Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001D0840.pdf

32001D0840

2001/840/EG: Rådets beslut av den 29 november 2001 om ändring av rådets arbetsordningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 313 , 30/11/2001 s. 0040 - 0043Rådets beslut

av den 29 november 2001

om ändring av rådets arbetsordning

(2001/840/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 207.3 och 255.3 i detta, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 255.2 i fördraget fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(1) allmänna principer, villkor och gränser för den rätt till tillgång till handlingar som föreskrivs i artikel 255.1 i fördraget.

(2) I artikel 255.3 i fördraget fastställs det att Europaparlamentet, rådet och kommissionen i sina respektive arbetsordningar skall utarbeta särskilda bestämmelser om tillgång till institutionens handlingar.

(3) På grundval av sin arbetsordning som antogs genom beslut 2000/396/EG, EKSG, Euratom(2) har rådet antagit ett antal rättsakter om tillgång till rådets handlingar. Dessa rättsakter bör sammanställas till en enda text som, i en bilaga till arbetsordningen, inbegriper både de oförändrade bestämmelserna, de innehållsmässiga ändringarna i de rättsakterna samt nya bestämmelser, vilka skall antas i enlighet med artikel 18 i rådets förordning nr 1049/2001.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets arbetsordning ändras härmed på följande sätt:

1. Artikel 10 skall ersättas med följande och texten i fotnot 1 skall utgå. "Artikel 10

Allmänhetens tillgång till rådets handlingar

De särskilda bestämmelserna om allmänhetens tillgång till rådets handlingar anges i bilaga III."

2. Artikel 17.1 g skall ersättas med följande: "g) Internationella avtal som ingås av Europeiska gemenskapen

I Officiella tidningen skall anges när sådana avtal träder i kraft."

3. Följande led skall fogas till artikel 17.1: "h) Internationella avtal som ingås i enlighet med artikel 24 i Fördraget om Europeiska unionen, om rådet inte beslutar annat på grundval av artiklarna 4 och 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(3).

I Officiella tidningen skall anges när sådana avtal träder i kraft."

4. Följande bilaga skall läggas till:

"BILAGA III

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL RÅDETS HANDLINGAR

Artikel 1

Tillämpningsområde

Alla fysiska och juridiska personer skall ha tillgång till rådets handlingar med beaktande av de principer, villkor och gränser som fastställs i förordning (EG) nr 1049/2001 och de särskilda bestämmelserna i denna bilaga.

Artikel 2

Samråd om handlingar som härrör från tredje part

1. Vid tillämpning av artikel 4.5 och artikel 9.3 i förordning (EG) nr 1049/2001 och om det inte är uppenbart efter granskning av handlingen mot bakgrund av artikel 4.1, 4.2 och 4.3 i förordning (EG) nr 1049/2001 att den inte skall lämnas ut, skall samråd ske med den berörda tredje parten om

a) handlingen är ett känsligt dokument enligt definitionen i artikel 9.1 i förordning nr 1049/2001,

b) handlingen härrör från en medlemsstat, och

- överlämnades till rådet före den 3 december 2001, eller

- den berörda medlemsstaten har begärt att handlingen inte skall lämnas ut utan att medlemsstaten dessförinnan har lämnat sitt medgivande.

2. I alla andra fall när rådet mottar en begäran om handlingar i rådets ägo som härrör från tredje part skall generalsekretariatet med tillämpning av artikel 4.4 i förordning (EG) nr 1049/2001 samråda med den berörda tredje parten om det inte är uppenbart efter granskning av handlingen mot bakgrund av artikel 4.1-4.3 i förordning (EG) nr 1049/2001 att den skall eller inte skall lämnas ut.

3. Skriftligt samråd skall ske med tredje part (även med e-post) som skall beviljas en rimlig tidsfrist för sitt svar med beaktande den tidsfrist som fastställs i artikel 7 i förordning (EG) nr 1049/2001. I de fall som avses i punkt 1 skall tredje part anmodas inkomma med ett skriftligt yttrande.

4. När handlingen inte omfattas av punkt 1 a eller 1 b och generalsekretariatet mot bakgrund av tredje partens negativa yttrande inte är övertygat om att artikel 4.1 eller 4.2 i förordning (EG) nr 1049/2001 är tillämplig skall frågan hänskjutas till rådet.

Om rådet anser att handlingen skall lämnas ut skall tredje part omedelbart informeras skriftligen om rådets avsikt att efter en period på minst 10 arbetsdagar lämna ut handlingen. Samtidigt skall tredje part uppmanas att uppmärksamma artikel 243 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Artikel 3

Begäran om samråd som mottas från andra institutioner eller medlemsstater

En begäran om samråd med rådet som görs av en annan institution eller en medlemsstat och som gäller en ansökan om en rådshandling, bör riktas via e-post till access@consilium.eu.int eller via telefax till +32 (0)2285 63 61.

Generalsekretariatet skall utan dröjsmål yttra sig på rådets vägnar med beaktande av den tidsfrist som krävs för att den berörda institutionen eller medlemsstaten skall kunna fatta beslut och senast inom 5 arbetsdagar.

Artikel 4

Handlingar som härrör från medlemsstater

Varje begäran från en medlemsstat enligt artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1049/2001 skall göras skriftligen till generalsekretariatet.

Artikel 5

Framställningar som hänskjuts av medlemsstater

Om en medlemsstat hänskjuter en begäran till rådet skall den behandlas i enlighet med artiklarna 7 och 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 och de relevanta bestämmelserna i denna bilaga. Om tillgång helt eller delvis avslås skall sökanden informeras om att en eventuell bekräftande ansökan skall riktas direkt till rådet.

Artikel 6

Adress till vilken ansökningar skall skickas

Ansökningar om tillgång till en handling skall ställas skriftligen till rådets generalsekreterare/höge representant, rue de la Loi/Wetstraat 175, B-1048 Bryssel eller insändas med e-post till access@consilium.eu.int eller med telefax till +32 (0)2285 63 61.

Artikel 7

Behandling av ursprungliga ansökningar

Om inte annat följer av 9.2 och 9.3 i förordning (EG) nr 1049/2001 skall varje ansökan om att få tillgång till rådets handlingar behandlas av generalsekretariatet.

Artikel 8

Behandling av bekräftande ansökningar

Om inte annat följer av artikel 9.2 och 9.3 i förordning (EG) nr 1049/2001 skall beslut om varje bekräftande ansökan fattas av rådet.

Artikel 9

Avgifter

Avgifterna för framställning och utskick av kopior av rådshandlingar skall fastställas av generalsekreteraren.

Artikel 10

Offentligt register över rådshandlingar

1. Generalsekretariatet skall ansvara för att allmänheten ges tillgång till registret över rådshandlingar.

2. Förutom referenserna till handlingarna skall det i registret anges vilka handlingar upprättade efter den 1 juli 2000 som redan gjorts tillgängliga för allmänheten. Med förbehåll för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter(1) och artikel 16 i förordning (EG) nr 1049/2001 skall innehållet i dessa handlingar läggas ut på Internet.

Artikel 11

Handlingar till vilka allmänheten har direkt tillgång

1. Denna artikel skall tillämpas på rådets samtliga handlingar, under förutsättning att de inte är säkerhetsklassade, utan att detta påverkar möjligheten att inge skriftlig ansökan i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 1049/2001.

2. I denna artikel avses med

- spridning: distribution av den slutliga versionen av en handling till rådets medlemmar, deras företrädare eller delegater,

- lagstiftningshandlingar: rör behandling och antagande av en rättsak i artikel 7 i rådets arbetsordning.

3. Rådets generalsekretariat skall göra följande handlingar tillgängliga för allmänheten så snart de har spridits:

a) Handlingar som inte har rådet eller en medlemsstat som upphovsman och som har offentliggjorts av upphovsmannen eller med dennes medgivande.

b) Preliminära dagordningar för möten i rådet i dess olika konstellationer.

c) Varje text som antagits av rådet och som är avsedd att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

4. Under förutsättning att det är uppenbart att handlingarna inte omfattas av något av undantagen i artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001, får generalsekretariatet också göra följande handlingar tillgängliga för allmänheten så snart de har spridits:

a) Preliminära dagordningar för kommittéer och arbetsgrupper.

b) Andra handlingar, t.ex. informerande noter, rapporter, lägesrapporter och referat av överläggningarna i rådet eller i något av dess förberedande organ, där delegationernas enskilda ståndpunkter inte redovisas, med undantag för yttranden och bidrag från juridiska avdelningen.

5. Utöver de handlingar som anges i punkterna 3 och 4 skall generalsekretariatet göra följande lagstiftningshandlingar tillgängliga för allmänheten så snart de har spridits:

a) Följenoter och kopior av brev som rör rättsakter som tillställts rådet av Europeiska unionens övriga institutioner eller organ eller, med förbehåll för artikel 4.5 i förordning nr 1049/2001, av en medlemsstat.

b) Noter som lagts fram för Coreper och/eller rådet för godkännande (I/A- och A-punktsnoter) samt utkast till de rättsakter som de berör.

c) Beslut som rådet antagit enligt förfarandet i artikel 251 i fördraget och gemensamma utkast som godkänts av förlikningskommittén.

6. Efter antagandet av ett sådant beslut som avses i punkt 5 c eller slutligt antagande av den berörda rättsakten, skall generalsekretariatet för allmänheten göra alla lagstiftningshandlingar tillgängliga som rör denna rättsakt och som upprättats före ett sådant beslut och som inte omfattas av något av de undantag som anges i artikel 4.1, 4.2 samt 4.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1049/2001, t.ex. informerande noter, rapporter, lägesrapporter och referat av överläggningarna i rådet eller i ett av dess förberedande organ (statusrapporter), med undantag för yttranden och bidrag från juridiska avdelningen.

Om en medlemsstat begär det, skall de handlingar som omfattas av första stycket och som återger en enskild ståndpunkt som intagits av den medlemsstatens delegation i rådet inte göras tillgängliga för allmänheten i enlighet med dessa bestämmelser.

(1) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1."

Artikel 2

Följande rättsakter upphör härmed att gälla:

a) Rådets beslut 93/731/EG av den 20 december 1993 om allmänhetens tillgång till rådets handlingar(4).

b) Rådets beslut 2000/23/EG av den 6 december 1999 om förbättrad information om rådets lagstiftningsverksamhet och det offentliga registret över rådets handlingar(5).

c) Rådets beslut 2001/320/EG av den 9 april 2001 om tillgängliggörande för allmänheten av vissa kategorier av rådets handlingar(6).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 3 december 2001.

Utfärdat i Bryssel den 29 november 2001.

På rådets vägnar

M. Vanderpoorten

Ordförande

(1) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(2) EGT L 149, 23.6.2000, s. 21. Beslutet ändrat genom beslut 2001/216/EG (EGT L 81, 21.3.2001, s. 30).

(3) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(4) EGT L 340, 31.12.1993, s. 43. Beslutet senast ändrat genom beslut 2000/527/EG (EGT L 212, 23.8.2000, s. 9).

(5) EGT L 9, 13.1.2000, s. 22. Beslutet ändrat genom beslut 2000/527/EG.

(6) EGT L 111, 20.4.2001, s. 29.