Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1. Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt II - rådet (C6-0466/2006 - 2006/2072(DEC))Europeiska unionens officiella tidning nr 074 E , 20/03/2008 s. 0337 - 03371.

Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt II - rådet (C6-0466/2006 - 2006/2072(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

- med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005 [1],

- med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 - Volym I (C6-0466/2006) [2],

- med beaktande av rådets årsrapport om de internrevisioner som genomförts under 2005,

- med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar [3],

- med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget [4],

- med beaktande av artiklarna 272.10, 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

- med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget [5], särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

- med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

- med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0108/2007).

1. Europaparlamentet beviljar rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av rådets budget för budgetåret 2005.

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken samt till medlemsstaternas nationella och regionala revisionsorgan, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

[1] EUT L 60, 8.3.2005.

[2] EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.

[3] EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.

[4] EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.

[5] EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).

--------------------------------------------------