Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Strafföreläggandekungörelse (1970:60)

Strafföreläggandekungörelsen

Utfärdad: 1970-02-27

Om det finns förutsättningar för det bör åklagaren utfärda ett strafföreläggande för den misstänkte i stället för att väcka åtal, om det inte riskerar att hindra rättens möjligheter att senare delge den tilltalade med förenklad delgivning enligt 33 kap. 6 § rättegångsbalken eller tillgänglighetsdelgivning enligt 5254 §§ delgivningslagen (2010:1932).

SFS 2022:1504

Vad som sägs i 3, 5, 6 och 8 §§ om den misstänkte gäller i tillämpliga delar ett företag som har förelagts företagsbot i enlighet med 5 § lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

SFS 2019:832

Åtgärder innan strafföreläggande utfärdas

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1997-0905

Om det uppkommer fråga om strafföreläggande när det finns en målsägande som inte har lämnat besked om han avser att föra talan om enskilt anspråk i anledning av brottet, skall undersökningsledaren eller åklagaren om möjligt uppmana målsäganden att inom en viss tid lämna sådant besked.

SFS 1997:905

Ett förhandsgodkännande enligt 48 kap. 10 § rättegångsbalken får upprättas endast efter beslut av en åklagare eller av den som är behörig att leda en förundersökning för brottet. Ett förhandsgodkännande får inte upprättas om den misstänkte är under 18 år.

Förutv. 3 § upphävd g. F 2022:1504.

SFS 2022:1504

SFS 2022:1504

Utfärdande av strafföreläggande

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1997-0905

Strafföreläggande utfärdas i form av ett elektroniskt dokument. Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

Strafföreläggande får även utfärdas enligt formulär som fastställs av Åklagarmyndigheten. Ett sådant föreläggande skall undertecknas av åklagaren.

Till ett skriftligt besked som avses i 48 kap. 8 § rättegångsbalken skall det fogas en uppmaning till den misstänkte att snarast betala böterna, om han eller hon godkänner föreläggandet. Uppmaningen skall i förekommande fall avse även enskilt anspråk som har förelagts den misstänkte samt avgift eller belopp som den misstänkte har förelagts att betala på grund av förverkande eller annan särskild rättsverkan av brott.

SFS 2006:499

När den misstänkte lämnar ett förhandsgodkännande enligt 48 kap. 10 § rättegångsbalken ska han eller hon få en kopia av förhandsgodkännandet om det är möjligt.

Om förhandsgodkännandet leder till att ett strafföreläggande utfärdas ska ett skriftligt besked med strafföreläggandets innehåll lämnas eller sändas till den misstänkte.

SFS 2022:1504

Godkännande av strafföreläggande

Rubriken införd g. SFS1997-0905

Åklagarmyndigheten respektive Tullverket får meddela föreskrifter om vilken myndighet ett skriftligt godkännande av ett strafföreläggande ska lämnas till.

Godkännande av ett strafföreläggande enligt 48 kap. 11 § rättegångsbalken eller 5 § tredje stycket lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. sker genom betalning till Polismyndigheten.

Ett strafföreläggande anses godkänt när skriftligt godkännande eller betalning kommer in till behörig mottagare.

Om det finns skäl till det, ska en åklagare pröva om föreläggandet ska anses vara godkänt.

SFS 2014:1118

Den tidsfrist som den misstänkte har för att godkänna ett strafföreläggande får inte sättas längre än nödvändigt.

Om tiden för ett godkännande är på väg att gå ut får en påminnelse om föreläggandet sändas till den misstänkte.

SFS 2022:1504

Uppgiftslämnande

Rubriken införd g. SFS1997-0905

[Upphävd g. F (2019:439).]

SFS 2019:439

Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket ska lämna de uppgifter om strafföreläggande som behövs för uppbörd enligt bötesverkställighetslagen (1979:189) till Polismyndigheten.

SFS 2019:439

Om det kommer in betalning som kan utgöra godkännande enligt 48 kap. 11 § rättegångsbalken till Polismyndigheten, ska detta meddelas den myndighet där strafföreläggandet utfärdades.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 11 § upphävd g. F 1979:203.

SFS 2014:1118

De skyldigheter i lag eller annan författning som innebär att en domstol ska underrätta en myndighet eller något annat organ om en dom i ett brottmål, ska också gälla för den myndighet som har utfärdat ett strafföreläggande som har godkänts. I stället för domstolens dom ska underrättelsen i sådana fall avse uppgifter om strafföreläggandets innehåll och godkännandet av detta.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 12 § upphävd g. F 1979:203.

SFS 2017:1027

Den tid en person har varit frihetsberövad på ett sådant sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande, ska antecknas i en handling som bifogas akten (avräkningsunderlag).

Åklagarmyndigheten får meddela föreskrifter om utformningen av avräkningsunderlaget.

SFS 2019:105

Om offentlig försvarare är förordnad för en misstänkt som godkänner ett strafföreläggande ska åklagaren underrätta den domstol som har förordnat den offentliga försvararen om godkännandet. I samband med detta ska åklagaren lämna de uppgifter i ärendet som kan ha betydelse för återbetalningsskyldigheten för kostnaderna för den offentliga försvararen.

SFS 2010:582

Övriga bestämmelser

Om den som har godkänt ett strafföreläggande klagar på detta, ska rätten utan dröjsmål informera klaganden om hans eller hennes rättigheter enligt 12 § förundersökningskungörelsen (1947:948).

Anmärkning om flytt:

Förutv. 13 § upphävd g. F 2006:499.

SFS 2014:262

Beslutar rätten om inhibition i ett mål om undanröjande av ett strafföreläggande, skall den myndighet där föreläggandet utfärdades underrättas om detta.

Om ett strafföreläggande undanröjs, skall rätten underrätta den myndighet där föreläggandet utfärdades, när beslutet har vunnit laga kraft.

SFS 1997:905

När någon ges tillfälle att yttra sig över en ifrågasatt rättelse av ett godkänt strafföreläggande, får det ske muntligen eller skriftligen.

SFS 1997:905

Uppgifter till rättsstatistiken lämnas enligt föreskrifter som Brottsförebyggande rådet meddelar efter samråd med Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Riksarkivet.

SFS 2014:1118

Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av de bestämmelser i 48 kap. rättegångsbalken som rör strafföreläggande får meddelas av Åklagarmyndigheten.

SFS 2004:1273

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1970:60

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 april 1970. då strafföreläggandekungörelsen (1968:198) och kungörelsen (1969:506) om försökverksamhet beträffande automatisk databehandling av strafföreläggande skall upphöra att gälla. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om strafförelägganden som utfärdats före d. 1 april 1970.

SFS 1997:905

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:983

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 1999:477

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 1999:1136

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:300

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2000:677

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2000.

SFS 2004:1273

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2006:429

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:499

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2010:582

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2014:262

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2014.

SFS 2014:1118

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:576

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2017:1027

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2019:105

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2019.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för frihetsberövanden som ägt rum före ikraftträdandet.

SFS 2019:439

Denna förordning träder i kraft d. 30 juni 2019.

SFS 2019:832

Denna förordning träder i kraft den 1 jan. 2020.

SFS 2022:1504

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2023.