Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

Utkom från trycket den 16 maj 2006
utfärdad den 4 maj 2006.

En enskild får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ansökan lämnad utan åtgärd när prövningen blivit betydelselös till följd av författningsändring R 1989:27 – Beslut av besvärsnämnden för högskoleutbildning om vägrad antagning till högskoleutbildning rörde ej förhållande som avses i 1 st. R 1990:14; ej heller rektors beslut om ändrad tjänstgöring för lärare 1990:69; eller ärende hos regeringen ang. rätt att ta del av allmänna handlingar 1990:87; eller jordbruksverkets beslut om återkrav av felaktigt utbetalt djurbidrag till jordbruksföretag 1995:4 (jfr R 1998:43 anm. vid förvaltningsprocesslagen, 1971:291, 22 §) – Ansökan av en person ansågs gälla även för annan i visst fall R 1990:71 – Ej myndighetsutövning R 1993:87, 1996:27 (beslut av regeringen att i visst fall ej ompröva beslut) – Att besvärsmyndighet ej prövat ett överklagande i hela dess vidd ansågs strida mot en rättsregel i denna lags mening R 1993:97 anm. äv. vid MB 18:1 – Rättsprövning kan påkallas endast av part i ärendet R 1994:96 I och II (ang. Öresundsbron); 1996:66 (ang. arbetsplan för väg) – Ansökan upptogs till prövning, oavsett att det ingripande mot viss åtgärd som var i fråga gällde annan än sökanden; även fråga om myndighetsutövning R 1995:55 – Av regeringen meddelat beslut om utvidgning av naturreservat upphävdes R 1996:40; likaså beslut i strid med den s.k. proportionalitetsprincipen enl. naturvårdslagen 1996:44; beslut i strid med PBL 5:9 och 10 1996:88; beslut pga. miljöskyddslagen (1969:387) om saneringsarbete i vattendrag 1996:57R 1996:96 anm. vid PBL 9:28 – R 1997:18 (nationalstadsparken Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården) – R 1998:56 anm. vid MB 14:4 – Fråga om partssuccession R 1999:27 – Regeringens beslut i ärende om nåd enl. RF 11:13 ansågs inte kunna bli föremål för rättsprövning R 2001:63 – Beslut i ärende om dispens från strandskydd föremål för rättsprövning R 2001:72R 2001:80 anm. vid lagen 1972:719 7:6. Bih. – Bestämmelserna om godkännande av handledare vid övningskörning föremål för rättsprövning R 2002:8 – Rättsprövning kunde ske av beslut rörande civila rättigheter vilket, trots föreskrift om fullföljdsförbud, kunde överklagas med stöd av art. 6 i Europakonventionen R 2004:99 – Enskilda, som ej behandlats som parter i ärende om tillåtlighetsprövning enl. MB 17:1 avseende byggande av järnväg, ansågs ej behöriga att ansöka om rättsprövning av tillåtlighetsbeslutet, då det ej framgick vilka som var saklegitimerade R 2004:108 – Socialstyrelsens tillsynsbeslut vari en läkare kritiserades för ordination och intygsgivning ej föremål för rättsprövning R 2005:22R 2005:36 anm. vid PBL 13:3 – R 2005:44 anm. vid PBL 4:34.

R 2006:65 anm. vid Europakonventionen art. 6.1 – Enskild person har rätt att ansöka om rättsprövning oberoende av om han varit part i regeringsärendet R 2008:36 – Vid rättsprövning av regeringens beslut att fastställa järnvägsplan för del av Botniabanan ansågs frågan om järnvägens lokalisering ha blivit slutligt avgjord genom regeringens tidigare fattade tillåtlighetsbeslut R 2008:89, se vidare ERD Karin Andersson m.fl. mot Sverige (2014, om vägrad domstolsprövning) – Regeringsbeslut kunde ej rättsprövas på ansökan av enskilda medlemmar i en föreningsförvaltad samfällighetsförening R 2009:50R 2009:89 anm. vid lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 6 § – Beslut om detaljplan ansågs ej beröra boende, fastighetsägare och företag utanför planområdet på sätt som medförde rätt till rättsprövning R 2009:90, 2010:13; beslut om detaljplan ansågs ej heller beröra bostadsrättshavare bosatt inom planområdet 2010:14 – Regeringens avslagsbeslut i ärende enl. lagen (1999:932) om stöd till trossamfund upphävdes då skälen för beslutet ej redovisats HFD 2011:10 – Regeringsbeslut om uppskjuten villkorlig frigivning ansågs kunna bli föremål för rättsprövning HFD 2011:22 – Regeringsbeslut som medförde hinder för massfondbyten inom premiepensionssystemet ansågs ej innefatta prövning av enskild fondsparares civila rättigheter HFD 2011:69HFD 2012:66 och 2013:66 anm. vid PBL 4:36HFD 2013:72, 2017:4 anm. vid lagen 1998:1593 16 §HFD 2016:38 (ang. överföring av straffverkställighet) anm. vid lagen 1972:260 25 a § inf. under BrPHFD 2017:2 (ang. avslag av ansökan om arvsavstående av Allmänna arvsfonden) anm. vid lagen 1994:243 24 §HFD 2017:48 i, II anm. vid lagen 2010:1932 49 §HFD 2017:53 anm. vid RF 2:11.

En miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken får ansöka om rättsprövning av sådana tillståndsbeslut av regeringen som omfattas av artikel 9.2 i konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.

Rättsfall:

HFD 2011:4 anm. vid MB 4:1.

En EES-medborgare eller en sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i 1 kap. 6 § lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar som har utvisats av regeringen enligt den lagen får ansöka om rättsprövning av beslutet.

SFS 2022:706

Högsta förvaltningsdomstolen prövar ansökningar om rättsprövning.

SFS 2010:1506

En ansökan om rättsprövning enligt 1 eller 2 § ska ha kommit in till Högsta förvaltningsdomstolen senast tre månader från dagen för beslutet.

En ansökan om rättsprövning enligt 2 a § ska ha kommit in till Högsta förvaltningsdomstolen senast tre veckor från dagen för beslutet.

Det ska framgå av ansökan vilken rättsregel sökanden anser att beslutet strider mot och vilka omständigheter som åberopas till stöd för detta.

Rättsfall:

Äldre rätt: Tidsfristen av beskaffenhet att kunna återställas R 1990:46.

SFS 2010:1506

Regeringens beslut gäller även om det har gjorts en ansökan om rättsprövning. Högsta förvaltningsdomstolen får dock bestämma att beslutet tills vidare inte ska gälla.

SFS 2010:1506

I ett mål om rättsprövning enligt 1 § ska Högsta förvaltningsdomstolen hålla muntlig förhandling, om sökanden begär det och det inte är uppenbart obehövligt.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. enskild parts rätt till ersättning för kostnader för inställelse i RegR R 1995:17.

ERD Fredin (nr 2) mot Sverige (1994, fråga om muntlig förhandling i RegR i mål om rättsprövning).

SFS 2010:1506

Om Högsta förvaltningsdomstolen finner att regeringens beslut strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna, ska beslutet upphävas. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen ska, om det behövs, återförvisa ärendet till regeringen.

Om regeringens beslut inte upphävs, står det fast.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. omfattningen av RegR:s prövning R 1989:16, 95 (detaljplan för bostäder), 96 (expropriation) – Nya omständigheter som framkommit efter förvaltningsbeslutet fick beaktas vid rättsprövningen R 1990:75R 1993:97 anm. vid 1 § – Ej grund för upphävande av regeringens beslut om avställning av kärnkraftsreaktorn Barsebäck 1 R 1999:76 – Regeringsbeslut har trots begånget fel ej upphävts, då det med hänsyn till senare tillkommen utredning ansetts uppenbart att felet ej påverkat utgången R 2004:109 – Regeringsbeslut avseende detaljplan upphävdes pga. avsaknad av miljökonsekvensbeskrivning R 2006:88.

Regeringens beslut om utvidgat strandskydd undanröjdes då reglerna om kungörelsedelgivning ej följts HFD 2018:45.

SFS 2010:1506

SFS 2009:347

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:304

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006, då lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall upphöra att gälla.

2. Den upphävda lagen skall dock alltjämt gälla beträffande en ansökan om rättsprövning av ett beslut som meddelats före ikraftträdandet om ansökan kunde ha prövats enligt den upphävda lagen samt beträffande ett överklagande av ett avgörande av en kammarrätt som meddelats enligt den upphävda lagen.

SFS 2009:347

(Utkom d. 19 maj 2009.)

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 8 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2009.

SFS 2009:1539

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:1506

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2022:706
  1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2022.

  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utlänningar som har utvisats före ikraftträdandet.