Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Kungörandelagen

Utfärdad den 24 augusti 1977.

Skall enligt föreskrift i lag eller annan författning beslut eller annan åtgärd kungöras av myndighet i Post- och Inrikes Tidningar eller i ortstidning eller på myndighets anslagstavla, gäller utöver sådan föreskrift bestämmelserna i denna lag.

Lagen gäller ej kungörande av författning.

Hänvisad författning:

Ang. 2 st. se Lag (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar. Bih.

Anmärkt författning:

F (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar.

Har för vissa fall i författning meddelats bestämmelse beträffande kungörande vilken avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.

Hänvisad författning:

Se anm. vid 3 §.

Är kungörande i ortstidning föreskrivet, införes kungörelsen i alla lokala dagstidningar som har en spridning av någon betydenhet bland dem inom orten till vilka kungörelsen riktar sig.

Lokal dagstidning skall anses ha sådan spridning som sägs i första stycket, om den kan beräknas vara spridd till minst fem procent av hushållen i orten. Även om så icke är fallet skall lokal dagstidning anses ha sådan spridning som sägs i första stycket, om den kan beräknas vara spridd till minst femtio procent av hushållen i viss kommun inom det berörda området. Vad som sagts nu tillämpas dock ej, om myndigheten finner det uppenbart att syftet med tillkännagivandet kan nås, även om kungörelsen införes i endast ett mindre antal lokala dagstidningar.

Med dagstidning förstås i denna paragraf allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär, som normalt utkommer med minst ett nummer varje vecka och som har en på vardagar i huvudsak abonnerad upplaga.

Hänvisad författning:

Avvikelser från ortstidningsregeln i denna § finns bl.a. i KonkL 15:1 2 st., F (2022:1328) om företagsrekonstruktion23 §, Lag (1933:269) om ägofred44 § (under BB 5:), Avtalslag (1915:218)17 § (under HB 1:), Sparbankslag (1987:619) 7:10 anm. efter lagen 2004:297 anm. i Bih.

Kungörande får ske även i annan form eller i större utsträckning än den föreskrivna, om det finns särskilda skäl till det och den sammanlagda kostnaden inte blir större än som är försvarligt med hänsyn till det intresse tillkännagivandet skall tillgodose.

SFS 1983:1039

Kungörande skall anses ha skett den dag då det sista föreskrivna tillkännagivandet ägde rum.

Uppgift om när kungörande enligt första stycket skall anses ha skett skall tagas in i kungörelse som utfärdas med stöd av 4 §, om uppgiften är av betydelse för dem till vilka kungörelsen riktar sig.

Kungörelse får avfattas på annat språk än svenska, om myndigheten anser det behövligt. Finner myndigheten särskilda skäl därtill, får kungörelsen avfattas enbart på främmande språk.

Bestämmelserna i denna lag skall tillämpas, om enligt föreskrift i lag eller annan författning kungörande av viss åtgärd skall ombesörjas av annan än myndighet. Anser denne att 3 § andra stycket sista meningen bör tillämpas eller att kungörelsen bör avfattas enbart på främmande språk, skall han hänskjuta frågan till länsstyrelsens prövning. Länsstyrelsens beslut i sådana frågor får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Hänvisad författning:

Sådana föreskrifter finns bl.a. i Lag (1933:269) om ägofred44 och 52 §§ (under BB 5:), ABL 5:18, 7:56,.12:12, 22:7 och 28, samt Lag (2011:900) om dödande av förkommen handling14 och 15 §§ inf. under HB 9: ävensom Sparbankslag (1987:619) 7:10 anm. efter lagen 2004:297 anm. i Bih. – Ang. tredje meningen se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar14 § under FörvProc.

SFS 1995:42

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1977:654

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1978.

Lagen skall ej tillämpas på kungörande som har beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.

SFS 1983:1039

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1984.

SFS 1995:42

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1995. Beslut som meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.