Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Högsta förvaltningsdomstolen är enligt regeringsformen högsta allmänna förvaltningsdomstol. Den har sitt säte i Stockholm.

Kammarrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under Högsta förvaltningsdomstolen.

Kammarrätterna är Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i Göteborg, Kammarrätten i Sundsvall och Kammarrätten i Jönköping.

Förvaltningsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under kammarrätterna. Regeringen meddelar föreskrifter om förvaltningsrätternas domkretsar.

Hänvisad författning:

RF 11:1 – Ang. 4 st. se F 1977:937 vid 13 b §.

Rättsfall:

Förvaltningsdomstol ansågs ej skyldig att pröva mål om jordbruksbidrag; fråga om tillämpning av art. 6 i Europakonventionen R 1995:58, jfr H 1994:657 anm. vid RB 10:17 och R 1997:65 anm. även vid RF 11:14.

SFS 2010:1398

Högsta förvaltningsdomstolen

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-1398

Högsta förvaltningsdomstolen prövar

 1. överklaganden av en kammarrätts beslut enligt förvaltningsprocesslagen (1971:291),

 2. överklaganden av andra beslut i förvaltningsärenden som enligt lag ska göras till domstolen, och

 3. ansökningar om resning och återställande av försutten tid i andra fall än som anges i 8 §.

Högsta förvaltningsdomstolen prövar som första domstol om ett justitieråd i Högsta domstolen ska skiljas eller avstängas från sin anställning eller vara skyldig att genomgå läkarundersökning. Högsta förvaltningsdomstolen är i övrigt första domstol i mål beträffande vilka detta föreskrivs i lag.

SFS 2018:415

I Högsta förvaltningsdomstolen ska det finnas fjorton justitieråd eller det högre antal som behövs. Justitieråden ska vara lagfarna. De får inte inneha eller utöva något annat ämbete.

Ett av justitieråden ska vara domstolens ordförande.

När ett justitieråd på grund av sjukdom eller därmed jämförlig omständighet inte kan tjänstgöra i Högsta förvaltningsdomstolen, får den som har avgått med ålderspension från sin anställning som justitieråd förordnas att tillfälligt tjänstgöra som ersättare. Det som i lag eller annan författning föreskrivs om justitieråd ska även tillämpas på ersättare.

Högsta förvaltningsdomstolen får förordna den som är justitieråd i Högsta domstolen att tjänstgöra i Högsta förvaltningsdomstolen.

SFS 2017:543

Högsta förvaltningsdomstolen får vara indelad i avdelningar. Om Högsta förvaltningsdomstolen är indelad i avdelningar, är Högsta förvaltningsdomstolens ordförande även ordförande på en avdelning. Ett av de övriga justitieråden är ordförande på annan avdelning.

SFS 2010:1398

Rätten ska, om inte annat följer av andra och tredje styckena eller 4 b § andra stycket, bestå av minst fem ledamöter vid prövning av själva saken i

 1. mål där prövningstillstånd har beviljats av Högsta förvaltningsdomstolen,

 2. mål där Högsta förvaltningsdomstolen är första domstolsinstans,

 3. mål som avses i 35 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), och

 4. mål om resning eller återställande av försutten tid, om prövningen inte är enkel.

I mål som avses i första stycket är rätten domför med fyra ledamöter om tre av dessa är ense om slutet.

I mål om rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får rätten bestå av tre eller fyra ledamöter om det är fråga om att avvisa en för sent inkommen ansökan eller om prövningen annars är enkel.

När Högsta förvaltningsdomstolen avger ett sådant yttrande som avses i 2 § lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden ska rätten bestå av minst tre ledamöter.

Hänvisad författning:

Se Lag (1974:579) om handläggningen av nådeärenden, inf. efter RF 12:9.

SFS 2010:1398

I andra fall än sådana som avses i 4 a § beslutar Högsta förvaltningsdomstolen för varje mål eller ärende hur många ledamöter som ska ingå i rätten.

Det som sägs i första stycket gäller även vid prövning av

 1. frågor om beviljande av prövningstillstånd i kammarrätt, och

 2. överklagade beslut enligt vilka ett överklagande har avvisats som för sent inkommet.

SFS 2010:1398

Fler än sju ledamöter får inte ingå i rätten, om inte annat följer av 5 §.

SFS 2009:345

Om rätten består av fler än en ledamot ska den ordinarie ledamot som har högst befattning vara rättens ordförande. Bland ordinarie ledamöter med samma befattning ska den som har längst anställningstid vara ordförande.

SFS 2018:415

Om det vid överläggning till dom eller beslut framkommer att den mening som råder i rätten avviker från en rättsgrundsats eller lagtolkning, som förut varit antagen av Högsta förvaltningsdomstolen, får rätten besluta att målet eller, om det är lämpligt, en viss fråga i målet ska avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet. Ett sådant beslut får också meddelas om det i annat fall är av särskild betydelse för rättstillämpningen att målet eller en viss fråga avgörs av Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet.

Om det i olika domar eller beslut av Högsta förvaltningsdomstolen har kommit till uttryck mot varandra stridande åsikter i fråga om en viss rättsgrundsats eller lagtolkning, gäller första stycket första meningen endast om rätten finner att den rådande meningen avviker från den dom eller det beslut som meddelades senast.

När ett mål eller en fråga avgörs av Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet ska alla justitieråd som inte har förhinder delta i avgörandet.

SFS 2010:1398

Om rätten består av fler än två ledamöter och en av dessa får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför.

SFS 2009:345

När Högsta förvaltningsdomstolen behandlar en ansökan om resning i ett mål eller ärende som har avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen, får inte någon ledamot som deltagit i det tidigare avgörandet ingå i rätten, om ett tillräckligt antal ledamöter ändå finns tillgängligt inom domstolen.

SFS 2010:1398

För beredning och föredragning av mål i Högsta förvaltningsdomstolen finns hos domstolen särskilda tjänstemän.

Anmärkt författning:

F (1996:378) med instr. för Högsta förvaltningsdomstolen.

SFS 2010:1398

Kammarrätterna

En kammarrätt prövar

 1. överklaganden som enligt lag eller annan författning ska göras till domstolen,

 2. mål om ersättning för kostnader enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen,

 3. sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 13 § regeringsformen ska prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en förvaltningsrätt eller förvaltningsmyndighet, och

 4. ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd till en förvaltningsrätt, kammarrätt eller förvaltningsmyndighet.

Regeringen meddelar föreskrifter om kammarrätternas domkretsar.

SFS 2013:85

Förekommer det vid mer än en kammarrätt flera mål som har nära samband med varandra, får målen handläggas vid en av kammarrätterna, om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part.

En kammarrätt får, om det finns särskilda skäl och det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part, lämna över ett mål till en annan kammarrätt som handlägger sådana mål.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan kammarrätter.

Hänvisad författning:

Ang. 3 st. F (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.8 och 9 §§, inf. efter 13 b §.

SFS 2016:1139

Innefattar besvär även fråga, som det ankommer på regeringen att avgöra, och finner kammarrätten frågorna ej böra avgöras var för sig, skall kammarrätten med eget utlåtande överlämna målet till regeringens prövning.

Rättsfall:

Talan får ej föras mot beslut om överlämnande R 1972:53 – Besvär över KamR:s beslut i mål om dit särskilt fullföljd talan om inhibition i s.k. blandat mål upptogs av RegR R 1973:81 – Ang. besvär över inhibitionsbeslut som KamR meddelat före överlämnandet R 1973:106 – KamR ej behörig pröva fråga om parts ersättningsskyldighet enl. 32 § rättshjälpslagen (1972:429) i mål som har överlämnats R 1977:108; ej heller parts yrkande om ersättning för rättegångskostnad 19792:13 – Då ärende om bygglov utgjorde s.k. blandat besvärsmål hade KamR bort överlämna målet till regeringen R 1992:88.

SFS 1974:577

I varje kammarrätt ska det finnas en kammarrättspresident, en eller flera kammarrättslagmän samt kammarrättsråd av vilka en eller flera ska vara vice ordförande. De ska vara lagfarna.

SFS 2010:1398

En kammarrätt får vara indelad i avdelningar. Chef för en avdelning är presidenten eller en lagman.

Bestämmelser om särskild sammansättning av kammarrätten vid behandling av vissa mål finns i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt och lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Bestämmelser om särskild sammansättning vid behandling av mål om laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725) finns i 13 a §.

Allmän anmärkning:

Fastighetstaxeringslag (1979:1152)22:4, 30:1 inf. efter lagen 2012:1244. Bih. – Lagen 2022:482 15:9 och 10. Bih. – Lagen 2010:1882 13 §. Bih.

SFS 2022:488

En kammarrätt är domför med tre lagfarna ledamöter. Fler än fyra lagfarna ledamöter får inte ingå i rätten.

När det är särskilt föreskrivet att nämndemän ska ingå i rätten är en kammarrätt domför med tre lagfarna ledamöter och två nämndemän. Fler än fyra lagfarna ledamöter och tre nämndemän får inte ingå i rätten.

Om en av de lagfarna ledamöterna eller en av nämndemännen får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför.

En kammarrätt är domför utan nämndemän

 1. vid prövning av överklagande av beslut som inte innebär att målet avgörs,

 2. vid förordnande om saken i avvaktan på målets avgörande och vid annan åtgärd som endast avser målets beredande, och

 3. vid beslut genom vilket domstolen skiljer sig från målet utan att detta har prövats i sak.

Om ett mål som avses i andra stycket handläggs gemensamt med ett annat mål, får nämndemän delta vid handläggningen även av det senare målet.

Bestämmelser om domförhet vid behandling av vissa mål finns i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt och lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Bestämmelser om domförhet vid behandling av mål om laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725) finns i 13 a §.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd är kammarrätten domför med två lagfarna ledamöter, om de är ense om slutet. Detsamma gäller vid behandling av andra frågor i mål där prövningstillstånd krävs för prövning av ett överklagande, om frågorna behandlas före eller i samband med frågan om prövningstillstånd. Ett prövningstillstånd som inte är begränsat enligt 34 a § tredje stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får meddelas av en lagfaren ledamot, om frågan är enkel.

Vid behandling av en fråga om avvisning av ett överklagande på grund av att det har kommit in för sent är kammarrätten domför med två lagfarna ledamöter, om de är ense om slutet.

Vid beslut om avskrivning av ett mål efter en återkallelse är kammarrätten domför med en lagfaren ledamot.

Åtgärder som endast avser beredandet av ett mål får utföras av en lagfaren ledamot i kammarrätten eller, om åtgärderna inte är av sådant slag att de bör förbehållas lagfarna ledamöter, av någon annan som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en allmän förvaltningsdomstol, en allmän domstol eller en hyresnämnd. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om detta.

Hänvisad författning:

Föreskrift att nämndemän skall ingå i rätten finns i Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga37 § och Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall40 §, båda inf. efter lagen 2001:453. Bih., samt Smittskyddslag (2004:168) 8:8, Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård38 § och Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård21 §, samtliga i Bih.

Anmärkt författning:

F (1996:380) med kammarrättsinstr.

SFS 2022:488

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall fastställa hur många nämndemän som skall finnas i kammarrättens domkrets för tjänstgöring i kammarrätten. Regeringen eller myndigheten skall vidare för varje län inom domkretsen fastställa det antal nämndemän som skall utses. Kammarrätten fördelar tjänstgöringen mellan nämndemännen efter samråd med dem.

Hänvisad författning:

Ang. p. 1 och 2 se F (1983:382) om antalet nämndemän etc. inf. vid RB 1:4 – Ang. ersättning till nämndemän se F 1982:814 vid RB 4:10.

SFS 1983:372

En kammarrätt ska vid behandling av mål om laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725) bestå av tre lagfarna ledamöter och två sådana särskilda ledamöter som anges i 13 b §.

Om en av ledamöterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför om tre av de kvarvarande ledamöterna är ense om slutet.

En kammarrätt är domför utan särskilda ledamöter i sådana fall som anges i 12 § fjärde stycket och vid prövning av mål som är av enkel beskaffenhet.

Hänvisad författning:

Ang. ersättning till de särskilda ledamöterna se F 1982:814 vid RB 4:10.

SFS 2018:1959

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar för viss tid särskilda ledamöter för varje kammarrätt. De särskilda ledamöterna ska ha god kännedom om kommunal verksamhet.

Om det medan en särskild ledamot deltar i behandlingen av ett mål inträffar en omständighet som medför att förordnandet upphör att gälla, ska förordnandet ändå gälla i det pågående målet.

Kammarrätten fördelar tjänstgöringen mellan de särskilda ledamöterna efter samråd med dem.

SFS 2013:85

Om kammarrätten består av fler än en lagfaren ledamot gäller följande i fråga om rättens ordförande.

Behörig att vara ordförande är den som

 1. är eller har varit ordinarie domare i kammarrätt, eller

 2. regeringen för en viss tid har anställt som kammarrättspresident, kammarrättslagman eller kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning.

Den av de behöriga ledamöterna som har högst befattning ska vara ordförande. Bland behöriga ledamöter med samma befattning ska den som har längst tjänstgöringstid vara ordförande. Om det finns särskilda skäl får någon annan av de behöriga ledamöterna än den som har högst befattning eller längst tjänstgöringstid vara ordförande.

SFS 2018:415

Förvaltningsrätterna

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-0773

Om det i lag eller annan författning föreskrivs att talan ska väckas vid eller beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol, ska det göras vid en förvaltningsrätt.

Ett beslut ska överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats, om det inte för ett visst slag av mål föreskrivs annat i lag eller förordning.

Förekommer det vid mer än en förvaltningsrätt flera mål som har nära samband med varandra, får målen handläggas vid en av förvaltningsrätterna om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part.

En förvaltningsrätt får, om det finns särskilda skäl och det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part, lämna över ett mål till en annan förvaltningsrätt som handlägger sådana mål.

En förvaltningsrätt som är migrationsdomstol får också, om det behövs av hänsyn till domstolens handläggningstider och det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part, lämna över ett eller flera av migrationsdomstolens mål till en annan domstol som handlägger sådana mål.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan förvaltningsrätter.

Anmärkning om flytt:

Lagen 2009:773, med ikraftträdande 15 febr. 2010, innehåller även:

2. Om ett mål eller ärende ska handläggas av länsrätt enligt bestämmelser i någon upphävd lag ska målet eller ärendet efter ikraftträdandet handläggas av förvaltningsrätt.

Rättsfall:

Jfr betr. 3 och 4 st. F (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.8 och 9 §§ här förut.

Rättsfall:

Ang. förvaltningsdomstols skyldighet att pröva mål R 1995:58 anm. vid 1 §; 1997:65 – Beslut av Statens invandrarverks regionkontor överklagas till länsrätten i det län där regionkontoret är beläget R 1995:20 – Beslut av arbetslöshetskassa med lokal administration skulle överklagas till länsrätten i det län där kassans styrelse hade sitt säte, ej där lokalkontoret var beläget R 1997:13 – Förvaltningsrätts beslut om ersättning till nämndeman i domstolen för inkomstförlust pga. nämndemannauppdraget skulle överklagas hos förvaltningsrätten HFD 2011:39.

SFS 2016:1139

Innefattar ett överklagande även en fråga som det ankommer på regeringen att avgöra ska förvaltningsrätten överlämna målet till kammarrätten för handläggning enligt 9 §.

Rättsfall:

Fråga om inhibition i blandat mål skulle prövas av länsrätten så länge huvudsaken ej avgjorts av länsstyrelsen R 1999:73R 2002:34.

SFS 2009:773

I en förvaltningsrätt ska det finnas en lagman.

Om regeringen inte bestämmer något annat ska det i en förvaltningsrätt även finnas en eller flera rådmän. I de förvaltningsrätter som regeringen bestämmer ska det också finnas en eller flera chefsrådmän.

Lagmän, chefsrådmän och rådmän ska vara lagfarna.

Hänvisad författning:

Notarieförordning (1990:469) anm. vid 6 § F (1996:381) med tingsrättsinstruktion under RB 1:.

SFS 2013:85

En förvaltningsrätt får vara indelad i avdelningar. Chef för en avdelning är lagmannen eller en chefsrådman.

Om särskild sammansättning av förvaltningsrätt vid behandling av mål om fastighetstaxering finns bestämmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Hänvisad författning:

Ang. 2 st. se Fastighetstaxeringslag (1979:1152) 21:8 och 29:1 inf. efter lagen 2012:1244. Bih.

SFS 2009:773

En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare och tre nämndemän, om inte annat följer av 17 b eller 18 §. Om en av nämndemännen får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten domför med en lagfaren domare och två nämndemän.

Om det finns skäl för det med hänsyn till målets omfattning eller svårighetsgrad, får antalet lagfarna domare utökas med en utöver vad som följer av första stycket. Detsamma gäller i fråga om antalet nämndemän. Om någon eller några av ledamöterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats gäller första stycket andra meningen i fråga om domförhet.

Bestämmelser om domförhet vid behandling av vissa mål finns, förutom i 18 §, i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt och lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation.

Hänvisad författning:

Ang. 3 st. se Fastighetstaxeringslag (1979:1152)21:8, 29:1 inf. efter lagen 2012:1244. Bih. – Lagen 2022:482 15:8 och 10. Bih. – Lagen 2010:1882 13 §. Bih.

SFS 2022:488

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska fastställa hur många nämndemän som ska finnas inom varje förvaltningsrätts domkrets för tjänstgöring i domstolen.

Förvaltningsrätten ska fördela tjänstgöringen mellan nämndemännen efter samråd med dem.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 17 a § nu 17 b §.

Hänvisad författning:

F (1983:382) om antalet nämndemän etc. inf. vid RB 1:4 – Ang. ersättning till nämndemän se F 1982:814 vid RB 4:10.

SFS 2018:1959

Förvaltningsrätten ska vid behandling av mål om laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725) bestå av en lagfaren domare och två sådana särskilda ledamöter som anges i 17 c §.

Förvaltningsrätten är domför utan särskilda ledamöter i sådana fall som anges i 18 § första och andra styckena samt fjärde stycket 1.

Om det finns skäl för det med hänsyn till målets omfattning eller svårighetsgrad, får antalet lagfarna domare utökas med en utöver vad som följer av första stycket. Detsamma gäller i fråga om antalet särskilda ledamöter.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 17 a §. Förutv. 17 b § nu 17 c §.

SFS 2018:1959

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar för viss tid särskilda ledamöter för varje förvaltningsrätt. De särskilda ledamöterna ska ha god kännedom om kommunal verksamhet.

Om det medan en särskild ledamot deltar i behandlingen av ett mål inträffar en omständighet som medför att förordnandet upphör att gälla, ska förordnandet ändå gälla i det pågående målet.

Förvaltningsrätten fördelar tjänstgöringen mellan de särskilda ledamöterna efter samråd med dem.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 17 b §.

SFS 2018:1959

En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

 1. vid åtgärder som endast avser måls beredande,

 2. vid förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av en annan förvaltningsrätt,

 3. vid beslut som endast avser rättelse av felräkning, felskrivning eller annat uppenbart förbiseende, och

 4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.

Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten rätt, är en förvaltningsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.

Åtgärder som endast avser beredandet av ett mål och som inte är av sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare, får utföras av någon annan som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en allmän förvaltningsdomstol, en allmän domstol eller en hyresnämnd. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om detta.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av

 1. mål av enkel beskaffenhet,

 2. mål om bevissäkring och betalningssäkring enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om en uppgifts eller handlings undantagande från kontroll enligt skatteförfarandelagen eller någon annan skatteförfattning,

 3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 och 6 a §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om vård vid en låsbar enhet enligt 15 b § samma lag, mål om avskildhet enligt 15 c § samma lag, mål om vård i enskildhet enligt 15 d § samma lag, mål om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § samma lag, mål om tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § samma lag, mål om omedelbart omhändertagande enligt 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, mål om vård i enskildhet enligt 34 a § samma lag, mål om avskildhet enligt 34 b § samma lag, mål om vård vid en låsbar enhet enligt 14 § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, mål om vård i enskildhet enligt 14 a § samma lag, mål om avskildhet enligt 17 § samma lag, mål om tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168), mål enligt 12 § första stycket och 33 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, mål enligt 18 § första stycket 3–5 och 9 när det gäller de fall då vården inte har förenats med särskild utskrivningsprövning eller 6 lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, mål om förvar och uppsikt enligt utlänningslagen (2005:716), mål enligt strafftidslagen (2018:1251), mål enligt fängelselagen (2010:610) och mål enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,

 4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål om preliminär skatt eller om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatteförfattningarna,

 5. mål enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,

 6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,

 7. mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt, och

 8. mål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem och lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.

SFS 2020:350

Om förvaltningsrätten består av fler än en lagfaren domare gäller följande i fråga om rättens ordförande.

Behörig att vara ordförande är den som

 1. är eller har varit ordinarie domare i förvaltningsrätt eller kammarrätt, eller

 2. regeringen för en viss tid har anställt som lagman eller chefsrådman i förvaltningsrätt.

Den av de behöriga domarna som har högst befattning ska vara ordförande. Bland behöriga domare med samma befattning ska den som har längst tjänstgöringstid vara ordförande. Om det finns särskilda skäl får någon annan av de behöriga domarna än den som har högst befattning eller längst tjänstgöringstid vara ordförande.

SFS 2018:415

Vissa bestämmelser om kammarrätt och förvaltningsrätt

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-0773

Rubriken samt 19–21 §§ införda g. SFS2009-0773

Nämndemän utses genom val. Val förrättas av regionfullmäktige. I Gotlands län förrättas val av kommunfullmäktige i Gotlands kommun.

Valet ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många väljande som motsvarar det tal man får om samtliga väljandes antal delas med det antal personer valet avser ökat med 1. Om förfarandet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen (2022:629) om proportionella val i kommuner och regioner.

Regeringen får för ett visst län besluta att nämndemän i kammarrätt ska väljas bland dem som för samma tjänstgöringstid har utsetts till nämndemän i hovrätt. En nämndeman i hovrätt får även i annat fall, om han eller hon är behörig, tjänstgöra som nämndeman i den kammarrätt inom vars domkrets han eller hon är folkbokförd.

Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning, bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän eller som tjänstgjort kortast tid.

SFS 2022:633

Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare som är folkbokförd i det län eller den del av länet som hör till kammarrättens eller förvaltningsrättens domkrets och som inte är underårig, är i konkurstillstånd eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Den som är anställd vid en domstol, Skatteverket, en länsstyrelse, Försäkringskassan, Migrationsverket eller Transportstyrelsen får inte vara nämndeman. Detsamma gäller en lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat eller någon annan som har till yrke att föra andras talan inför domstol.

Ingen får samtidigt vara nämndeman i en kammarrätt och i en förvaltningsrätt.

Till nämndeman får endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter fyra år.

Domstolen ska kontrollera behörigheten och, i fråga om laglydnad, lämpligheten hos den som har utsetts till nämndeman.

Rättsfall:

Då nämndeman som deltagit i KamR:s prövning var ledamot i skattenämnd undanröjdes KamR:ens dom R 2008:10.

SFS 2016:1

En nämndeman har rätt till ledighet från anställning i den utsträckning som behövs för att han eller hon skall kunna utföra sitt uppdrag.

SFS 2006:851

En nämndeman utses för fyra år. Den som har fyllt sextio år får avgå som nämndeman. Domstolen får entlediga en nämndeman som visar giltigt hinder.

Domstolen ska entlediga en nämndeman som genom att begå brott eller på annat sätt har visat sig olämplig för uppdraget.

Om en nämndeman inte längre är valbar eller behörig upphör nämndemannens uppdrag. Fullmäktige får dock besluta att en nämndeman som till följd av ändrad folkbokföring inte längre är valbar får ha kvar sitt uppdrag under resten av tjänstgöringstiden.

Om en nämndemans uppdrag upphör under tjänstgöringstiden utses en ny nämndeman för den tid som återstår. Ändras antalet nämndemän inom domkretsen får en nytillträdande nämndeman utses för kortare tid än som följer av första stycket.

SFS 2014:905

Domstolen får stänga av en nämndeman från tjänstgöringen om han eller hon

 1. är föremål för ett ärende om entledigande,

 2. är föremål för förundersökning eller står under åtal för ett brott som vid fällande dom kan antas leda till entledigande, eller

 3. i övrigt uppvisar ett beteende eller ett tillstånd som bedöms skada allmänhetens förtroende för rättskipningen.

Ett beslut om avstängning enligt första stycket 3 skall gälla för viss tid, dock högst sex månader.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 22 § upphävd g. Lag 1986:1285.

SFS 2006:851

Beslut om entledigande och avstängning av nämndemän får överklagas till en särskild statlig nämnd. Nämndens beslut får inte överklagas.

Regeringen meddelar föreskrifter om nämnden.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 23 § upphävd g. Lag 1986:1285.

Hänvisad författning:

F (2007:1081) med instr. för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag, anm. vid RB 4:8 b.

SFS 2006:851

En nämndeman som entledigats eller avgått är, om han eller hon alltjämt är valbar, skyldig att fullgöra uppdraget till dess domstolen fått besked om att annan blivit vald samt att även därefter tjänstgöra vid fortsatt behandling av mål i vars handläggning han eller hon tidigare har deltagit. Detta gäller dock inte den som entledigats enligt 21 § andra stycket eller som avgått sedan ett ärende om sådant entledigande eller om avstängning har inletts.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 24 § upphävd g. Lag 1986:1285.

SFS 2006:851

[har upphävts genom lag (1986:1285).]

SFS 1986:1285

Gemensamma bestämmelser

Rubriken har denna placering enl. SFS1981-0384

I fråga om omröstning i allmän förvaltningsdomstol gäller bestämmelserna i 16 och 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i tillämpliga delar.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 22 §.

Rättsfall:

Omröstningsreglerna för brottmål i RB 29: tillämpade i mål om skattetillägg R 1987:42 och i mål om återkallelse av läkares legitimation på grund av handlande utom yrkesutövningen 1990:64; men de för tvistemål i RB 16: i mål om vård enl. lagen med särsk. best:r om vård av unga 1989:41, i mål om återkallelse av körkort 1990:54 och i mål om återkallelse av serveringstillstånd enl. alkohollagen R 2010:2.

SFS 1997:392

Allmän förvaltningsdomstol sammanträder på den ort där den har sitt säte eller där avdelning av domstolen är förlagd. När det föreligger särskilda skäl får domstolen sammanträda på annan ort.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 23 §.

SFS 1981:384

Ledamöter och föredragande i allmän förvaltningsdomstol ska vara svenska medborgare. Den som är underårig eller i konkurstillstånd eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte utöva befattning som ledamot eller föredragande. I fråga om nämndemän i kammarrätterna och förvaltningsrätterna gäller 20 och 21 §§.

Ledamöter och föredragande i allmän förvaltningsdomstol ska ha avlagt domared.

De som står i sådant förhållande till varandra som anges i 4 kap. 12 § rättegångsbalken får inte samtidigt tjänstgöra som ledamöter i allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2009:773

I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestämmelser om utnämning av sådana domare som avses i 3, 4, 10 och 15 §§.

SFS 2010:1398

En fördelning av mål mellan enskilda domare ska vara baserad på objektiva kriterier som domstolen fastställt i förväg. Fördelningen får inte vara ägnad att påverka målens utgång.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 29 § upphävd g. Lag 2013:85.

SFS 2018:415

Vid allmän förvaltningsdomstol finns kansli.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 26 §.

SFS 1981:384

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1971:289

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1972, då lagen (1909:38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt, lagen (1967:64) om tillfällig ökning av regeringsrådens antal och lagen (1970:279) om besvär över beslut av riksdagens organ skall upphöra att gälla.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om besvär över beslut som meddelats före ikraftträdandet. Besvär över beslut, som enligt äldre bestämmelser anföres hos kammarrätten, skall efter ikraftträdandet prövas av kammarrätten i Stockholm. Konungen får dock bestämma att sådana besvär över beslut av myndighet inom domkretsen för kammarrätten i Göteborg skall prövas av denna kammarrätt.

Regeringsrätten får bestå av fler än aderton regeringsråd till dess antalet nedgått till detta antal till följd av inträffade ledigheter. Om särskilda skäl föreligger, får dock nya ledamöter utses dessförinnan.

(Tredje och sista stycket upphör att gälla enligt Lag 1974:577 d. 1 jan. 1975.)

SFS 1974:577

(Utkom d. 2 juli 1974.)

Denna lag träder i kraft, såvitt angår 2 § första stycket, en vecka efter den dag, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt d. 1 jan. 1975.

SFS 1980:274

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1981.

SFS 1981:384

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1981.

SFS 1981:1092

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1982.

SFS 1981:1324

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1982.

SFS 1983:372

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1983. Äldre bestämmelser gäller alltjämt när den handläggning i vilken nämndemän skall delta har påbörjats före ikraftträdandet samt vid överläggningar och omröstningar i anslutning till handläggningen.

SFS 1986:1285

Denna lag träder i kraft, i fråga om 20 § d. 1 jan. 1987, och i övrigt d. 1 juli 1988.

SFS 1988:1287

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1989.

SFS 1994:435

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1994.

SFS 1994:1623

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995.

2. Den nya lydelsen av 20 § skall dock tillämpas första gången efter valet år 1998.

3. Val enligt den nya lydelsen av 21 § skall äga rum första gången år 1998.

4. Löpande tjänstgöringstid för de nämndemän som har valts enligt äldre bestämmelser skall vara fyra i stället för tre år.

SFS 1994:1914

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995. Hänvisningen i 18 § fjärde stycket 5 till 35 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) tillämpas första gången i mål avseende fastighetstaxering år 1996.

SFS 1995:21

Denna lag träder i kraft, i fråga om 2 § första stycket 1 och 20 § d. 1 juli 1995 och i övrigt den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Ansökningar som avses i 8 § 4 och 5 som före utgången av mars 1995 kommit in till Regeringsrätten men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre bestämmelser. Regeringsrätten får dock överlämna ett sådant ärende till kammarrätten.

SFS 1995:1691

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 1996.

SFS 1996:156

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 1997:230

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1997:392

1. Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 1997. Genom lagen upphävs lagen (1996:1634) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

2. Om handläggningen har påbörjats före ikraftträdandet gäller 17 § i sin äldre lydelse.

SFS 1997:516

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål enligt uppbördslagen (1953:272), bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftsprocessen, lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare och mervärdesskattelagen (1994:200).

SFS 1997:1088

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:373

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 1998:1801

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2000:355

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2001:26

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2001.

SFS 2002:997

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2003:409

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:684

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:170

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:630

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2004:803

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:719

Denna lag träder i kraft d. 31 mars 2006.

SFS 2006:305

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:851

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2007:880

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2007:1000

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2007:1094

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mål som avser upphandlingar på vilka lagen (1992:1528) om offentlig upphandling är tillämplig.

SFS 2008:417

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2008.

SFS 2008:963

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:345

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2009.

SFS 2009:773

1. Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2010.

2. Om ett mål eller ärende ska handläggas av länsrätt enligt bestämmelser i någon upphävd lag ska målet eller ärendet efter ikraftträdandet handläggas av förvaltningsrätt.

SFS 2010:615

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:616

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2010:1398

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

2. Vid tillämpning av 3 § ska med justitieråd som avgått med ålderspension jämställas regeringsråd som avgått med ålderspension.

SFS 2010:1422

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1884

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:1032

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2011.

SFS 2011:1303

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. samt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål om handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan granskning och om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar, visa upp handling eller lämna kontrolluppgift enligt de skatteförfattningar som avses i 18 § fjärde stycket 2 i dess äldre lydelse.

SFS 2013:85

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter i 8 § första stycket 5 gäller för mål som har inletts före ikraftträdandet.

SFS 2013:312

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2013:649

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2013.

SFS 2014:905

1. Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för en nämndeman vars tjänstgöringsperiod upphör senast d. 31 dec. 2014.

3. För en nämndeman som utses 2014 upphör tjänstgöringsperioden senast d. 31 dec. 2015.

4. Val av nämndemän ska genomföras 2015 för en tjänstgöringsperiod som börjar d. 1 jan. 2016.

SFS 2015:182

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2015.

SFS 2016:1

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2016.

SFS 2016:1138

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2016:1139

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2021.

SFS 2016:1148

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

SFS 2017:350

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2017.

SFS 2017:543

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2017.

SFS 2017:729

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål om laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900).

SFS 2018:415

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:650

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2018.

SFS 2018:1262

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2019.

SFS 2018:1959

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2019.

SFS 2019:471

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2019.

SFS 2019:724

(Publicerad d. 26 nov. 2019.)

SFS 2019:847

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2020:350

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2020.

SFS 2022:488

Denna lag träder kraft d. 3 juni 2022.

SFS 2022:633

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2022.