Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32002D0105.pdf

32002D0105

2002/105/EG,EKSG,Euratom: Rådets beslut av den 28 januari 2002 om turordningen för utövande av ordförandeskapet i rådetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 039 , 09/02/2002 s. 0017 - 0017Rådets beslut

av den 28 januari 2002

om turordningen för utövande av ordförandeskapet i rådet

(2002/105/EG, EKSG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 203 andra stycket i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, särskilt artikel 27 andra stycket i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 116 i detta,

med beaktande av rådets beslut av den 1 januari 1995 om ordningen för utövande av ordförandeskapet i rådet(1), särskilt artikel 1.2 i detta,

med beaktande av förslaget från Tyskland och Finland av den 18 januari 2002, och

av följande skäl:

Detta beslut påverkar inte andra ändringar av den turordning för utövande av ordförandeskapet som rådet även kan komma att anta, bland annat i samband med anslutningen av nya medlemsstater till unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tysklands och Finlands respektive tidsperiod för utövande av ordförandeskapet i rådet under andra halvåret 2006 och första halvåret 2007 skall kastas om.

Artikel 2

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 januari 2002.

På rådets vägnar

J. Piqué i Camps

Ordförande

(1) EGT L 1, 1.1.1995, s. 220.