Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31993D0731.pdf

31993D0731

93/731/EG: Rådets beslut av den 20 december 1993 om allmänhetens tillgång till rådets handlingarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 340 , 31/12/1993 s. 0043 - 0044

Finsk specialutgåva Område 16 Volym 2 s. 0064

Svensk specialutgåva Område 16 Volym 2 s. 0064RÅDETS BESLUT av den 20 december 1993 om allmänhetens tillgång till rådets handlingar (93/731/EG)

RÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 151.3 i detta,

med beaktande av sin arbetsordning, särskilt artikel 22 i denna, och

med beaktande av följande:

Den 6 december 1993 antog rådet och kommissionen en uppförandekodex angående allmänhetens tillgång till rådets och kommissionens handlingar, och nådde därigenom enighet om de principer som måste gälla för sådan tillgång.

Bestämmelser för hur rådet skall tillämpa dessa principer bör antas.

Dessa bestämmelser bör tillämpas på alla handlingar som förvaras hos rådet, oavsett form av medium, med undantag för handlingar som upprättats av personer, organ eller institutioner utanför rådet.

Principen att ge allmänheten en omfattande tillgång till rådets handlingar såsom en del i en strävan att öka insynen i rådets arbete måste dock förses med vissa undantag, särskilt vad gäller skyddet för det allmänna samhällssystemet, den enskilde och privatlivet.

För att främja rationalisering och effektivitet bör det föreskrivas att rådets generalsekreterare på rådets vägnar och efter dess bemyndigande skall underteckna svar på ansökningar om tillgång till handlingar, med undantag för sådana fall där rådet har att ta ställning till en ansökan som bifalls.

Detta beslut skall tillämpas med tillbörlig hänsyn till bestämmelserna om skydd för sekretessbelagd information.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Allmänheten skall ha tillgång till rådets handlingar enligt de villkor som anges i detta beslut.

2. Om inte annat följer av artikel 2.2 avses med rådets handlingar all skriven text med befintlig information, oavsett form av medium, som är i rådets besittning.

Artikel 2

1. En ansökning om tillgång till rådets handlingar skall ges in till rådet skriftligen (). Ansökningen skall vara tillräckligt preciserad och innehålla upplysningar som gör det möjligt att identifiera den eller de handlingar som efterfrågas. Om det behövs skall sökanden anmodas att ytterligare precisera sin ansökning.

2. Om den handling som efterfrågas har upprättats av en fysisk eller juridisk person, en medlemsstat, en annan gemenskapsinstitution eller ett annat gemenskapsorgan eller något annat nationellt eller internationellt organ, skall ansökningen inte göras till rådet utan direkt till den som har upprättat handlingen.

Artikel 3

1. Sökanden skall få tillgång till rådets handlingar antingen genom att få ta del av en handling på platsen eller genom att på egen bekostnad få sig tillsänd en kopia. Avgiften skall bestämmas av generalsekreteraren.

2. De berörda enheterna inom generalsekretariatet skall sträva efter att finna rimliga lösningar vid upprepade ansökningar och ansökningar som gäller omfattande handlingar.

3. Den som ges tillgång till rådets handlingar får inte mångfaldiga eller sprida handlingarna i kommersiellt syfte genom direkt försäljning utan föregående tillstånd av generalsekreteraren.

Artikel 4

1. Tillgång till rådets handlingar får inte beviljas om ett offentliggörande kan undergräva

- skyddet för det allmänna samhällsintresset (allmän säkerhet, internationella förbindelser, monetär stabilitet, rättsliga förfaranden, inspektioner och undersökningar),

- skyddet för den enskilde och privatlivet,

- skyddet för företagshemligheter,

- skyddet för gemenskapens finansiella intressen.

- skyddet för den sekretess som begärts av den fysiska eller juridiska person som tillhandahållit någon del av informationen i handlingen, eller som krävs enligt lagstiftningen i den medlemsstat som tillhandahållit någon del av den informationen.

2. Tillgång till rådets handlingar får vägras för att skydda den sekretess som gäller för rådets överläggningar.

Artikel 5

Generalsekreteraren skall på rådets vägnar besvara ansökningar om att få tillgång till rådets handlingar, utom i de fall som avses i artikel 7.3, där svar skall ges av rådet.

Artikel 6

Varje ansökning om att få tillgång till rådets handlingar skall behandlas av berörda enheter inom generalsekretariatet. Dessa enheter skall därefter föreslå vilken åtgärd som skall vidtas med anledning av ansökningen.

Artikel 7

1. Den berörda enheten inom generalsekretariatet skall inom en månad skriftligen underrätta sökanden om att hans ansökning har bifallits eller om att avsikten är att ansökningen skall avslås. I det senare fallet skall sökanden dessutom underrättas om grunderna för det avsedda avslaget, om att han inom en månad kan ge in en bekräftande ansökning med begäran om omprövning av det avsedda ställningstagandet och om att han i annat fall skall anses ha återkallat sin ursprungliga ansökning.

2. Underlåtenhet att besvara en ansökning inom en månad efter det att den ingivits skall räknas som ett avslag, utom i det fallet att sökanden inom den följande månaden ger in en bekräftande ansökning enligt punkt 1.

3. Beslut om att avslå en bekräftande ansökning skall fattas inom en månad efter det att en sådan ansökning ingivits och skall ange grunderna för beslutet. Sökanden skall skriftligen underrättas om beslutet så snart som möjligt och samtidigt informeras om innehållet i artiklarna 138e och 173 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen såvitt gäller villkoren för fysiska personers klagomål hos ombudsmannen respektive domstolens granskning av lagenligheten av rådets rättsakter.

4. Underlåtenhet att besvara en bekräftande ansökning inom en månad efter det att den ingivits skall räknas som ett avslag.

Artikel 8

Detta beslut skall tillämpas med behörig hänsyn till bestämmelserna om skydd för sekretessbelagd information.

Artikel 9

Detta beslut skall ses över efter två års erfarenheter. Som förberedelse för detta skall generalsekreteraren under år 1996 lägga fram en rapport om tillämpningen av beslutet under åren 1994 och 1995.

Artikel 10

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 1993.

På rådets vägnar W. CLAES Ordförande

() Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd, 170 rue de la Loi, B-1048 BRYSSEL, BELGIEN