

Stämningsman och den som är anställd vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, åklagarmyndighet, allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och auktoriserat delgivningsföretag har rätt att få tillträde till enskilt område som inte utgör bostad för att verkställa stämningsmannadelgivning.

En polisman som vägras sådant tillträde får, efter beslut av Polismyndigheten respektive Säkerhetspolisen, själv bereda sig tillträde. Om någon annan person som anges i första stycket vägras tillträde, ska Polismyndigheten lämna biträde om personen begär det.

SFS 2014:647

Kungörelsedelgivning

Hur kungörelsedelgivning går till

Kungörelsedelgivning sker genom att myndigheten beslutar att den handling som ska delges hålls tillgänglig viss tid hos myndigheten eller på annan plats och ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar från beslutet kungörs och i vissa fall ges till känna på annat sätt i enlighet med vad som närmare anges i 4850 §§.

Hänvisad författning:

Se anm. vid 48 §.

Kungörelsedelgivning när delgivningsmottagaren saknar känt hemvist eller undandrar sig delgivning

Kungörelsedelgivning får ske

 1. om delgivningsmottagaren saknar känt hemvist och det inte kan klarläggas var han eller hon uppehåller sig,

 2. om förutsättningarna för stämningsmannadelgivning enligt 38 § är uppfyllda, eller

 3. om förutsättningarna för förenklad delgivning är uppfyllda men sådan adress som anges i 23 § saknas.

Ett meddelande som avses i 47 § ska föras in i Post- och Inrikes Tidningar och, om det finns skäl till det, i ortstidning. Om kungörelsedelgivning enligt första stycket har skett och därefter ny delgivning ska ske i samma mål eller ärende, får meddelandet i stället anslås i myndighetens lokal.

Hänvisad författning:

Jfr betr. stämning i brottmål RB 33:6 med anm. – Jfr även Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning29 § inf. efter UP.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga om förutsättningar för kungörelsedelgivning förelåg H 1979:283; R 19811:55 – Fråga om förutsättningar för s.k. spikning förelåg H 1983:544, 1984:684, 1991:196 – När tredskodom meddelats av TR efter kungörelsedelgivning men förutsättningar för sådan delgivning inte förelegat, undanröjdes tredskodomen pga. domvilla; även fråga om resning eller domvilla H 1997:270 – Fråga om förutsättningar förelegat för kungörelsedelgivning vid hyresnämnd H 2004:826 anm. även vid RB 58:11.

Kungörelsedelgivning när en obestämd krets eller ett stort antal personer ska delges

Kungörelsedelgivning får ske

 1. om en obestämd krets ska delges,

 2. om ett stort antal personer ska delges och det med hänsyn till ändamålet med delgivningen inte är rimligt att delgivning sker med var och en av dem, eller

 3. om delägare i samfällighet eller medlemmar i sammanslutning ska delges, det inte finns någon som är delgivningsmottagare för dem enligt 14 § första stycket och delägarna eller medlemmarna är fler än tio.

Ett meddelande som avses i 47 § ska föras in i Post- och Inrikes Tidningar och, om det finns skäl till det, i ortstidning. Om delgivningen i ett sådant fall som avses i första stycket 2 avser personer som hyr eller annars innehar lägenheter i samma fastighet ska meddelandet dessutom anslås inom fastigheten på lämpligt sätt.

Ett meddelande om delgivningen ska skickas till någon eller några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för alla dem som avses med delgivningen. Ingår en statlig myndighet eller en kommun bland dem som avses med delgivningen, ska meddelandet alltid skickas till myndigheten eller kommunen.

Hänvisad författning:

Se anm. vid 48 §.

Rättsfall:

Äldre rätt: När meddelande enl. tidigare motsv. till 3 st. ej sänts, återställdes försutten besvärstid R 1991:49.

I mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd ansågs dels att föreskrifterna om kungörelsedelgivning av en obestämd krets personer kunde tillämpas trots att flera sakägare i denna krets var kända för myndigheten, dels att kravet om att meddelande om delgivning ska skickas till några av sakägarna inte är uppfyllt om meddelandet endast skickas till en myndighet eller kommun HFD 2017:48 I, II.

HFD 2018:45 anm. vid lagen 2006:3047 §.

Kungörelsedelgivning när en juridisk person inte har fullgjort sin registreringsplikt

Kungörelsedelgivning får ske

 1. om en juridisk person som anges i 29 § saknar en registrerad postadress som kan användas för särskild delgivning med juridisk person, eller

 2. om en juridisk person i strid mot gällande bestämmelser saknar registrerad behörig företrädare och någon i Sverige bosatt person inte har utsetts att på den juridiska personens vägnar ta emot delgivning samt försök till delgivning med andra tillämpliga delgivningssätt har misslyckats eller sådana försök bedöms som utsiktslösa.

Ett meddelande som avses i 47 § ska föras in i Post- och Inrikes Tidningar.

Om den juridiska personen har en registrerad postadress ska i ett sådant fall som avses i första stycket 2 ett meddelande om delgivningen skickas till denna adress.

Hänvisad författning:

Se anm. vid 48 §.

Delgivningstidpunkten

Kungörelsedelgivning har skett när två veckor har förflutit från beslutet om kungörelsedelgivning, om kungörande och övriga föreskrivna åtgärder har skett i rätt tid.

Hänvisad författning:

Se anm. vid 48 § – Jfr Lag (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m., inf. efter förvaltningslagen (2017:900) under FörvProc och Delgivningsförordning (2011:154)19 och 20 §§, inf. efter denna lag – Se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar14 § under FörvProc.

Tillgänglighetsdelgivning

Rubriken införd g. Lag 2022:1536. SFS2022-1536

Hur tillgänglighetsdelgivning går till

Rubriken införd g. Lag 2022:1536. SFS2022-1536

Tillgänglighetsdelgivning sker genom att handlingen som ska delges hålls tillgänglig hos en myndighet antingen omedelbart eller från och med en i förväg bestämd tidpunkt.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 52 § nu 55 §.

SFS 2022:1536

När tillgänglighetsdelgivning får användas

Rubriken införd g. Lag 2022:1536. SFS2022-1536

Tillgänglighetsdelgivning får användas av en myndighet i de fall som särskilt anges i lag, om delgivningsmottagaren vid ett personligt sammanträffande eller genom ljud- och bildöverföring har delgetts information om att sådan delgivning kan komma att användas samt information om från vilken tidpunkt och på vilken plats handlingen kommer att hållas tillgänglig.

SFS 2022:1536

Delgivningstidpunkten

Rubriken införd g. Lag 2022:1536. SFS2022-1536

Tillgänglighetsdelgivning har skett när handlingen har gjorts tillgänglig vid den tidpunkt och på den plats som delgivningsmottagaren har delgetts information om. Om handlingen hålls tillgänglig omedelbart har tillgänglighetsdelgivning skett den tredje arbetsdagen efter det att delgivningsmottagaren har delgetts information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas.

SFS 2022:1536

Överklagande

Rubriken har denna placering enl. Lag 2022:1536. SFS2022-1536

Länsstyrelsens beslut i delgivningsfrågor enligt 9 och 10 §§ och om avvisning enligt 9 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 52 §.

SFS 2022:1536

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1932

1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011, då delgivningslagen (1970:428) upphör att gälla.

2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före d. 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

SFS 2013:877

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2014:647

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2019:765

Denna lag träder i kraft d. 15 dec. 2019.

SFS 2020:399

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2020.

SFS 2022:1536
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2023.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för delgivningsmottagare som har delgetts information om förenklad delgivning före ikraftträdandet.

 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för delgivningsmottagare som har delgetts information om tillgänglighetsdelgivning före ikraftträdandet.