Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Notarieförordning (1990:469)

Notarieförordningen

Utfärdad: 1990-05-23

Notarietjänstgöring och notariemeritering

Notarietjänstgöring fullgörs efter juristexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller motsvarande äldre examen. Tjänstgöringen fullgörs under en tid av två år, om inte något annat anges i 2 § andra stycket eller 2 b §.

Med svensk juristexamen jämställs fullbordad juristutbildning som till övervägande del har ägt rum i Danmark, Finland, Island eller Norge. Om denna utbildning skulle vara mer än ett år kortare än den svenska utbildningen, ska sökanden genomgå en kompletteringsutbildning som avslutas med ett kunskapsprov.

SFS 2014:442

Notarietjänstgöringen fullgörs vid tingsrätt eller förvaltningsrätt eller båda slagen av domstolar.

Vid en tingsrätt och en förvaltningsrätt på samma ort får en kombinerad notarietjänstgöring fullgöras. I dessa fall får beslutas om anställning som tingsnotarie med tjänstgöringsskyldighet även vid förvaltningsrätten och som förvaltningsrättsnotarie med tjänstgöringsskyldighet även vid tingsrätten. Sådan notarietjänstgöring ska fullgöras under en tid av två år och sex månader, varav minst ett år ska fullgöras vid respektive domstol.

När en tingsnotarie tjänstgör vid förvaltningsrätten ska bestämmelserna i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion tillämpas på notarien. När en förvaltningsrättsnotarie tjänstgör vid tingsrätten ska bestämmelserna i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion tillämpas på förvaltningsrättsnotarien.

SFS 2009:1400

Notarietjänstgöringen kan, efter förordnande enligt 52 a § förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion, till en tid av två månader fullgöras vid en hyresnämnd på samma ort som tingsrätten.

När en tingsnotarie tjänstgör vid en hyresnämnd skall bestämmelserna i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion tillämpas på notarien.

SFS 2005:1098

Vid en tingsrätt som är mark- och miljödomstol och vid Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen, får en förlängd notarietjänstgöring fullgöras. En sådan notarietjänstgöring ska fullgöras under en tid av två år och sex månader, varav minst ett år vid mark- och miljödomstolen eller Patent- och marknadsdomstolen och minst ett år vid tingsrätten i övrigt.

SFS 2017:288

Efter särskild prövning får högst sex månaders tjänstgöring hos en arbetsgivare tillgodoräknas som notarietjänstgöring. Sådan tjänstgöring skall i tiden ligga före all domstolstjänstgöring.

Vid prövning enligt första stycket skall särskilt beaktas tjänstgöringens allmänna juridiska värde men även dess värde för fortsatt arbete vid tingsrätt eller förvaltningsrätt.

SFS 2009:1400

Domstolsverket kan efter en skriftlig framställning ge förhandsbesked om en viss tilltänkt tjänstgöring kan tillgodoräknas som notarietjänstgöring enligt 3 §.

Notariemeritering har förvärvats av den som på ett tillfredsställande sätt har fullgjort notarietjänstgöring. Notarien ska därvid ha utfört domaruppgifter som avses i 17 och 18 §§ förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion eller 20 och 21 §§ förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion.

SFS 2009:1400

Bevis om notariemeritering utfärdas av den domstol där tjänstgöringen avslutas. Ett sådant bevis skall innehålla uppgift om de arbetsgivare hos vilka tjänstgöringen har fullgjorts och om den tid tjänstgöringen pågått hos varje arbetsgivare.

SFS 1994:927

Anställningar

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1990-0469

Anställningar som tingsnotarier och förvaltningsrättsnotarier beslutas av Domstolsverket.

SFS 2009:1400

Innan Domstolsverket beslutar i ett ärende om anställning av tingsnotarie eller förvaltningsrättsnotarie, ska uppgifter om den som verket avser att anställa inhämtas ur belastningsregistret enligt förordningen (1999:1134) om belastningsregister, om det inte möter något hinder enligt 7 § lagen (1998:620) om belastningsregister.

SFS 2009:1400

En sökande, som har fullgjort sådan tjänstgöring som kan komma att tillgodoräknas enligt 3 §, skall uppge detta i sin ansökan.

Notarier anställs tills vidare, dock längst för den tid som anges i 1 § första stycket, 2 § andra stycket eller 2 b §, eller den kortare tid som kan följa enligt 3 § eller av någon annan särskild omständighet.

Om en notarie har fullgjort endast en viss del av en kombinerad notarietjänstgöring som avses i 2 § andra stycket eller av en förlängd notarietjänstgöring som avses i 2 b § och förordnas på nytt på en notarietjänst, får han eller hon förvärva notariemeritering tidigast när hans eller hennes sammanlagda tjänstgöringstid uppgår till den som det första förordnandet avsåg, om inte särskilda skäl motiverar något annat.

Om någon ska anställas vid en statlig myndighet för en tjänstgöring som enligt 3 § kan tillgodoräknas som notarietjänstgöring, får det lämnas över till Domstolsverket att besluta om anställningen.

SFS 2014:442

Efter särskild prövning får en tingsrätt eller förvaltningsrätt förlänga en anställning att gälla för en längre tid än som anges i 1 § första stycket, 2 § andra stycket eller 2 b §.

SFS 2014:442

Vid förordnanden enligt 9 eller 10 § gäller inte 15 och 28 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Notarienämnden

Notarienämndens uppgift är att

  1. avgöra ärenden som överklagas till nämnden,

  2. ge föreskrifter för notarietjänstgöring och notariemeritering,

  3. fullgöra vad regeringen i övrigt bestämmer.

SFS 2007:1083

Nämnden består av högst sex personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. För varje annan ledamot än ordföranden finns en ersättare.

Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en tid av högst tre år.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande.

SFS 2007:1083

Nämndens kansligöromål utförs av Domstolsverket.

SFS 2007:1083

På Notarienämnden tillämpas 29, 31 och 35 §§ verksförordningen (1995:1322).

SFS 2007:1083

Handläggningen i Notarienämnden

Nämnden är beslutför när minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

När ärenden av principiell natur eller annars av större vikt handläggs bör samtliga ledamöter delta.

Om ett ärende är så brådskande att det inte kan avgöras vid ett sammanträde, får det avgöras efter telefonsamtal eller skriftliga meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

Även i andra fall än som avses i tredje stycket får ärenden avgöras utan att sammanträde ägt rum, om samtliga ledamöter deltar i avgörandet och är ense om utgången.

SFS 2007:1083

Ärendena avgörs efter föredragning. Domstolsverket svarar för beredning och föredragning av ärendena.

Ordföranden får överta beredning och föredragning av ärenden som avgörs vid sammanträden med nämnden.

Nämnden får lämna över till tjänstemän vid Domstolsverket att avgöra frågor om utlämnande av allmänna handlingar.

SFS 2007:1083

Chefen för Domstolsverket eller den denne utser får närvara vid sammanträden med nämnden utom när nämnden handlägger ärenden enligt 12 § 1.

SFS 2007:1083

Överklagande

Beslut om antagning till notarietjänstgöring och beslut i ärenden enligt 3–5 §§ får överklagas till Notarienämnden.

Notarienämndens beslut får inte överklagas.

SFS 1994:927

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1990:469

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1990.

2. Genom förordningen upphävs notarieförordningen (1984:488). Bestämmelserna i den förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förordnanden som har meddelats av notarienämnden före ikraftträdandet med det undantaget att domstolsverket skall fullgöra de uppgifter som enligt äldre bestämmelser ankom på notarienämnden.

3. Bestämmelserna i 1 § tillämpas första gången på notarietjänster som skall tillträdas efter d. 31 maj 1991.

4. För notarietjänster som skall tillträdas under tiden den 1 juli 1990–d. 31 maj 1991 skall i fråga om notarietjänstgöringens längd följande gälla.

Notarietjänstgöring fullgörs under en tid av

a) två år och sex månader om tjänsten skall tillträdas före d. 1 aug. 1990,

b) två år och fem månader om tjänsten skall tillträdas under tiden d. 1 aug.–30 sept. 1990,

c) två år och fyra månader om tjänsten skall tillträdas under tiden d. 1 okt.–30 nov. 1990,

d) två år och tre månader om tjänsten skall tillträdas under tiden d. 1 dec. 1990–31 jan. 1991,

e) två år och två månader om tjänsten skall tillträdas under tiden d. 1 febr.–31 mars 1991,

f) två år och en månad om tjänsten skall tillträdas under tiden d. 1 april–31 maj 1991.

5.

SFS 1991:542

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1994:927

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1996:392

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 2001:132

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2001.

SFS 2002:797

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2002:994

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2005:1098

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2007:72

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2007.

SFS 2007:385

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2009:1400

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2014:442

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2014.

SFS 2017:288

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017.

SFS 2022:1356
  1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2023.

  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för notarieanställningar som har utlysts före ikraftträdandet.