Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32013D0811.pdf

31.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 355/91


RÅDETS BESLUT

av den 17 december 2013

om tillsättningsmyndigheten och den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal för rådets generalsekretariat och om upphävande av beslut 2011/444/EU

(2013/811/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen, fastställda genom rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (1), särskilt artikel 2 i tjänsteföreskrifterna och artikel 6 i anställningsvillkoren, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 240.2 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt lyder rådets generalsekretariat under en generalsekreterare.

(2)

Mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 (2), genom vilken en ny tjänstegrupp AST/SC införs, bör det antas ett nytt beslut om tillsättningsmyndigheten och den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal för rådets generalsekretariat, och rådets beslut 2011/444/EU (3) bör upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De befogenheter som i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna) tilldelas tillsättningsmyndigheten och i anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen (nedan kallade anställningsvillkoren) tilldelas den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal ska, när det gäller rådets generalsekretariat, utövas enligt följande:

a)

av rådet, när det gäller generalsekreteraren,

b)

av rådet, på förslag av generalsekreteraren, för tillämpning på generaldirektörerna i artiklarna 1a, 30, 34, 41, 50 och 51 i tjänstföreskrifterna,

c)

av generalsekreteraren i övriga fall.

Generalsekreteraren har rätt att till generaldirektören för administrationen helt eller delvis delegera någon av eller alla sina befogenheter när det gäller tillämpningen av anställningsvillkoren samt tillämpningen av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i tjänstegrupperna AST och AST/SC, med undantag för befogenheterna i fråga om tillsättning av tjänstemän och tjänstemännens slutliga avgång ur tjänsten och anställning av övriga anställda.

Artikel 2

Rådets beslut 2011/444/EU ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2014.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 2013.

På rådets vägnar

L. LINKEVICIUS

Ordförande


(1)  Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (EUT L 287, 29.10.2013, s. 15).

(3)  Rådets beslut 2011/444/EU av den 12 juli 2011 om tillsättningsmyndigheten och den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal för rådets generalsekretariat och om upphävande av beslut 2006/491/EG, Euratom (EUT L 191, 22.7.2011, s. 21).