Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02006D0683-20090101.pdf

2006D0683 — SV — 01.01.2009 — 003.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

RÅDETS BESLUT

av den 15 september 2006

om antagande av rådets arbetsordning

(2006/683/EG, Euratom)

(EGT L 285, 16.10.2006, p.47)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

RÅDETS BESLUT av den 1 januari 2007

  L 1

9

4.1.2007

 M2

RÅDETS BESLUT av den 20 december 2007

  L 346

17

29.12.2007

▸M3

RÅDETS BESLUT av den 8 december 2008

  L 337

92

16.12.2008


▾B

RÅDETS BESLUT

av den 15 september 2006

om antagande av rådets arbetsordning

(2006/683/EG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 207.3 första stycket,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 121.3,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28.1 och 41.1, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska rådet underströk vid sitt möte den 15 och 16 juni 2006 att det för att öka medborgarnas tillit till Europeiska unionen är viktigt att medborgarna får direkt insyn i EU:s verksamhet, till exempel genom en ytterligare ökning av öppenheten och insynen. Som man enades om vid Europeiska rådets möte skall det därför skapas ännu större öppenhet i rådets arbete, särskilt i fråga om rådets överläggningar om rättsakter enligt medbeslutandeförfarandet, samtidigt som behovet av att säkerställa effektiviteten i rådets arbete respekteras till fullo. Åtgärder bör också vidtas för att väsentligt förbättra de tekniska hjälpmedel som används för utsändningar på samtliga officiella språk vid Europeiska unionens institutioner av rådets offentliga överläggningar och debatter, till exempel via Internet.

I december 2006 kommer rådet att se över genomförandet av ovan nämnda åtgärder för större öppenhet för att utvärdera hur de påverkat effektiviteten i rådets arbete.

(2)

Det är också lämpligt att effektivisera programplaneringen av rådets verksamhet. Ett nytt system, som bygger på ett 18-månadersprogram som skall föreläggas rådet för godkännande av de tre medlemsstater som innehar ordförandeskapet under denna period, bör därför införas och ersätta det tidigare systemet.

(3)

Slutligen, för att förbättra funktionen av det skriftliga förfarandet och påskynda rådets antagande av svar på frågor från ledamöter av Europaparlamentet, beslut om utnämning av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och ledamöter av Regionkommittén samt beslut om att höra andra institutioner och organ, är det lämpligt att ändra och klargöra bestämmelserna om skriftligt förfarande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets arbetsordning av den 22 mars 2004 (1) skall ersättas med följande bestämmelser:

”RÅDETS ARBETSORDNING

Artikel 1

Kallelse och sammanträdesorter

1.  Rådet skall sammanträda efter kallelse av ordföranden, på dennes initiativ eller på begäran av någon rådsmedlem eller kommissionen (2).

2.  Ordförandeskapet skall sju månader innan ordförandeskapet inleds, efter att i förekommande fall ha samrått med det föregående och det efterföljande ordförandeskapet, meddela planerade datum för de sammanträden som rådet behöver hålla för att utföra lagstiftningsarbetet eller fatta operativa beslut.

3.  Rådet skall ha sitt säte i Bryssel. Under april, juni och oktober skall rådet hålla sina sammanträden i Luxemburg (3).

Undantagsvis och i välgrundade fall får rådet eller Ständiga representanternas kommitté (nedan kallad ’Coreper’) enhälligt besluta att ett rådssammanträde skall hållas på annan ort.

Artikel 2

Rådskonstellationer, den roll som tilldelas rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) samt programplanering

1.  Rådet kan sammanträda i olika konstellationer beroende på de ämnen som behandlas. Rådet skall när det kallas till ett sammanträde enligt punkt 2 a i konstellationen allmänna frågor och yttre förbindelser (nedan kallat ’rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser)’) besluta om förteckningen över dessa konstellationer (se bilaga I).

2.  Rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) skall behandla följande två centrala verksamhetsområden, för vilka det skall hålla separata sammanträden, med skilda dagordningar och eventuellt vid olika datum, och skall ägna sig åt

a) förberedelser inför och uppföljning av Europeiska rådets möten, inbegripet den nödvändiga samordningen av hela förberedelsearbetet, den allmänna samordningen av politiken, institutionella och administrativa frågor, övergripande ärenden som påverkar flera av Europeiska unionens politikområden samt varje ärende som överlämnas av Europeiska rådet, med beaktande av reglerna för den ekonomiska och monetära unionen, respektive

b) samtliga aspekter av Europeiska unionens yttre åtgärder, dvs. den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, utrikeshandeln samt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

3.  För att förbereda Europeiska rådets möten skall rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser), som kallas till ett sammanträde enligt punkt 2 a,

a) på förslag av ordförandeskapet fastställa en preliminär kommenterad dagordning senast fyra veckor före Europeiska rådets möte,

b) hålla ett sista förberedande möte dagen före Europeiska rådets möte och godkänna dagordningen.

Bidragen från andra rådskonstellationer till Europeiska rådets arbete skall överlämnas till rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser), som kallas till ett sammanträde enligt punkt 2 a, senast två veckor före Europeiska rådets möte.

Utan tvingande och oförutsebara skäl som exempelvis anknyter till aktuella internationella händelser får ingen annan rådskonstellation eller kommitté som förbereder rådets arbete sammanträda mellan det sista förberedande mötet enligt led b i första stycket och Europeiska rådets möte.

De åtgärder som krävs för den praktiska organisationen av Europeiska rådets arbete skall vidtas av ordförandeskapet tillsammans med generalsekretariatet i enlighet med de regler om vilka Europeiska rådet har enats.

4.  Var 18:e månad skall de tre ordförandeskapen i nära samarbete med kommissionen och efter lämpliga samråd utarbeta ett utkast till program för rådets verksamhet under den perioden. De tre ordförandeskapen skall en månad före den relevanta perioden gemensamt lägga fram utkastet till program så att det kan godkännas av rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser), som kallas till ett sammanträde enligt punkt 2 a (4).

5.  Det tillträdande ordförandeskapet skall fastställa preliminära dagordningar för rådets sammanträden under det kommande halvåret med vägledande uppgifter om det lagstiftningsarbete och de operativa beslut som planeras. Dessa vägledande preliminära dagordningar skall fastställas senast en vecka innan ordförandeskapet inleds, på grundval av rådets 18-månadersprogram och efter samråd med kommissionen. Vid behov kan sammanträden utöver de tidigare planerade föreskrivas.

Liknande vägledande preliminära dagordningar för rådets sammanträden under det halvår som följer på det halvår som anges i första stycket skall fastställas av det berörda ordförandeskapet efter samråd med kommissionen och det nästkommande ordförandeskapet senast en vecka innan ordförandeskapet inleds.

Om det under en sexmånadersperiod visar sig att något av de sammanträden som planeras under den perioden inte längre är motiverat skall ordförandeskapet inte sammankalla det.

Artikel 3 (5)

Dagordning

1.  Ordföranden skall med beaktande av rådets 18-månadersprogram upprätta en preliminär dagordning för varje sammanträde. Dagordningen skall sändas till de övriga rådsmedlemmarna och till kommissionen minst 14 dagar före sammanträdets början.

2.  Den preliminära dagordningen skall innehålla de punkter vars upptagande på dagordningen begärts av någon rådsmedlem eller av kommissionen, förutsatt att denna begäran – med i förekommande fall tillhörande underlag – har kommit generalsekretariatet tillhanda senast 16 dagar före sammanträdets början. På den preliminära dagordningen skall också med en asterisk anges de punkter där ordförandeskapet, någon rådsmedlem eller kommissionen kan begära omröstning. Detta skall anges så snart som alla formföreskrifter i fördragen har följts.

3.  Punkter som rör antagande av en rättsakt eller en gemensam ståndpunkt rörande ett lagstiftningsförslag eller ett förslag till en åtgärd som skall beslutas enligt avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat ’EU-fördraget’) skall inte tas upp på den preliminära dagordningen för beslut förrän den sexveckorsperiod har förflutit som anges i punkt 3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.

I de fall då en punkt som skall tas upp på dagordningen omfattas av det undantag för brådskande fall som anges i punkt 3 i protokollet kan rådet genom enhälligt beslut göra undantag från sexveckorsfristen.

4.  Endast de punkter för vilka underlaget sänts till rådsmedlemmarna och kommissionen senast den dag som den preliminära dagordningen sänds ut kan tas upp på den dagordningen.

5.  Generalsekretariatet skall underrätta rådsmedlemmarna och kommissionen om sådana framställningar om upptagande av punkter på dagordningen och underlag för vilka de ovan föreskrivna tidsfristerna inte har iakttagits.

Om inte ärendets brådskande natur kräver annat och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2, skall ordförandeskapet från den preliminära dagordningen avföra de punkter rörande lagstiftningsarbete enligt vad som avses i artikel 7 som Coreper inte har färdigbehandlat senast i slutet av den vecka som föregår veckan före sammanträdet.

6.  Den preliminära dagordningen skall vara uppdelad i del A och del B. Punkter där rådet kan besluta om godkännande utan överläggning skall placeras i del A. Detta hindrar dock inte att någon rådsmedlem eller kommissionen uttrycker sin mening vid godkännandet av dessa punkter och får uttalanden införda i protokollet.

7.  Dagordningen skall antas av rådet vid början av varje sammanträde. Punkter som inte finns med på den preliminära dagordningen kan tas upp på dagordningen endast genom enhälligt beslut av rådet. Även sådana punkter kan bli föremål för omröstning om alla formföreskrifter i fördragen har följts.

8.  Om ett ställningstagande till en A-punkt kan leda till ytterligare överläggningar eller om en rådsmedlem eller kommissionen begär det, skall den punkten avföras från dagordningen såvida inte rådet beslutar något annat.

9.  En begäran om upptagande av en punkt på dagordningen under ’Övriga frågor’ skall alltid åtföljas av en skriftlig motivering.

Artikel 4

Företrädare för en rådsmedlem

Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 11 om delegering av rösträtt, får en rådsmedlem som är förhindrad att närvara vid ett sammanträde låta sig företrädas.

Artikel 5

Sammanträden

1.  Rådets sammanträden skall inte vara offentliga, utom i de fall som avses i artikel 8.

2.  Kommissionen skall inbjudas att delta i rådets sammanträden. Detta gäller även Europeiska centralbanken när den utövar sin initiativrätt. Rådet kan dock besluta om att överlägga i kommissionens eller Europeiska centralbankens frånvaro.

3.  Rådsmedlemmarna och ledamöterna av kommissionen får åtföljas av tjänstemän som biträder dem. Dessa tjänstemäns namn och tjänsteställning skall i förväg anmälas till generalsekretariatet. Rådet får bestämma det maximala antal personer per delegation som samtidigt får närvara i rådets sammanträdeslokal, inklusive rådsmedlemmarna.

4.  För tillträde till rådets sammanträden krävs det att ett passerkort utfärdat av generalsekretariatet visas upp.

Artikel 6

Sekretess och företeende av handlingar inför rätta

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 8 och 9 samt bestämmelser om allmänhetens tillgång till handlingar skall rådets överläggningar omfattas av sekretess, såvida inte rådet beslutar något annat.

2.  Rådet eller Coreper får tillåta att kopior av eller utdrag ur rådets handlingar, som i enlighet med bestämmelserna om allmänhetens tillgång till handlingar inte redan gjorts tillgängliga för allmänheten, företes inför rätta.

Artikel 7

Fall där rådet uppträder som lagstiftare

Rådet handlar i sin egenskap av lagstiftare enligt vad som avses i artikel 207.3 andra stycket i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen när det antar regler som är rättsligt bindande i eller för medlemsstaterna genom förordningar, direktiv, rambeslut eller beslut på grundval av relevanta bestämmelser i fördragen, med undantag för överläggningar som leder till antagande av interna ordningsregler, administrativa eller budgetmässiga avgöranden, rättsakter som avser interinstitutionella eller internationella förbindelser eller icke-bindande rättsakter (såsom slutsatser, rekommendationer eller resolutioner).

När rådet föreläggs förslag eller initiativ till lagstiftning skall rådet avstå från att anta rättsakter som inte föreskrivs i fördragen, exempelvis resolutioner, slutsatser eller uttalanden utöver dem som avses i artikel 9.

Artikel 8

Rådets överläggningar öppna för allmänheten och offentliga debatter

1.  Rådets överläggningar om rättsakter som skall antas i enlighet med medbeslutandeförfarandet enligt artikel 251 i EG-fördraget skall vara öppna för allmänheten enligt följande:

a) Kommissionens eventuella föredragning av de viktigaste lagstiftningsförslagen och den efterföljande överläggningen i rådet skall vara öppna för allmänheten.

b) Omröstningen om sådana rättsakter skall vara öppen för allmänheten, liksom den slutliga överläggning i rådet som leder fram till denna omröstning och tillhörande röstmotiveringar.

c) Alla övriga överläggningar i rådet om sådana rättsakter skall vara öppna för allmänheten, om inte rådet eller Coreper från fall till fall fattar annat beslut i fråga om en bestämd överläggning.

2.  Rådets inledande överläggning om andra nya viktiga lagstiftningsförslag än de som antas i enlighet med medbeslutandeförfarandet skall vara öppna för allmänheten. Ordförandeskapet skall fastställa vilka nya lagstiftningsförslag som är viktiga, och rådet eller Coreper får när så är lämpligt besluta annorlunda. Ordförandeskapet får från fall till fall besluta att den påföljande överläggningen i rådet om en särskild rättsakt skall vara öppen för allmänheten om inte rådet och Coreper fattar ett annat beslut.

3.  Rådet skall efter beslut med kvalificerad majoritet i rådet eller Coreper hålla offentliga debatter i viktiga frågor som är av intresse för Europeiska unionen och dess medborgare.

Det åligger ordförandeskapet, rådsmedlemmarna eller kommissionen att föreslå frågor eller särskilda ämnen för sådana debatter, med beaktande av ärendets betydelse och intresse för medborgarna.

4.  Rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser), som kallas till ett sammanträde enligt artikel 2.2 a, skall hålla en offentlig riktlinjedebatt om rådets 18-månadersprogram. Riktlinjedebatter i andra rådskonstellationer om deras prioriteringar skall också vara offentliga. Den föredragning som kommissionen gör av sitt femårsprogram, sitt årliga arbetsprogram och sin årliga politiska strategi samt den efterföljande debatten skall vara offentlig.

5.  När den preliminära dagordningen översänds enligt artikel 3

a) skall de punkter på rådets dagordning som är öppna för allmänheten i enlighet med punkterna 1 och 2 vara markerade med orden ’offentlig överläggning’,

b) skall de punkter på rådets dagordning som är öppna för allmänheten i enlighet med punkterna 3 och 4 vara markerade med orden ’offentlig debatt’.

Rådets överläggningar och offentliga debatter skall öppnas för allmänheten i enlighet med denna artikel genom att de sänds ut offentligt genom audiovisuella medier, särskilt i en hörsal, och direktsänds som video på Internet på samtliga officiella språk vid Europeiska unionens institutioner. En inspelad version skall finnas tillgänglig under minst en månad på rådets webbplats. Omröstningsresultaten skall meddelas med visuella medel.

Generalsekretariat skall så långt det är möjligt underrätta allmänheten i förväg om datum och ungefärlig tid för sådan audiovisuell utsändning samt vidta alla praktiska mått och steg för att uppnå en korrekt efterlevnad av denna artikel.

Artikel 9

Offentliggörande av omröstningar, röstmotiveringar och protokoll

1.  Utöver de fall då rådets överläggningar är öppna för allmänheten enligt artikel 8.1 skall, när rådet uppträder i sin egenskap av lagstiftare enligt vad som avses i artikel 7, omröstningsresultat och röstmotiveringar från rådets medlemmar samt uttalanden till rådets protokoll och de punkter i protokollet som rör antagandet av rättsakter göras tillgängliga för allmänheten.

Samma regel skall gälla för

a) omröstningsresultaten och röstmotiveringarna, liksom uttalanden till rådets protokoll och de punkter i protokollen som rör antagandet av en gemensam ståndpunkt med tillämpning av artikel 251 eller 252 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

b) omröstningsresultat och röstmotiveringar från rådsmedlemmarna eller deras företrädare i den förlikningskommitté som inrättats genom artikel 251 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, liksom uttalanden till rådets protokoll och de punkter i protokollen som rör mötet i förlikningskommittén,

c) omröstningsresultaten och röstmotiveringarna, liksom uttalanden till rådets protokoll och de punkter i protokollen som rör rådets upprättande av en konvention på grundval av avdelning VI i EU-fördraget.

2.  Omröstningsresultaten skall dessutom offentliggöras

a) när rådet handlar inom ramen för avdelning V i EU-fördraget, och rådet eller Coreper enhälligt beslutar om det på begäran av någon av sina medlemmar,

b) när rådet antar en gemensam ståndpunkt enligt avdelning VI i EU-fördraget, och rådet eller Coreper enhälligt beslutar om det på begäran av någon av sina medlemmar,

c) i övriga fall, om rådet eller Coreper beslutar om det på begäran av någon av sina medlemmar.

Om rådets omröstningsresultat offentliggörs enligt leden a, b och c i första stycket, kan, på begäran av de berörda rådsmedlemmarna, även de vid omröstningen avgivna röstmotiveringarna offentliggöras i enlighet med denna arbetsordning och med iakttagande av rättssäkerheten och rådets intressen.

Uttalanden till rådets protokoll och de punkter i protokollet som rör antagandet av sådana rättsakter som avses i leden a, b och c i första stycket skall offentliggöras om rådet eller Coreper beslutar om det på begäran av någon av sina medlemmar.

3.  Utom i de fall när rådets överläggningar är öppna för allmänheten i enlighet med artikel 8, skall omröstningsresultatet i fråga om överläggningar som leder till vägledande omröstningar eller till antagande av förberedande rättsakter inte offentliggöras.

Artikel 10

Allmänhetens tillgång till rådets handlingar

De särskilda bestämmelserna om allmänhetens tillgång till rådets handlingar anges i bilaga II.

Artikel 11

Omröstningsbestämmelser och beslutförhet

1.  Omröstning i rådet skall ske på ordförandens initiativ.

Ordföranden skall vidare inleda ett omröstningsförfarande på initiativ av en rådsmedlem eller en ledamot av kommissionen, förutsatt att en majoritet av rådsmedlemmarna uttalar sig för detta.

2.  Rådsmedlemmarna skall rösta enligt en ordningsföljd för medlemsstaterna som bestäms i enlighet med artikel 203 i EG-fördraget och i artikel 116 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat ’Euratomfördraget’), varvid den medlem skall börja rösta som enligt denna ordningsföljd följer efter den medlem som utövar ordförandeskapet.

3.  Ingen rådsmedlem får vid omröstning företräda mer än en annan medlem (6).

4.  För omröstning i rådet krävs att en majoritet av de rådsmedlemmar som i enlighet med fördragen är röstberättigade är närvarande. När omröstningen sker skall ordföranden, biträdd av generalsekretariatet, kontrollera att det föreligger beslutförhet.

5.  När rådet skall fatta ett beslut som kräver kvalificerad majoritet, och om en rådsmedlem begär detta, skall det kontrolleras att de medlemsstater som utgör denna majoritet motsvarar minst 62 % av Europeiska unionens totalbefolkning, som är beräknad enligt befolkningssiffrorna i artikel 1 i bilaga III.

Artikel 12

Vanligt skriftligt förfarande och förenklat skriftligt förfarande

1.  Rådets rättsakter med avseende på brådskande ärenden kan antas genom skriftlig omröstning, om rådet eller Coreper enhälligt beslutar att tillämpa detta förfarande. Under särskilda omständigheter kan även ordföranden föreslå ett sådant förfarande; i så fall får skriftlig omröstning äga rum om alla rådsmedlemmar är överens om det.

Om den skriftliga omröstningen gäller en fråga som kommissionen har förelagt rådet krävs kommissionens samtycke till detta förfarande.

Generalsekretariatet skall varje månad upprätta en förteckning över de rättsakter som antagits enligt det skriftliga förfarandet.

2.  På initiativ av ordförandeskapet kan rådet besluta enligt ett förenklat skriftligt förfarande (Coreu)

a) för att anta texten till svar på skriftlig fråga eller, när så befinns lämpligt, texten till svar på muntlig fråga till rådet från en ledamot av Europaparlamentet, efter det att Coreper har behandlat utkastet till svar (7),

b) för att utnämna ledamöter av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, samt ledamöter av Regionkommittén och deras suppleanter, efter det att utkastet till beslut har behandlats av Coreper,

c) för att besluta om samråd med andra institutioner eller organ när sådant samråd krävs enligt fördragen,

d) för att genomföra den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken genom Coreu-nätet (förenklat skriftligt förfarande [Coreu]) (8).

I så fall skall den relevanta texten, om ingen rådsmedlem gör invändningar, anses antagen vid utgången av en tidsfrist som ordförandeskapet bestämmer beroende på hur brådskande ärendet är.

3.  Generalsekretariatet skall fastställa när ett skriftligt förfarande är avslutat.

Artikel 13

Protokoll

1.  Protokoll skall föras vid varje sammanträde. Sedan protokollet godkänts skall det undertecknas av generalsekreteraren/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (nedan kallad ’generalsekreteraren’) eller den ställföreträdande generalsekreteraren. De får delegera sin undertecknanderätt till generaldirektörer vid generalsekretariatet.

I protokollet skall i regel för varje punkt på dagordningen anges

 de handlingar som förelagts rådet,

 de beslut som fattats eller de slutsatser som rådet kommit fram till,

 de uttalanden som rådet gjort och de uttalanden som någon rådsmedlem eller kommissionen har begärt skall tas in i protokollet.

2.  Utkast till protokoll skall upprättas av generalsekretariatet inom 15 dagar och föreläggas rådet eller Coreper för godkännande.

3.  Innan protokollet godkänns, kan varje rådsmedlem eller kommissionen begära att någon punkt på dagordningen behandlas utförligare. Detta kan begäras i Coreper.

Artikel 14

Överläggningar och beslut på grundval av handlingar och utkast som upprättats på de språk som föreskrivs i gällande regler om språkanvändningen

1.  Rådet skall överlägga och besluta endast på grundval av handlingar och utkast som föreligger på de språk som föreskrivs i gällande regler om språkanvändningen, utom då rådet enhälligt beslutar om något annat på grund av ärendets brådskande karaktär.

2.  En rådsmedlem får motsätta sig överläggningar om texten till eventuella ändringsförslag inte är upprättad på sådana i punkt 1 avsedda språk som han eller hon anger.

Artikel 15

Undertecknande av rättsakter

Texten till sådana rättsakter som antas av Europaparlamentet och rådet gemensamt och texten till sådana rättsakter som antas av rådet skall undertecknas av den ordförande som tjänstgör vid tidpunkten för antagandet, av generalsekreteraren eller av den ställföreträdande generalsekreteraren. Generalsekreteraren och den ställföreträdande generalsekreteraren får delegera sin undertecknanderätt till generaldirektörer vid generalsekretariatet.

Artikel 16 (9)

Avsaknad av möjlighet att delta i omröstning

Vid tillämpning av denna arbetsordning skall, i enlighet med bilaga IV, vederbörlig hänsyn tas till de fall då en eller flera rådsmedlemmar enligt fördragen inte får delta i omröstningen.

Artikel 17

Offentliggörande av rättsakter i EUT

1.  Följande skall på initiativ av generalsekreteraren eller den ställföreträdande generalsekreteraren offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning (nedan kallad ’EUT’):

a) De rättsakter som avses i artikel 254.1 och 254.2 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

b) De rättsakter som avses i artikel 163 första stycket i Euratomfördraget.

c) Gemensamma ståndpunkter som antagits av rådet enligt förfarandena i artiklarna 251 och 252 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt motiveringarna för dessa ståndpunkter.

d) De rambeslut och de beslut som avses i artikel 34.2 i EU-fördraget.

e) Konventioner som har utarbetats av rådet enligt artikel 34.2 i EU-fördraget.

I EUT skall anges när sådana konventioner träder i kraft.

f) Konventioner som ingåtts mellan medlemsstater på grundval av artikel 293 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

I EUT skall anges när sådana konventioner träder i kraft.

g) Internationella avtal som ingås av Europeiska gemenskapen.

I EUT skall anges när sådana avtal träder i kraft.

h) Internationella avtal som ingås i enlighet med artikel 24 i EU-fördraget, om rådet inte beslutar annat på grundval av artiklarna 4 och 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (10).

I EUT skall anges när sådana avtal träder i kraft.

2.  Om inte rådet eller Coreper beslutar något annat skall följande texter och rättsakter, på initiativ av generalsekreteraren eller den ställföreträdande generalsekreteraren, offentliggöras i EUT:

a) Initiativ som lagts fram för rådet av en medlemsstat i enlighet med artikel 67.1 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

b) Initiativ som lagts fram för rådet av en medlemsstat i enlighet med artikel 34.2 i EU-fördraget.

c) Gemensamma ståndpunkter enligt artikel 34.2 i EU-fördraget.

d) Andra direktiv än sådana som avses i artikel 254.1 och 254.2 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, andra beslut än sådana som avses i artikel 254.1 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt rekommendationer och yttranden.

3.  Rådet eller Coreper skall enhälligt och från fall till fall besluta om huruvida sådana gemensamma strategier, gemensamma åtgärder och gemensamma ståndpunkter som avses i artikel 12 i EU-fördraget på generalsekreterarens eller den ställföreträdande generalsekreterarens initiativ skall offentliggöras i EUT.

4.  Rådet eller Coreper skall från fall till fall och med beaktande av ett eventuellt offentliggörande av den grundläggande akten besluta om offentliggörande i EUT, på generalsekreterarens eller den ställföreträdande generalsekreterarens initiativ, av följande rättsakter:

a) Genomförandebestämmelser till de gemensamma åtgärder som avses i artikel 12 i EU-fördraget.

b) Gemensamma åtgärder, gemensamma ståndpunkter eller andra beslut som antagits på grundval av en gemensam strategi i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 23.2 första strecksatsen i EU-fördraget.

c) Eventuella genomförandebestämmelser till de beslut som avses i artikel 34.2 i EU-fördraget samt eventuella genomförandebestämmelser till de konventioner som upprättats av rådet i enlighet med artikel 34.2 i EU-fördraget.

d) Andra rådshandlingar, såsom sui generis-beslut eller resolutioner.

5.  Om ett organ som är behörigt att fatta beslut inrättas genom ett avtal som ingås mellan gemenskaperna och en eller flera stater eller internationella organisationer, skall rådet när avtalet ingås avgöra om det är lämpligt att offentliggöra beslut av detta organ i EUT.

Artikel 18

Delgivning av rättsakter

1.  Andra direktiv än de som avses i artikel 254.1 och 254.2 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och andra beslut än sådana som avses i artikel 254.1 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall delges dem som de riktar sig till av generalsekreteraren, den ställföreträdande generalsekreteraren eller av en generaldirektör som handlar på deras vägnar.

2.  Följande rättsakter skall, om de inte offentliggörs i EUT, delges dem som de riktar sig till av generalsekreteraren, den ställföreträdande generalsekreteraren eller av en generaldirektör som handlar på deras vägnar:

a) Rekommendationer.

b) Gemensamma strategier, gemensamma åtgärder eller gemensamma ståndpunkter enligt artikel 12 i EU-fördraget.

c) De gemensamma ståndpunkter som avses i artikel 34.2 i EU-fördraget.

d) Genomförandebestämmelser till de rättsakter som antagits på grundval av artiklarna 12 och 34 i EU-fördraget.

3.  Generalsekreteraren, den ställföreträdande generalsekreteraren eller en generaldirektör som handlar på deras vägnar skall till medlemsstaternas regeringar och kommissionen översända kopior av andra rådsdirektiv än de som avses i artikel 254.1 och 254.2 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt av rådets beslut och rekommendationer.

Artikel 19 (11)

Coreper, kommittéer och arbetsgrupper

1.  Ständiga representanternas kommitté (Coreper) har till uppgift att förbereda rådets arbete och att utföra de uppdrag som rådet ger den. Coreper skall under alla förhållanden sörja för (12) konsekvensen i Europeiska unionens politik och åtgärder samt se till att följande principer och regler iakttas:

a) Principerna om lagenlighet, subsidiaritet och proportionalitet samt om motivering av rättsakterna.

b) Reglerna om befogenheterna för unionens institutioner och organ.

c) Budgetbestämmelserna.

d) Regler om förfaranden, öppenhet och redaktionell kvalitet.

2.  Alla punkter på dagordningen för ett rådssammanträde skall först behandlas av Coreper, om inte Coreper beslutar något annat. Coreper skall sträva efter att på sin nivå nå enighet om en lösning som skall föreläggas rådet för antagande. Coreper skall se till att handlingarna i ett ärende presenteras för rådet i lämplig form och skall vid behov lägga fram riktlinjer, alternativ eller förslag till lösningar. I brådskande fall kan rådet enhälligt besluta om att behandla en fråga utan denna föregående behandling.

3.  Kommittéer eller arbetsgrupper får inrättas av Coreper eller med Corepers medgivande för att utföra i förväg bestämda förberedande uppgifter eller undersökningar.

Generalsekretariatet skall uppdatera och offentliggöra förteckningen över förberedande organ. Endast de kommittéer och arbetsgrupper som anges i denna förteckning får sammanträda i egenskap av rådets förberedande organ.

4.  Coreper skall, beroende på punkterna på dagordningen, som ordförande ha den ständiga representanten eller den ställföreträdande ständiga representanten för den medlemsstat som utövar ordförandeskapet i rådet. Om inte rådet beslutar något annat, skall de olika kommittéer som föreskrivs i fördragen också ha företrädare för den medlemsstaten som ordförande. Detsamma skall gälla för de kommittéer och arbetsgrupper som avses i punkt 3, om inte Coreper beslutar något annat.

5.  För att förbereda rådssammanträden i den sammansättning som rådet sammanträder i en gång per halvår och förutsatt att dessa sammanträden äger rum under första hälften av halvåret, skall de kommittéer – med undantag av Coreper – och de arbetsgrupper som sammanträder under halvåret dessförinnan ha som ordförande en företrädare för den medlemsstat som skall utöva ordförandeskapet vid de nämnda rådssammanträdena.

6.  När ett ärende till väsentlig del kommer att behandlas under en halvårsperiod får en företrädare för den medlemsstat som innehar ordförandeskapet under denna halvårsperiod vara ordförande för de kommittéer – med undantag för Coreper – och arbetsgrupper som sammanträder under halvårsperioden dessförinnan när de diskuterar detta ärende. Det praktiska genomförandet av bestämmelserna i detta stycke skall avtalas mellan de båda berörda ordförandeskapen.

I det särskilda fall då Europeiska gemenskapernas budget för ett givet budgetår granskas, skall sammanträdena i rådets förberedande organ – med undantag för Coreper – som ägnar sig åt att förbereda punkterna på dagordningen för rådets möte om granskningen av budgeten, ha som ordförande en företrädare för den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i rådet under den andra halvårsperioden året före budgetåret i fråga. Samma regler skall, efter överenskommelse med det andra ordförandeskapet, gälla för valet av ordförande för rådets möten under den period då budgeten i fråga diskuteras. De berörda ordförandeskapen skall samråda om de praktiska arrangemangen.

7.  I enlighet med de relevanta bestämmelser som anges nedan får Coreper fatta följande beslut i procedurfrågor under förutsättning att de punkter som rör dessa finns upptagna på den preliminära dagordningen minst tre arbetsdagar före mötet. För att undantag skall kunna göras från denna tidsfrist krävs enhällighet av Coreper (13).

a) Beslut om att ett rådssammanträde skall hållas på annan ort än Bryssel eller Luxemburg (artikel 1.3).

b) Beslut om att en kopia av eller ett utdrag ur rådets handlingar får företes inför rätta (artikel 6.2).

c) Beslut om att hålla en offentlig debatt i rådet eller att en bestämd rådsöverläggning inte skall hållas offentligt (artikel 8.1 c samt artikel 8.2 och 8.3).

d) Beslut om offentliggörande av omröstningsresultat och uttalanden till rådets protokoll enligt artikel 9.2.

e) Beslut om användning av skriftligt förfarande (artikel 12.1).

f) Godkännande eller ändring av rådets protokoll (artikel 13.2 och 13.3).

g) Beslut om att offentliggöra eller inte offentliggöra en text eller en rättsakt i EUT (artikel 17.2–17.4).

h) Beslut om att samråda med en institution eller ett organ när ett sådant samråd inte krävs i fördragen.

i) Beslut om att bestämma eller förlänga en frist för samråd med en institution eller ett organ.

j) Beslut om att förlänga de tidsfrister som avses i artikel 251.7 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

k) Godkännande av innehållet i ett brev till en institution eller ett organ.

Artikel 20

Ordförandeskapet och debatternas förlopp

1.  Ordförandeskapet skall se till att denna arbetsordning tillämpas och sörja för att debatterna fortlöper på ett korrekt sätt. Ordförandeskapet skall särskilt se till att följa bestämmelserna i bilaga V om arbetsmetoder för ett utvidgat råd samt även se till att dessa följs av andra.

För att ombesörja att debatterna fortlöper på ett korrekt sätt får ordförandeskapet dessutom, om inte rådet beslutar något annat, vidta alla lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att på bästa möjliga sätt använda den tid som står till buds vid sammanträdena och bland annat

a) vad gäller behandlingen av en särskild punkt, begränsa antalet närvarande per delegation i möteslokalen under sammanträdet och ge eller vägra sitt tillstånd till att det öppnas en hörsal,

b) bestämma i vilken ordning punkterna skall behandlas och hur länge de skall debatteras,

c) avsätta den tid som ägnas en särskild punkt, särskilt genom att begränsa den tid som deltagarna får tala och bestämma i vilken ordning de får begära ordet,

d) begära att delegationerna, skriftligt och före ett visst datum, lägger fram sina ändringsförslag till en text som håller på att behandlas, eventuellt tillsammans med en kortfattad motivering,

e) begära att de delegationer som har identiska eller likartade ståndpunkter i en fråga, om en text eller en del av en text bland sig väljer ut en person som ger uttryck för den ståndpunkt de delar, vid mötet eller skriftligt före mötet.

2.  Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 19.4–19.6 och ordförandeskapets befogenheter och övergripande politiska ansvar skall ordförandeskapet biträdas av företrädaren för den medlemsstat som skall utöva nästa ordförandeskap. Den senare skall på ordförandeskapets begäran och enligt dess instruktioner vid behov träda in som ersättare, eventuellt avlasta ordförandeskapet från vissa uppgifter samt säkerställa kontinuiteten i rådets debatter.

Artikel 21 (14) (15)

Rapporter från kommittéer och arbetsgrupper

Utan hinder av övriga bestämmelser i denna arbetsordning skall ordförandeskapet organisera sammanträdena i de olika kommittéerna och arbetsgrupperna på ett sådant sätt att deras rapporter är tillgängliga före de sammanträden i Coreper vid vilka rapporterna skall behandlas.

Om inte ärendets brådskande natur kräver annat skall ordförandeskapet till ett kommande möte i Coreper bordlägga de punkter rörande det lagstiftningsarbete som avses i artikel 7 som kommittén eller arbetsgruppen inte har färdigbehandlat senast fem arbetsdagar före mötet i Coreper.

Artikel 22

Redaktionell kvalitet (16)

Juridiska avdelningen skall, för att hjälpa rådet i dess uppgift att sörja för den redaktionella kvaliteten hos de rättsakter som det antar, ha till uppgift att vid lämplig tidpunkt under beslutsprocessen kontrollera den redaktionella kvaliteten i förslagen och utkasten till rättsakter och att utforma förslag rörande den redaktionella kvaliteten, som skall ställas till rådet och dess organ i enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 22 december 1998 om gemensamma riktlinjer för gemenskapslagstiftningens redaktionella kvalitet (17).

Under hela lagstiftningsprocessen skall de som lägger fram texter inom ramen för rådets arbete ägna särskild uppmärksamhet åt den redaktionella kvaliteten.

Artikel 23

Generalsekreteraren och generalsekretariatet

1.  Rådet skall biträdas av ett generalsekretariat, som skall lyda under en generalsekreterare, biträdd av en ställföreträdande generalsekreterare som skall ansvara för verksamheten vid generalsekretariatet. Generalsekreteraren och den ställföreträdande generalsekreteraren skall utses av rådet genom beslut med kvalificerad majoritet.

2.  Rådet skall besluta om generalsekretariatets organisation (18).

Generalsekreteraren och den ställföreträdande generalsekreteraren skall under rådets överinseende vidta alla åtgärder som behövs för att sörja för att generalsekretariatet fungerar väl.

3.  Generalsekretariatet skall vara nära och beständigt knutet till organiseringen och samordningen av rådets arbete och kontrollen av konsekvensen i detta samt till genomförandet av dess 18-månadersprogram. Det skall under ordförandeskapets ansvar och ledning bistå ordförandeskapet med att söka lösningar.

I enlighet med bestämmelserna i EU-fördraget skall generalsekreteraren biträda rådet och ordförandeskapet i frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, inklusive samordningen av de särskilda representanternas arbete.

Vid behov kan generalsekreteraren uppmana ordförandeskapet att sammankalla en kommitté eller arbetsgrupp, särskilt inom området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, eller att skriva upp en punkt på dagordningen för ett möte i en kommitté eller arbetsgrupp.

4.  Generalsekreteraren eller den ställföreträdande generalsekreteraren skall förelägga rådet ett utkast till beräkning av rådets utgifter i så god tid att tidsfristerna i de finansiella bestämmelserna kan iakttas.

5.  Generalsekreteraren, biträdd av den ställföreträdande generalsekreteraren, skall till fullo vara ansvarig för förvaltningen av de anslag som tas upp i avsnitt II i budgeten (rådets avsnitt) och skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de förvaltas väl. Han skall använda dessa anslag i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas budget.

Artikel 24

Säkerhet

Rådet skall anta regler om säkerheten med kvalificerad majoritet.

Artikel 25

Uppgifter som depositarie för avtal och konventioner

Om generalsekreteraren utses till depositarie för ett avtal som ingås i enlighet med artikel 24 i EU-fördraget eller som ingås av gemenskapen och en eller flera stater eller internationella organisationer, för en konvention som ingås mellan medlemsstater eller för en konvention som upprättas på grundval av artikel 34 i EU-fördraget, skall ratifikations-, antagande- eller godkännandehandlingarna till dessa avtal eller konventioner deponeras hos rådet.

I sådana fall skall generalsekreteraren fullgöra de uppgifter som en depositarie har och även sörja för att ikraftträdandetidpunkten för sådana avtal eller konventioner offentliggörs i EUT.

Artikel 26

Företrädande vid Europaparlamentet

Rådet får i Europaparlamentet och dess utskott företrädas av ordförandeskapet, eller med ordförandeskapets godkännande, av det kommande ordförandeskapet eller generalsekreteraren. På ordförandeskapets uppdrag får rådet i dessa utskott även låta sig företrädas av sin ställföreträdande generalsekreterare eller av höga tjänstemän vid generalsekretariatet.

Rådet kan även skriftligen meddela Europaparlamentet sina synpunkter.

Artikel 27

Bestämmelser om rättsakternas utformning

Bestämmelser om rättsakternas utformning återfinns i bilaga VI.

Artikel 28

Skrivelser till rådet

Skrivelser till rådet skall sändas till ordföranden under rådets adress, som är som följer:

Europeiska unionens råd

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bryssel


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER RÅDSKONSTELLATIO NER

1. Allmänna frågor och yttre förbindelser (19)

2. Ekonomiska och finansiella frågor (20)

3. Rättsliga och inrikes frågor (21)

4. Sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

5. Konkurrenskraft: inre marknaden, industri och forskning (22)

6. Transport, telekommunikation och energi

7. Jordbruk och fiske

8. Miljö

9. Utbildning, ungdom och kultur (23)

Varje medlemsstat får avgöra på vilket sätt den skall företrädas i rådet, i enlighet med artikel 203 i EG-fördraget.

Flera ministrar får delta som fullvärdiga medlemmar i samma rådskonstellation; dock skall dagordningen och organisationen av debatterna anpassas därefter (24).

Beträffande rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) skall varje regering vid de olika sammanträdena i denna konstellation företrädas av den minister eller statssekreterare som den själv väljer.


BILAGA II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL RÅDETS HANDLINGAR

Artikel 1

Tillämpningsområde

Alla fysiska och juridiska personer skall ha tillgång till rådets handlingar med iakttagande av de principer, villkor och gränser som fastställs i förordning (EG) nr 1049/2001 och de särskilda bestämmelserna i denna bilaga.

Artikel 2

Samråd om handlingar som härrör från tredje part

1.  Vid tillämpning av artikel 4.5 och artikel 9.3 i förordning (EG) nr 1049/2001 och om det inte är uppenbart efter granskning av innehållet mot bakgrund av artikel 4.1–4.3 i förordning (EG) nr 1049/2001 att den inte skall lämnas ut, skall samråd ske med den berörda tredje parten om

a) handlingen är en känslig handling enligt definitionen i artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1049/2001,

b) handlingen härrör från en medlemsstat, och

överlämnades till rådet före den 3 december 2001, eller

den berörda medlemsstaten har begärt att handlingen inte skall lämnas ut utan att medlemsstaten dessförinnan har lämnat sitt medgivande.

2.  I alla andra fall när rådet mottar en begäran om handlingar i rådets ägo som härrör från tredje part skall generalsekretariatet med tillämpning av artikel 4.4 i förordning (EG) nr 1049/2001 samråda med den berörda tredje parten om det inte är uppenbart efter granskning av handlingen mot bakgrund av artikel 4.1-4.3 i förordning (EG) nr 1049/2001 att den skall eller inte skall lämnas ut.

3.  Skriftligt samråd (även med e-post) skall ske med tredje part som skall beviljas en rimlig tidsfrist för sitt svar med beaktande av tidsfristen enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1049/2001. I de fall som avses i punkt 1 skall tredje part anmodas att inkomma med ett skriftligt yttrande.

4.  När handlingen inte omfattas av punkt 1 a eller 1 b och generalsekretariatet mot bakgrund av tredje partens negativa yttrande inte är övertygat om att artikel 4.1 eller 4.2 i förordning (EG) nr 1049/2001 är tillämplig skall frågan hänskjutas till rådet.

Om rådet anser att handlingen skall lämnas ut skall tredje part omedelbart informeras skriftligen om rådets avsikt att efter en period på minst tio arbetsdagar lämna ut handlingen. Samtidigt skall tredje part uppmanas att uppmärksamma artikel 243 i EG-fördraget.

Artikel 3

Begäran om samråd som mottas från andra institutioner eller medlemsstater

En begäran om samråd med rådet som görs av en annan institution eller en medlemsstat och som gäller en ansökan om en rådshandling bör skickas via e-post till access@consilium.europa.eu eller via telefax till (32-2) 281 63 61.

Generalsekretariatet skall utan dröjsmål yttra sig på rådets vägnar med beaktande av den tidsfrist som krävs för att den berörda institutionen eller medlemsstaten skall kunna fatta beslut, och senast inom fem arbetsdagar.

Artikel 4

Handlingar som härrör från medlemsstater

Varje begäran från en medlemsstat enligt artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1049/2001 skall göras skriftligen till generalsekretariatet.

Artikel 5

Framställningar som hänskjuts av medlemsstater

Om en medlemsstat hänskjuter en begäran till rådet skall den behandlas i enlighet med artiklarna 7 och 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 och de relevanta bestämmelserna i denna bilaga. Om tillgång helt eller delvis avslås skall sökanden informeras om att en eventuell bekräftande ansökan skall riktas direkt till rådet.

Artikel 6

Adress till vilken ansökningar skall skickas

Ansökningar om tillgång till en handling skall ställas skriftligen till rådets generalsekreterare/höge representant, Rue de la Loi/Wetstraat 175, B-1048 Bryssel eller skickas via e-post till access@consilium.europa.eu eller via telefax till (32-2) 281 63 61.

Artikel 7

Behandling av ursprungliga ansökningar

Om inte annat följer av artikel 9.2 och 9.3 i förordning (EG) nr 1049/2001 skall varje ansökan om att få tillgång till rådets handlingar behandlas av generalsekretariatet.

Artikel 8

Behandling av bekräftande ansökningar

Om inte annat följer av artikel 9.2 och 9.3 i förordning (EG) nr 1049/2001 skall beslut om varje bekräftande ansökan fattas av rådet.

Artikel 9

Avgifter

Avgifterna för framställning och utskick av kopior av rådshandlingar skall fastställas av generalsekreteraren.

Artikel 10

Offentligt register över rådshandlingar

1.  Generalsekretariatet skall ansvara för att allmänheten ges tillgång till registret över rådshandlingar.

2.  Förutom referenserna till handlingarna skall det i registret anges vilka handlingar upprättade efter den 1 juli 2000 som redan gjorts tillgängliga för allmänheten. Med förbehåll för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (25) och artikel 16 i förordning (EG) nr 1049/2001 skall innehållet i dessa handlingar läggas ut på Internet.

Artikel 11

Handlingar till vilka allmänheten har direkt tillgång

1.  Denna artikel skall tillämpas på rådets samtliga handlingar, under förutsättning att de inte är säkerhetsklassade, utan att detta påverkar möjligheten att inge skriftlig ansökan i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 1049/2001.

2.  I denna artikel avses med

 spridning: distribution av den slutliga versionen av en handling till rådets medlemmar, deras företrädare eller delegater,

 lagstiftningshandlingar: handlingar angående behandling och antagande av rättsakter enligt artikel 7 i denna arbetsordning.

3.  Generalsekretariatet skall göra följande handlingar tillgängliga för allmänheten så snart de har spritts:

a) Handlingar som inte har rådet eller en medlemsstat som upphovsman och som har offentliggjorts av upphovsmannen eller med dennes medgivande.

b) Preliminära dagordningar för möten i rådet i dess olika konstellationer.

c) Varje text som antagits av rådet och som är avsedd att offentliggöras i EUT.

4.  Under förutsättning att det är uppenbart att handlingarna inte omfattas av något av undantagen i artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001, får generalsekretariatet också göra följande handlingar tillgängliga för allmänheten så snart de har spritts:

a) Preliminära dagordningar för kommittéer och arbetsgrupper.

b) Andra handlingar, t.ex. informerande noter, rapporter, lägesrapporter och referat av överläggningarna i rådet eller i något av dess förberedande organ, där delegationernas enskilda ståndpunkter inte redovisas, med undantag för yttranden och bidrag från juridiska avdelningen.

5.  Utöver de handlingar som anges i punkterna 3 och 4 skall generalsekretariatet göra följande lagstiftningshandlingar tillgängliga för allmänheten så snart de har spritts:

a) Följenoter och kopior av brev som rör rättsakter som tillställts rådet av Europeiska unionens övriga institutioner eller organ eller, med förbehåll för artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1049/2001, av en medlemsstat.

b) Handlingar som förelagts rådet och som är upptagna under en punkt på dess dagordning markerad med orden ’offentlig överläggning’ eller ’offentlig debatt’ i enlighet med artikel 8 i denna arbetsordning.

c) Noter som lagts fram för Coreper och/eller rådet för godkännande (I/A- och A-punktsnoter) samt utkast till de rättsakter som de berör.

d) Beslut som rådet antagit enligt förfarandet i artikel 251 i fördraget och gemensamma utkast som godkänts av förlikningskommittén.

6.  Efter antagandet av ett sådant beslut som avses i punkt 5 d eller slutligt antagande av den berörda rättsakten, skall generalsekretariatet för allmänheten göra alla lagstiftningshandlingar tillgängliga som rör denna rättsakt och som upprättats före ett sådant beslut och som inte omfattas av något av de undantag som anges i artikel 4.1 och 4.2 samt artikel 4.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1049/2001, t.ex. informerande noter, rapporter, lägesrapporter och referat av överläggningarna i rådet eller i ett av dess förberedande organ (statusrapporter), med undantag för yttranden och bidrag från juridiska avdelningen.

Om en medlemsstat begär det, skall de handlingar som omfattas av första stycket och som återger en enskild ståndpunkt som intagits av den medlemsstatens delegation i rådet inte göras tillgängliga för allmänheten i enlighet med dessa bestämmelser.


BILAGA III

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BESTÄMMELSERNA OM VIKTNING AV RÖSTERNA I RÅDET

▾M3

Artikel 1

För tillämpningen av artikel 205.4 i EG-fördraget, artikel 118.4 i Euratomfördraget samt artikel 23.2 tredje stycket och artikel 34.3 i EU-fördraget för perioden den 1 januari–31 december 2009 ska totalbefolkningen i varje medlemsstat anges enligt följande:

Medlemsstat

Befolkning

(× 1 000)

Tyskland

82 217,8

Frankrike

63 753,1

Förenade kungariket

61 224,1

Italien

59 619,3

Spanien

45 283,3

Polen

38 115,6

Rumänien

21 528,6

Nederländerna

16 405,4

Grekland

11 213,8

Belgien

10 666,9

Portugal

10 617,6

Republiken Tjeckien

10 381,1

Ungern

10 045,4

Sverige

9 182,9

Österrike

8 331,9

Bulgarien

7 640,2

Danmark

5 475,8

Slovakien

5 401,0

Finland

5 300,5

Irland

4 401,3

Litauen

3 366,4

Lettland

2 270,9

Slovenien

2 025,9

Estland

1 340,9

Cypern

789,3

Luxemburg

483,8

Malta

410,3

Totalt

497 493,1

tröskel (62 %)

308 445,7

▾B

Artikel 2

1.  Före den 1 september varje år skall medlemsstaterna till Europeiska gemenskapernas statistikkontor överföra de uppgifter om deras totalbefolkning som är aktuella den 1 januari innevarande år.

2.  Rådet skall, i enlighet med uppgifter som Europeiska gemenskapernas statistikkontor innehar den 30 september föregående år, anpassa sifferuppgifterna i artikel 1 med verkan från och med den 1 januari varje år. Beslutet skall offentliggöras i EUT.


BILAGA IV

1. Vid tillämpning av följande bestämmelser i arbetsordningen, och i fråga om beslut vid vilka medlemmar av rådet eller Coreper enligt fördragen inte får delta i omröstningen, skall den medlemmens eller de medlemmarnas röster inte beaktas i följande fall:

a) Artikel 1.3 andra stycket (hållande av sammanträde på annan ort än Bryssel eller Luxemburg).

b) Artikel 3.7 (uppförande på dagordningen av en punkt som inte finns med på den preliminära dagordningen).

c) Artikel 3.8 (behållande som B-punkt på dagordningen av en A-punkt som annars borde ha avförts).

d) Artikel 5.2, enbart när det gäller närvaron av Europeiska centralbanken (överläggning utan närvaro av Europeiska centralbanken).

e) Artikel 9.2 första stycket leden b och c samt andra och tredje styckena (offentliggörande av omröstningsresultat, röstmotiveringar, uttalanden till rådets protokoll och punkter i detta protokoll som gäller antagande av en gemensam ståndpunkt enligt avdelning VI i EU-fördraget; offentliggörande av omröstningsresultat, röstmotiveringar, uttalanden till rådets protokoll och punkter i detta protokoll som avser andra fall än sådana som avses i punkt 2).

f) Artikel 11.1 andra stycket (inledande av omröstningsförfarande).

g) Artikel 12.1 (tillämpning av skriftligt förfarande).

h) Artikel 14.1 (beslut att undantagsvis överlägga och besluta på grundval av handlingar och utkast som inte har upprättats på samtliga språk) (26).

i) Artikel 17.2 a och b (beslut att inte i EUT offentliggöra ett av en medlemsstat framlagt initiativ enligt artikel 67.1 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen eller artikel 34.2 i EU-fördraget).

j) Artikel 17.2 c och d (beslut att inte i EUT offentliggöra en gemensam ståndpunkt som antagits på grundval av artikel 34 i EU-fördraget eller av vissa direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden).

k) Artikel 17.4 c (offentliggörande i EUT av eventuella genomförandebestämmelser till beslut eller konventioner enligt artikel 34.2 i EU-fördraget).

l) Artikel 17.5 (offentliggörande eller ej i EUT av beslut i ett organ inrättat genom ett internationellt avtal).

2. En medlem av rådet eller Coreper får inte åberopa följande bestämmelser i denna arbetsordning när det gäller beslut vid vilka han eller hon enligt fördragen inte får delta i omröstningen:

a) Artikel 3.8 (möjlighet för en rådsmedlem att begära att en A-punkt skall avföras från dagordningen).

b) Artikel 11.1 andra stycket (möjlighet för en rådsmedlem att begära att ett omröstningsförfarande inleds).

c) Artikel 11.3 (möjlighet för en rådsmedlem att vid omröstning företräda en annan medlem).

d) Artikel 14.2 (möjlighet för varje rådsmedlem att motsätta sig överläggningar om texten till eventuella ändringsförslag inte är upprättad på det språk han eller hon anger).


BILAGA V

ARBETSMETODER FÖR ETT UTVIDGAT RÅD

Förberedelse av möten

1. Ordförandeskapet skall se till att en arbetsgrupp eller kommitté överlämnar ett ärende till Coreper endast när det finns en rimlig möjlighet att på denna nivå uppnå framsteg eller klargöranden om ståndpunkter. Omvänt skall ärenden endast skickas tillbaka till en arbetsgrupp eller kommitté när det är nödvändigt och under alla omständigheter endast med uppdraget att ta itu med exakta, klart fastställda problem.

2. Ordförandeskapet skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föra arbetet framåt mellan mötena. Det kan till exempel, med arbetsgruppens eller kommitténs samtycke, på effektivast möjliga sätt genomföra nödvändiga samråd om specifika problem i syfte att rapportera tillbaka till den berörda arbetsgruppen eller kommittén om möjliga lösningar. Det kan också samråda skriftligt genom att anmoda delegationerna att skriftligen reagera på ett förslag före arbetsgruppens eller kommitténs nästa möte.

3. Delegationerna skall när det är lämpligt lägga fram de ståndpunkter som de förmodligen kommer att inta vid ett kommande möte i skriftlig form före mötet. Om detta innebär förslag till ändring av text, skall dessa förslag utformas exakt. Om möjligt skall skriftliga inlägg läggas fram gemensamt av de delegationer som intar samma ståndpunkt.

4. Coreper skall undvika att genomföra arbete som redan har genomförts inom ramen för förberedelserna av dess arbete. Detta gäller i synnerhet I-punkter, information om organisationen av och ordningsföljden för behandlade punkter och information om dagordningen för och uppläggningen av kommande möten i rådet. Om möjligt skall delegationerna hellre ta upp punkter under ’Övriga frågor’ inom ramen för förberedelserna av Corepers arbete än i själva Coreper.

5. Ordförandeskapet skall så snart som möjligt inom ramen för förberedelserna av Corepers arbete lämna all nödvändig information till delegationerna, så att mötet i Coreper kan förberedas grundligt, inklusive information om vad ordförandeskapet förväntar sig att uppnå vid diskussionen om varje punkt på dagordningen. Omvänt skall ordförandeskapet vid behov uppmuntra delegationerna att inom ramen för förberedelserna av Corepers arbete lämna information till de övriga delegationerna om de ståndpunkter som de avser att inta i Coreper. Ordförandeskapet skall i samband med detta färdigställa dagordningen för Coreper. Ordförandeskapet får sammankalla de arbetsgrupper som förbereder Corepers arbete oftare när omständigheterna kräver detta.

Mötenas genomförande

6. Inga punkter skall föras upp på rådets dagordning enbart för föredragning av kommissionen eller en rådsledamot, utom i de fall då en diskussion om nya, betydande initiativ är planerad.

7. Ordförandeskapet skall avstå från att föra upp punkter på Corepers dagordning enbart för kännedom. Informationen i fråga (såsom resultatet av möten i ett annat forum eller med ett tredjeland eller en annan institution, förfarande- och organisationsfrågor m.m.) skall företrädesvis lämnas till delegationerna inom ramen för förberedelserna av Corepers arbete, om möjligt i skriftlig form, och skall inte upprepas i Coreper.

8. Vid inledningen av ett möte skall ordförandeskapet ge all nödvändig ytterligare information om uppläggningen av mötet och i synnerhet ange hur lång tid som enligt planeringen skall avsättas för varje punkt. Ordförandeskapet skall avstå från långa inledningar och undvika att upprepa information som delegationerna redan känner till.

9. I inledningen av en diskussion om en sakfråga skall ordförandeskapet, beroende på vilken typ av diskussion som krävs, för delegationerna ange maximitiden för deras inlägg om punkten. I de flesta fall bör inläggen inte överstiga två minuter.

10. Fullständiga bordsrundor skall i princip inte få förekomma, och bör endast tillgripas i undantagsfall i specifika frågor, varvid ordförandeskapet skall tidsbegränsa inläggen.

11. Ordförandeskapet skall styra diskussionerna i så hög grad som möjligt, i synnerhet genom att anmoda delegationerna att reagera på kompromisstexter eller specifika förslag.

12. Under och i slutet av mötena skall ordförandeskapet avstå från att göra långa sammanfattningar av diskussionerna och begränsa sig till en kort sammanfattning av de resultat i sak och/eller i fråga om förfarande som uppnåtts.

13. Delegationerna skall undvika att upprepa synpunkter som tidigare talare har framfört. Deras inlägg skall vara korta, exakta och avse en sakfråga.

14. Delegationer med samma inställning uppmanas att samråda, så att en enda talesman kan lägga fram en gemensam ståndpunkt om en specifik punkt.

15. När delegationerna diskuterar texter, skall de skriftligen lägga fram konkreta förslag till utformning och inte begränsa sig till att uttrycka sitt missnöje över ett särskilt förslag.

16. Såvida inte ordförandeskapet ger andra anvisningar skall delegationerna avstå från att begära ordet, om de samtycker till ett särskilt förslag; i detta fall skall tystnaden tolkas som principiellt samtycke.


BILAGA VI

BESTÄMMELSER OM RÄTTSAKTERNAS UTFORMNING

A.   Utformning av förordningar

1. Förordningar som antas av Europaparlamentet och rådet gemensamt samt rådets förordningar skall innehålla följande:

a) I rubriken beteckningen ’förordning’, ett ordningsnummer, dagen för antagandet och en uppgift om innehållet.

b) Satsen ’Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit denna förordning’ respektive ’Europeiska unionens råd har antagit denna förordning’.

c) En uppgift om de bestämmelser på grundval av vilka förordningen antas, föregången av orden ’med beaktande av’.

d) En hänvisning i ett beaktandeled till framlagda förslag, avgivna yttranden och hållna samråd.

e) Motiveringen för förordningen, föregången av formuleringen ’och av följande skäl’; skälen skall vara numrerade.

f) Satsen ’härigenom föreskrivs följande.’, följd av förordningens bestämmelser.

2. En förordning skall delas in i artiklar som får grupperas i kapitel eller avsnitt.

3. En förordnings sista artikel skall bestämma dagen för ikraftträdandet, om denna dag inträffar före eller efter den tjugonde dagen efter offentliggörandet.

4. En förordnings sista artikel skall följas av

a) 

i) satsen: ’Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.’,

eller

ii) satsen: ’Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen’ i de fall då en rättsakt inte är tillämplig på och i samtliga medlemsstater (27), samt

b) satsen: ’Utfärdad i ...’, följd av dagen för förordningens antagande,

och

c) när det gäller

i) en förordning som antas av Europaparlamentet och rådet gemensamt, av följande text

’På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande’

med namnet på ordföranden i Europaparlamentet och namnet på ordföranden i rådet vid tidpunkten för förordningens antagande infört före ordet ’Ordförande’,

ii) en förordning som antas av rådet, av följande text

’På rådets vägnar

Ordförande’

med namnet på ordföranden i rådet vid tidpunkten för antagandet av förordningen infört före ordet ’Ordförande’.

B.   Utformning av direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden (EG-fördraget)

1. Direktiv och beslut som antas av Europaparlamentet och rådet gemensamt samt rådets direktiv och beslut skall i sin rubrik innehålla ordet ’direktiv’ eller ’beslut’.

2. Av rådet avgivna rekommendationer och yttranden skall i sin rubrik innehålla ordet ’rekommendation’ eller ’yttrande’.

3. Bestämmelserna om förordningar i punkt A skall i tillämpliga delar och om inte annat följer av tillämpliga regler i EG-fördraget tillämpas på direktiv och beslut.

C.   Utformning av Europeiska rådets gemensamma strategier, gemensamma åtgärder och gemensamma ståndpunkter som avses i artikel 12 i EU-fördraget

Gemensamma strategier, gemensamma ståndpunkter och gemensamma åtgärder enligt artikel 12 i EU-fördraget skall ha någon av följande rubriker:

a) ’Europeiska rådets gemensamma strategi’, ett ordningsnummer (år/nummer/GUSP), dagen för antagandet och en uppgift om innehållet.

b) ’Rådets gemensamma åtgärd’, ett ordningsnummer (år/nummer/GUSP), dagen för antagandet och en uppgift om innehållet.

c) ’Rådets gemensamma ståndpunkt’, ett ordningsnummer (år/nummer/GUSP), dagen för antagandet och en uppgift om innehållet.

D.   Utformning av gemensamma ståndpunkter, rambeslut, beslut och konventioner som avses i artikel 34.2 i EU-fördraget

Gemensamma ståndpunkter, rambeslut, beslut och konventioner som avses i artikel 34.2 i EU-fördraget skall ha någon av följande rubriker:

a) ’Rådets gemensamma ståndpunkt’, ett ordningsnummer (år/nummer/RIF), dagen för antagandet och en uppgift om innehållet.

b) ’Rådets rambeslut’, ett ordningsnummer (år/nummer/RIF), dagen för antagandet och en uppgift om innehållet.

c) ’Rådets beslut’, ett ordningsnummer (år/nummer/RIF), dagen för antagandet och en uppgift om innehållet.

d) ’Konvention upprättad av rådet i enlighet med artikel 34 i fördraget om Europeiska unionen’’och en uppgift om innehållet.’”

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas. Det skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Rådets första 18-månadersprogram skall inrättas för den period som inleds i januari 2007.


(1) Rådets beslut (2004/338/EG, Euratom) av den 22 mars 2004 om antagande av rådets arbetsordning (EUT L 106, 15.4.2004, s. 22). Arbetsordningen senast ändrad genom rådets beslut 2006/34/EG, Euratom av den 23 januari 2006 (EUT L 22, 26.1.2006, s. 32).

(2) I detta stycke återges artikel 204 i EG-fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat ’EG-fördraget’).

(3) I detta stycke återges led b i den enda artikeln i det till fördragen fogade protokollet om lokalisering av säten för Europeiska gemenskapernas institutioner och vissa av deras organ och enheter samt för Europol.

(4) Se uttalande a nedan:

a) Till artikel 2.4

’18-månadersprogrammet kommer att innehålla en allmän inledning där det slås fast att programmet ingår som ett led i Europeiska unionens långsiktiga strategiska riktlinjer. De tre ordförandeskapen med uppgift att utarbeta utkastet till 18-månadersprogrammet skall samråda med de tre påföljande ordförandeskapen, som en del av de ’lämpliga samråd’ som avses i punkt 4 första meningen.

I utkastet till 18-månadersprogram skall man också bland annat beakta relevanta frågor som uppkommer i samband med den dialog om de politiska prioriteringarna för året som förs på kommissionens initiativ.’

(5) Se uttalandena b och c nedan:

b) Till artikel 3.1 och 3.2

’Ordföranden skall bemöda sig om att den preliminära dagordningen för varje sammanträde i rådet som rör genomförande av bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen i EG-fördraget och avdelning VI i EU-fördraget samt relevant dokumentation för de punkter som skall tas upp under mötet i princip når rådets medlemmar minst 21 dagar före sammanträdets början.’

c) Till artiklarna 1 och 3

’Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22.2 i EU-fördraget, där det föreskrivs att ett extra rådssammanträde kan sammankallas med mycket kort varsel i sådana fall som kräver ett snabbt beslut, är rådet medvetet om kravet på att frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken skall behandlas snabbt och effektivt. Bestämmelserna i artikel 3 hindrar inte att detta krav uppfylls.’

(6) I denna punkt återges artikel 206 i EG-fördraget.

(7) Se uttalande d nedan:

d) Till artikel 12.2 a, b och c

’I enlighet med rådets stående praxis skall tidsfristen normalt bestämmas till tre arbetsdagar.’

(8) Se uttalande e nedan:

e) Till artikel 12.2 d

’Rådet vill påpeka att Coreu-nätet skall användas i enlighet med rådets slutsatser av den 12 juni 1995 (dok. 7896/95) om rådets arbetsmetoder.’

(9) Se uttalande f nedan:

f) Till artikel 16 och bilaga IV

’Rådet är ense om att bestämmelserna i artikel 16 och bilaga IV skall tillämpas vid antagande av sådana rättsakter för vilka vissa rådsmedlemmar i enlighet med fördragen inte får delta i omröstningen. Tillämpningen av artikel 7 i EU-fördraget omfattas emellertid inte av dessa bestämmelser.

När artiklarna 43 och 44 i EU-fördraget tillämpas för första gången skall rådet mot bakgrund av erfarenheten från andra områden diskutera vilka ändringar som behövs i artikel 16 i och bilaga IV till arbetsordningen.’

(10) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(11) Dessa bestämmelser inverkar inte på ekonomiska och finansiella kommitténs roll enligt artikel 114 i EG-fördraget och befintliga rådsbeslut om denna kommitté (EGT L 358, 31.12.1998, s. 109 och EGT L 5, 1.1.1999, s. 71).

(12) Se uttalande g nedan:

g) Till artikel 19.1

’Coreper skall sörja för konsekvensen och se till att de principer som nämns i punkt 1 iakttas, särskilt för de ärenden som behandlas i andra sammanhang.’

(13) Se uttalande h nedan:

h) Till artikel 19.7

’Om en medlem av rådet anser att ett utkast till beslut i en procedurfråga som har lagts fram för Coreper för antagande i enlighet med artikel 19.7 berör en sakfråga, skall utkastet till beslut läggas fram för rådet.’

(14) Dessa bestämmelser påverkar inte ekonomiska och finansiella kommitténs roll enligt artikel 114 i EG-fördraget och befintliga rådsbeslut om denna kommitté (EGT L 358, 31.12.1998, s. 109 och EGT L 5, 9.1.1999, s. 71).

(15) Se uttalande i nedan:

i) Till artikel 21

’Arbetsgruppernas rapporter och andra handlingar som ligger till grund för Corepers överläggningar bör sändas till delegationerna i så god tid att dessa hinner behandla dem.’

(16) Se uttalande j nedan:

j) Till artikel 22

’Rådets juridiska avdelning har också till uppgift att bistå en medlemsstat som tar ett initiativ enligt artikel 67.1 i EG-fördraget eller artikel 34.2 i EU-fördraget, bland annat i syfte att kontrollera den redaktionella kvaliteten på dessa initiativ, om den berörda medlemsstaten begär sådant bistånd.’

Se uttalande k nedan:

k) Till artikel 22

’Rådets medlemmar skall lägga fram sina synpunkter på förslagen till officiell kodifiering av rättsakter inom trettio arbetsdagar efter det att generalsekretariatet har distribuerat förslagen.

Rådets medlemmar skall se till att behandlingen av de bestämmelser i ett förslag till omarbetning av rättsakter som har tagits över från den föregående rättsakten utan ändring i sak sker enligt de principer som gäller för behandling av förslag till kodifiering.’

(17) EGT C 73, 17.3.1999, s. 1.

(18) I punkterna 1 och 2 första stycket återges artikel 207.2 i EG-fördraget.

(19) Inklusive europeisk säkerhets- och försvarspolitik samt utvecklingssamarbete.

(20) Inklusive budget.

(21) Inklusive räddningstjänst.

(22) Inklusive turism.

(23) Inklusive audiovisuella frågor.

(24) Se uttalande l nedan:

l) Till bilaga I andra stycket

’Ordförandeskapet kommer att organisera rådets dagordningar genom att samla sammanhörande frågor för att underlätta för berörda nationella företrädare att delta, särskilt när en viss rådskonstellation skall behandla klart urskiljbara ämnesgrupper.’

(25) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(26) Se uttalande m nedan:

m) Till punkt 1 h i bilaga IV

’Rådet bekräftar att den nuvarande regeln om att de texter som ligger till grund för rådets överläggningar skall upprättas på samtliga språk skall tillämpas även i fortsättningen.’

(27) Se uttalande n nedan:

n) Till punkt A.4 a ii i bilaga VI

’Rådet erinrar om att det i de fall som anges i fördragen då en rättsakt inte är tillämplig på eller i samtliga medlemsstater är nödvändigt att klart uttrycka dess territoriella tillämpning både i motiveringen och i själva rättsakten.’