Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Häktesförordning (2010:2011)

Häktesförordningen

Utkom från trycket den 30 december 2010
utfärdad den 22 december 2010.

Förordningens innehåll och tillämpningsområde

Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till häkteslagen (2010:611). Begrepp och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen.

Förordningen gäller den som omfattas av 1 kap. 2 och 3 §§ häkteslagen (2010:611) samt, i fråga om bidrag enligt 29 §, intagna som förts över till en sjukvårdsinrättning eller en undersökningsenhet som avses i 6 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Information om verkställigheten

Varje intagen ska i anslutning till att han eller hon tas in i en förvaringslokal informeras om verkställighetens innebörd på ett språk som han eller hon förstår. Sådan information ska också lämnas vid andra tillfällen så snart det finns anledning till det.

Om den intagne är under arton år ska informationen lämnas både muntligen och skriftligen.

SFS 2019:267

En intagen som har berövats friheten på annan grund än misstanke om brott ska i anslutning till att han eller hon tas in i en förvaringslokal få tillfälle att underrätta närstående om var han eller hon befinner sig, om inte särskilda skäl talar mot det. Detsamma gäller när den intagne flyttats från en förvaringslokal till en annan.

Särskilda skyldigheter under verkställigheten

För att ordningen eller säkerheten i en förvaringslokal ska kunna upprätthållas ska de intagna följa

 1. de villkor som gäller för verkställigheten,

 2. de rutiner som gäller i förvaringslokalen,

 3. de anvisningar som personalen ger, och

 4. de begränsningar som gäller om var rökning får ske.

En intagen ska också visa hänsyn mot personal och medintagna samt bidra till att hålla god ordning.

Journal

För varje intagen ska det föras en journal som dokumenterar den intagnes verkställighet.

Av journalen ska det framgå vem som har dokumenterat en viss uppgift och när det gjordes.

Tillstånd att ha spädbarn hos sig

Ett tillstånd för en intagen att ha sitt spädbarn hos sig får endast lämnas efter att yttrande har inhämtats från socialnämnden.

Personliga tillhörigheter

När tillhörigheter som den intagne inte får ta emot och inneha omhändertas enligt 2 kap. 12 § häkteslagen (2010:611) ska den intagne underrättas.

Omhändertagna tillhörigheter ska dokumenteras.

Den myndighet som omhändertagit en intagens tillhörigheter ska, om inte något annat är föreskrivet, se till att dessa förvaras på ett betryggande sätt.

Besök

Om ett besök övervakas utan att personal närvarar, ska den intagne och besökaren informeras om att besöket övervakas.

Elektronisk kommunikation och försändelser

Elektronisk kommunikation får endast äga rum med utrustning som tillhandahålls eller godkänns av Kriminalvården eller den myndighet som svarar för förvaringslokalen.

Om en försändelse hålls kvar enligt 3 kap. 6 eller 7 § häkteslagen (2010:611) ska den intagne underrättas, om inte särskilda skäl talar mot det.

Kopior och översättningar av försändelser som har granskats enligt 3 kap. 8 § häkteslagen (2010:611) ska förstöras så snart de inte längre behövs. Detsamma gäller upptagningar och uppteckningar som har tillkommit vid kontroll av elektronisk kommunikation.

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

Vid kroppsvisitation eller kroppsbesiktning ska den som kontrolleras visas all den hänsyn som omständigheterna medger. Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning ska, om möjligt, utföras i närvaro av en annan person än den som genomför kontrollen.

Kroppsbesiktning ska, förutom när saliv-, svett- och hårprov lämnas, utföras med beaktande av så stor enskildhet som omständigheterna medger och, om möjligt, i ett enskilt utrymme.

Fängsel

Om en intagen beläggs med fängsel, ska åtgärden dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå

 1. vilka skälen för åtgärden är,

 2. fängslets art,

 3. när den intagne belades med fängsel,

 4. när fängslet avlägsnades, och

 5. om den intagne undersökts av läkare.

Hälso- och sjukvård

Varje förvaringslokal ska ha tillgång till legitimerad läkare och personal med lämplig sjukvårdsutbildning.

Förs en intagen över till sjukhus, ska den som får ansvaret för hälso- och sjukvården av patienten, underrättas om ändamålet med frihetsberövandet och övriga förhållanden av betydelse för den intagnes vistelse på sjukhuset.

Har den intagne berövats friheten på grund av misstanke om brott, ska undersökningsledaren eller åklagaren underrättas om överförandet.

En anhörig till den intagne ska underrättas om den intagne drabbas av allvarlig sjukdom eller svårare olycksfall eller om den intagne avlider. Om den intagne begärt att en anhörig inte ska underrättas, ska den intagnes vilja dock respekteras.

Får hälso- och sjukvårdspersonal kännedom om att en intagen lider av en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig sjukdom, ska chefen för förvaringslokalen underrättas, om det inte står klart att det inte finns risk för smittspridning.

Har hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att det finns risk för att en intagen kan komma att allvarligt skada sig själv, ska de uppgifter om den intagnes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som behövs för att förebygga att den intagne utför en självskadande handling, lämnas till chefen för förvaringslokalen.

Transport

[Upphävd g. F (2017:144).]

SFS 2017:144

En intagen som transporteras eller av annan anledning vistas utanför förvaringslokalen under en myndighets övervakning, ska inte utsättas för onödig uppmärksamhet.

Begäran om offentlig försvarare

Begär en intagen, som har anhållits eller häktats för brott, en offentlig försvarare, ska detta genast anmälas till rätten, undersökningsledaren eller åklagaren. Om den intagne begär det, ska inlaga i målet eller ärendet omedelbart sändas till rätten.

Restriktioner

Undersökningsledaren eller åklagaren ska se till att den intagne och den myndighet som svarar för förvaringslokalen omedelbart underrättas skriftligen om beslut om restriktioner enligt 6 kap. 1 § häkteslagen (2010:611).

De omständigheter som ligger till grund för ett beslut om restriktioner ska dokumenteras. Den intagne ska få del av dokumentationen i den utsträckning det kan ske utan men för utredning om brott.

Åklagarmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om dokumentation och underrättelse enligt andra stycket.

SFS 2021:328

SFS 2021:328

Undersökningsledaren eller åklagaren får, för tillämpning av 6 kap. 1 § häkteslagen (2010:611), uppdra åt en anställd vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten eller Tullverket som myndigheten har utsett att verkställa sådan granskning som avses i 3 kap. 8 § samma lag.

SFS 2021:328

Brottsbekämpande myndigheters underrättelseskyldighet

Rubriken har denna lydelse enl. F 2014:1184. SFS2014-1184

Undersökningsledaren eller åklagaren ska hålla den myndighet som ansvarar för förvaringslokalen underrättad om förhållanden som har betydelse från säkerhetssynpunkt för behandlingen av den som är intagen på grund av misstanke om brott. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har motsvarande underrättelseskyldighet i fråga om den som har tagits i förvar enligt utlänningslagen (2005:716) eller lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar.

SFS 2022:719

Underrättelse till målsägande

Om en intagen avtjänar straff för ett brott som har riktats mot någons liv, hälsa, frihet eller frid, ska målsäganden tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad om

 1. den intagne vistas utanför förvaringslokalen utan bevakning,

 2. den intagne friges,

 3. den intagne rymmer eller fritas,

 4. den intagne uteblir efter en vistelse utanför förvaringslokalen, eller

 5. den intagne överförs till en annan stat för verkställighet av straffet där.

En begärd underrättelse behöver inte lämnas om underrättelsen kan befaras medföra fara för den intagnes liv eller hälsa. En förfrågan behöver inte göras om målsäganden redan har blivit tillfrågad enligt 35 § fängelseförordningen (2010:2010).

SFS 2015:116

En underrättelse enligt 27 § ska lämnas i lämplig tid och utformas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

En underrättelse ska innehålla information om de regler som gäller för meddelande av kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud, om inte sådan information har lämnats tidigare.

SFS 2011:975

Bemyndigande

Kriminalvården får meddela föreskrifter om bidrag av allmänna medel för utgifter i samband med frigivningen och för andra ändamål före frigivningen.

Kriminalvården får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av häkteslagen (2010:611) och denna förordning för verksamhet i häkte och häktesavdelning vid kriminalvårdsanstalt.

Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av häkteslagen (2010:611) och denna förordning för verksamhet i polisarrest.

SFS 2014:1184

Kriminalvården och Polismyndigheten ska höra Statens institutionsstyrelse vid utformningen av särskilda föreskrifter för intagna som dömts till sluten ungdomsvård.

SFS 2014:1184

Kriminalvården får meddela föreskrifter om myndighetens förvaring av personer som omhändertagits enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:2011

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2011:975

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2011.

SFS 2014:1184

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:39

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2015.

SFS 2015:116

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2015.

SFS 2015:638

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2016.

SFS 2017:144

(Utkom d. 7 mars 2017.)

SFS 2019:267

Denna förordning träder i kraft d. 11 juni 2019.

SFS 2021:328

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2021.

SFS 2022:719

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2022.

Anmärkt författning:

F (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester.