Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31995D0002.pdf

31995D0002

95/2/Euratom, EKSG: Rådets beslut av den 1 januari 1995 om ordningen för utövande av ordförandeskapet i rådetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 001 , 01/01/1995 s. 0220 - 0220Rådets beslut av den 1 januari 1995 om ordningen för utövande av ordförandeskapet i rådet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen särskilt artikel 27 andra stycket i detta

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen särskilt artikel 146 i detta

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen särskilt artikel 139 i detta och

med beaktande av följande:

I artikel 12 i den akt som är fogad till Fördraget om Konungariket Norges Republiken Österrikes Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen anpassades ovan nämnda bestämmelser och det beslutades att rådet skall avgöra i vilken ordning ordförandeskapet för rådet skall utövas av medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Ordförandeskapet skall utövas

- under det första halvåret 1995 av Frankrike

- under det andra halvåret 1995 av Spanien

- för de följande sexmånaders perioderna av var och en av de följande medlemsstaterna i nu angiven ordning: Italien Irland Nederländerna Luxemburg Förenade kungariket Österrike Tyskland Finland Portugal Frankrike Sverige Belgien Spanien Danmark Grekland.

2. Rådet får enhälligt på förslag av de berörda medlemsstaterna besluta att en medlemsstat får utöva ordförandeskapet under en annan tidsperiod än den som följer av ovan nämnda ordning.

Artikel 2

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 januari 1995.

På rådets vägnar

Ordförande

A. JUPPÉ