Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006D0034.pdf

26.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/32


RÅDETS BESLUT

av den 23 januari 2006

om ändring av rådets arbetsordning

(2006/34/EG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 207.3 första stycket,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 121.3,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 28.1 och artikel 41.1,

med beaktande av artikel 2.2 i bilaga IIa till rådets arbetsordning (1), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 11.5 i rådets arbetsordning (nedan kallad ”arbetsordningen”) skall det, när rådet skall fatta ett beslut som kräver kvalificerad majoritet, och om en rådsmedlem begär detta, kontrolleras att de medlemsstater som utgör denna majoritet motsvarar minst 62 % av unionens totalbefolkning beräknad i enlighet med befolkningssiffrorna i artikel 1 i bilaga IIa till arbetsordningen.

(2)

Enligt artikel 2.2 i bilaga IIa till arbetsordningen om tillämpningsföreskrifter för bestämmelserna om viktning av rösterna i rådet skall rådet, i enlighet med Europeiska gemenskapernas statistikkontors tillgängliga uppgifter för den 30 september föregående år, anpassa sifferuppgifterna i artikel 1 i ovannämnda bilaga med verkan från och med den 1 januari varje år.

(3)

Arbetsordningen bör därför anpassas i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i bilaga IIa till arbetsordningen skall ersättas med följande text:

”Artikel 1

För tillämpningen av artikel 205.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, artikel 118.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen samt artikel 23.2 tredje stycket och artikel 34.3 i fördraget om Europeiska unionen för perioden den 1 januari–31 december 2006 skall totalbefolkningen i varje medlemsstat anges enligt följande:

Medlemsstat

Befolkning

(× 1 000)

Tyskland

82 500,8

Frankrike

62 370,8

Förenade kungariket

60 063,2

Italien

58 462,4

Spanien

43 038,0

Polen

38 173,8

Nederländerna

16 305,5

Grekland

11 073,0

Portugal

10 529,3

Belgien

10 445,9

Tjeckien

10 220,6

Ungern

10 097,5

Sverige

9 011,4

Österrike

8 206,5

Danmark

5 411,4

Slovakien

5 384,8

Finland

5 236,6

Irland

4 109,2

Litauen

3 425,3

Lettland

2 306,4

Slovenien

1 997,6

Estland

1 347,0

Cypern

749,2

Luxemburg

455,0

Malta

402,7

Totalt

461 324,0

tröskel (62 %)

286 020,9”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

Utfärdat i Bryssel den 23 januari 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2004/338/EG, Euratom av den 22 mars 2004 om antagande av rådets arbetsordning (EUT L 106, 15.4.2004, s. 22). Beslutet ändrat genom beslut 2004/701/EG, Euratom (EUT L 319, 20.10.2004, s. 15).