Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2000/527/EG: Rådets beslut av den 14 augusti 2000 om ändring av beslut 93/731/EG om allmänhetens tillgång till rådets handlingar och beslut 2000/23/EG om förbättrad information om rådets lagstiftningsverksamhet och det offentliga registret över rådets handlingarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 212 , 23/08/2000 s. 0009 - 0010Rådets beslut

av den 14 augusti 2000

om ändring av beslut 93/731/EG om allmänhetens tillgång till rådets handlingar och beslut 2000/23/EG om förbättrad information om rådets lagstiftningsverksamhet och det offentliga registret över rådets handlingar

(2000/527/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 207 i detta,

med beaktande av sin arbetsordning, särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1) Europeiska rådet i Helsingfors i december 1999 gav det politiska incitamentet till utveckling av Europeiska unionens resurser för militär och icke-militär krishantering inom ramen för en förstärkt europeisk säkerhets- och försvarspolitik.

(2) Inom denna ram skall rådet införa regler som säkerställer ett effektivt skydd för de handlingar som rör dessa områden och vilkas spridande skulle kunna skada unionens eller en eller flera av dess medlemsstaters vitala intressen. Enligt beslut av rådets generalsekreterare/höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken av den 27 juli 2000 om åtgärder för skydd av sekretessbelagd information som skall tillämpas vid rådets generalsekretariat(1), skall sådana handlingar därför betecknas som TRES SECRET/TOP SECRET, SECRET eller CONFIDENTIEL.

(3) De allvarliga följder som en spridning av dessa handlingar skulle få, särskilt när det gäller utvecklingsmöjligheterna för denna nya förstärkta europeiska säkerhets- och försvarspolitik, och det nödvändiga förtroende som de olika aktörerna måste ha i ett kritiskt ögonblick av utvecklingen av denna politik motiverar att sådana handlingar utesluts ur tillämpningsområde för reglerna för allmänhetens tillgång till rådets handlingar, så länge som hemligstämplingen eller säkerhetsklassningen inte har hävts i enlighet med de regler som avses i skäl 2 för hemligstämpling av handlingar.

(4) Utbyte av information på de särskilt känsliga områden som avses i skäl 1, och som är en del av utvecklingen av denna nya politik, kan bara fungera då den som givit informationen kan vara säker på att ingen information som kommer från honom/henne kommer att spridas mot hans/hennes vilja. Det är alltså nödvändigt att fastställa att handlingar från rådet som gör det möjligt att dra slutsatser av innehållet i hemligstämplad information som härrör från en fysisk eller juridisk person, en medlemsstat, en annan institution eller ett gemenskapsorgan eller varje annat nationellt eller internationellt organ, endast får göras tillgängliga för allmänheten efter ett på förhand avgivet skriftligt tillstånd från den som lämnat informationen.

(5) För att också stärka sekretesskyddet av information vid behandlingen av handlingar som är föremål för ansökningar om tillgång till handlingar bör åtgärder också vidtas för att säkerställa efterlevnaden av den princip enligt vilken tillgång till sekretessbelagda handlingar endast skall förbehållas personer som har behörighet att ta del av dessa.

(6) Eftersom unionens eller en eller flera av dess medlemsstaters säkerhet eller försvar eller den militära och icke-militära krishanteringen är ett allmänt intresse som beslut 93/731/EG(2) syftar till att skydda, bör man uttryckligen precisera detta i de skäl som motiverar vägran att ge tillgång till en handling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 93/731/EG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

"1. Allmänheten skall ha tillgång till rådets handlingar, med undantag för handlingar som betecknats TRES SECRET/TOP SECRET, SECRET eller CONFIDENTIEL enligt beslut av rådets generalsekreterare/höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken av den 27 juli 2000 om åtgärder för att skydda sekretessbelagd information som skall tillämpas vid rådets generalsekretariat rörande frågor rörande unionens eller en eller flera av dess medlemsstaters säkerhet och försvar eller den militära och icke-militära krishanteringen, enligt de villkor som anges i föreliggande beslut.

När en ansökan om tillgång gäller en sekretessbelagd handling i den mening som avses i första stycket, skall sökanden underrättas om att handlingen inte omfattas av tillämpningsområdet för detta beslut."

2. Följande punkt skall läggas till i artikel 2:

"3. Om inte annat följer av artikel 1.1, får sådana rådshandlingar som gäller frågor om unionens eller en eller flera av dess medlemsstaters säkerhet och försvar eller militär och icke-militär krishantering och som gör det möjligt att dra slutsatser om innehållet i sekretessbelagd information från någon av de upphovsmän som avses i punkt 2, göras tillgängliga för allmänheten endast sedan upphovsmannen till denna information skriftligen gett sitt samtycke till detta.

När tillgången till en handling förvägras enligt denna punkt skall sökanden underrättas om detta."

3. Artikel 3.1 skall ersättas med följande text:

"1. Sökanden skall få tillgång till rådets handlingar antingen genom att få ta del av en handling på platsen eller genom att på egen bekostnad få sig tillsänd en kopia. Avgiften skall bestämmas av generalsekreteraren/höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (nedan kallad generalsekreteraren)."

4. Artikel 4.1, första strecksatsen skall ersättas med följande:

"- skyddet för det allmänna samhällsintresset (allmän säkerhet, unionens eller en eller flera av dess medlemsstaters säkerhet och försvar, militär och icke-militär krishantering, internationella förbindelser, monetär stabilitet, rättsliga förfaranden, inspektioner och undersökningar)."

5. Följande mening skall läggas till i slutet av artikel 5:"Ständiga representanternas kommitté skall se till att det vidtas nödvändiga åtgärder för att säkerställa att handläggningen av dessa beslut anförtros personer med behörighet att ta del av de handlingar det gäller."

6. I artikel 7.3 skall hänvisningarna till artiklarna 138e och 173 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ersättas med hänvisningar till artiklarna 195 och 230 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

7. Följande mening skall läggas till i slutet av artikel 7.5:"Tiden kan förlängas med två månader om det är nödvändigt att enligt artikel 2.3 begära samtycke av en annan upphovsman än rådet."

Artikel 2

Beslut 2000/23/EG(3) ändras på följande sätt:

1. Följande mening skall läggas till som andra stycke i artikel 2:"Det offentliga registret över rådets handlingar skall inte innehålla några hänvisningar till dokument som betecknats som TRES SECRET/TOP SECRET, SECRET eller CONFIDENTIEL i enlighet med beslut av rådets generalsekreterare/höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken av den 27 juli 2000 om åtgärder för att skydda sekretessbelagd information som skall tillämpas vid rådets generalsekretariat, rörande frågor om unionens eller en eller flera av dess medlemsstaters säkerhet och försvar eller militär och icke-militär krishantering."

2. Artikel 2 första strecksatsen skall ersättas med följande:

"- skyddet för det allmänna samhällsintresset (allmän säkerhet, unionens eller en eller flera av dess medlemsstaters säkerhet och försvar, militär och icke-militär krishantering, internationella förbindelser, monetär stabilitet, rättsliga förfaranden, inspektioner och undersökningar)".

Artikel 3

Rådets generalsekreterare skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att detta beslut genomförs.

Artikel 4

Detta beslut blir gällande samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 augusti 2000.

På rådets vägnar

H. Védrine

Ordförande

(1) EGT C 239, 23.8.2000, s. 1.

(2) EGT L 340, 31.12.1993, s. 43. Beslutet ändrat genom beslut 96/705/Euratom, EKSG, EG (EGT L 325, 14.12.1996, s. 19).

(3) EGT L 9, 13.1.2000, s. 22.