Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32013D0746.pdf

12.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/77


RÅDETS BESLUT

av den 10 december 2013

om ändring av rådets arbetsordning

(2013/746/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av artikel 2.2 i bilaga III till rådets arbetsordning (1), och

av följande skäl:

(1)

I artikel 3.3 första och fjärde styckena i protokollet (nr 36) om övergångsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, föreskrivs att det, fram till och med den 31 oktober 2014, när rådet ska anta en akt som kräver kvalificerad majoritet, om en rådsmedlem begär detta, ska kontrolleras att de medlemsstater som utgör denna majoritet motsvarar minst 62 % av unionens totala befolkning.

(2)

Denna procentsats är beräknad i enlighet med befolkningssifferuppgifterna i artikel 1 i bilaga III till rådets arbetsordning (nedan kallad arbetsordningen).

(3)

Enligt artikel 2.2 i bilaga III till arbetsordningen ska rådet med verkan från och med den 1 januari varje år, i enlighet med uppgifter som Europeiska unionens statistikkontor innehar den 30 september föregående år, anpassa sifferuppgifterna i artikel 1 i den bilagan.

(4)

Arbetsordningen bör därför anpassas i enlighet med detta för perioden från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 oktober 2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i bilaga III till arbetsordningen ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Vid tillämpningen av artikel 16.5 i EU-fördraget och artikel 3.3 och 3.4 i protokollet (nr 36) om övergångsbestämmelser ska totalbefolkningen i varje medlemsstat under perioden från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 oktober 2014 vara följande:

Medlemsstat

Befolkning

(× 1 000)

Tyskland

80 523,7

Frankrike

65 633,2

Förenade kungariket

63 730,1

Italien

59 685,2

Spanien

46 704,3

Polen

38 533,3

Rumänien

20 057,5

Nederländerna

16 779,6

Belgien

11 161,6

Grekland

11 062,5

Tjeckien

10 516,1

Portugal

10 487,3

Ungern

9 908,8

Sverige

9 555,9

Österrike

8 451,9

Bulgarien

7 284,6

Danmark

5 602,6

Finland

5 426,7

Slovakien

5 410,8

Irland

4 591,1

Kroatien

4 262,1

Litauen

2 971,9

Slovenien

2 058,8

Lettland

2 023,8

Estland

1 324,8

Cypern

865,9

Luxemburg

537,0

Malta

421,4

Totalt

505 572,5

tröskel (62 %)

313 455,0”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Utfärdat i Bryssel den 10 december 2013.

På rådets vägnar

R. SADZIUS

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2009/937/EU av den 1 december 2009 om antagande av rådets arbetsordning (EUT L 325, 11.12.2009, s. 35).