Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001D0216.pdf

32001D0216

2001/216/EG: Rådets beslut av den 19 mars 2001 om ändring av rådets arbetsordningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 081 , 21/03/2001 s. 0030 - 0030Rådets beslut

av den 19 mars 2001

om ändring av rådets arbetsordning

(2001/216/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 207.3 i detta, och

av följande skäl:

Artikel 24 i rådets arbetsordning(1) bör ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Från och med den 13 mars 2001 skall artikel 24 i rådets arbetsordning ersättas med följande:

"Artikel 24

Säkerhet

Rådet skall anta regler om säkerheten med kvalificerad majoritet."

Utfärdat i Bryssel den 19 mars 2001.

På rådets vägnar

A. Lindh

Ordförande

(1) EGT L 149, 23.6.2000, s. 21.