Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52007BP0134(02).pdf

52007BP0134(02)

2. Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt II - rådet (C6-0466/2006 - 2006/2072(DEC))Europeiska unionens officiella tidning nr 074 E , 20/03/2008 s. 0338 - 03392.

Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt II - rådet (C6-0466/2006 - 2006/2072(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

- med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005 [1],

- med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 - Volym I (C6-0466/2006) [2],

- med beaktande av rådets årsrapport om de internrevisioner som genomförts under 2005,

- med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar [3],

- med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget [4],

- med beaktande av artiklarna 272.10, 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

- med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget [5], särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

- med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

- med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0108/2007).

1. Europaparlamentet noterar att rådet under 2005 hade åtagandebemyndiganden som uppgick till 588182640,52 euro med en utnyttjandegrad på 96,69 procent.

2. Europaparlamentet noterar att efter införandet av periodiserad redovisning den 1 januari 2005 uppvisar rådets årsredovisning ett positivt ekonomiskt utfall för året på 19386891,40 euro och identiska belopp (398520004,03 euro) för tillgångar och skulder.

3. Europaparlamentet beklagar att rådet till skillnad från andra institutioner inte överlämnar någon årlig verksamhetsrapport till Europaparlamentet och då anger det "gentlemen's agreement" som ingicks 1970 (resolutionen återfinns i protokollet från rådets sammanträde den 22 april 1970) och avsaknaden av krav på detta i budgetförordningen. Paröamentet uppmanar rådet att överväga sitt beslut att inte offentliggöra en verksamhetsrapport, i syfte att öka sin redovisningsskyldighet gentemot allmänheten och skattebetalarna.

4. Europaparlamentet påpekar att Europeiska revisionsrätten funnit (punkt 10.11) att även om rådets ändrade system för ersättning av resekostnader för rådsmedlemmarnas delegater kraftigt minskade rådets administrativa börda, var kontrollerna av giltigheten hos medlemsstaternas redogörelser före delbetalningen i juli 2005 otillräckliga.

5. Europaparlamentet noterar att internrevisorn i sin årsrapport betonar att när det gäller rådsdelegaternas resekostnader behövs mer öppenhet vad beträffar vilka möten och utgifter som kan vara ersättningsberättigande och rekommenderar att en arbetsgrupp inrättas för att se över dessa frågor.

6. Europaparlamentet noterar rådets svar till revisionsrätten att på grundval av rapporten från rådets interna revisionsavdelning om hur det nya systemet för rådsmedlemmarnas resekostnader fungerar ett år efter dess införande 2004, ser rådets sekretariat för närvarande över systemet. Varje delegation får nu från rådets sekretariat en begränsad budget med ett tak.

7. Europaparlamentet påminner om att rådets sekretariat var ovilligt att officiellt svara på frågorna i det frågeformulär som skickades till samtliga institutioner (inbegripet Europaparlamentet) avseende användningen av tjänstebilar, med hänvisning till ovannämnda "gentlemen's agreement".

8. Europaparlamentet påpekar att ovannämnda "gentlemen's agreement" föreskriver följande när det gäller Europaparlamentets budget:

"Rådet åtar sig att inte göra några ändringar i Europaparlamentets budgetberäkning. Detta åtagande är endast bindande så länge som budgetberäkningen inte strider mot gemenskapens bestämmelser, särskilt när det gäller tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda, och institutionernas säte."

9. Europaparlamentet anser att med tanke på överenskommelsens ålder och den avsevärda skillnaden mellan de ord som används och den mening man ger eller tolkning man gör av dem, kan detta "gentlemen's agreement" vara i behov av en omarbetning.

10. Europaparlamentet anser att den nuvarande kompromissen som består i en informell dialog mellan rådet och det behöriga utskottets ordförande och föredragande borde utvidgas för att även inbegripa en ledamot från varje politisk grupp. Parlamentet ger sitt behöriga utskott i uppdrag att inleda förhandlingar med rådet i syfte att inrätta omarbetade arrangemang för informell dialog i god tid före nästa ansvarsfrihetsförfarande.

11. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin särskilda rapport nr 9/2006 funnit att kostnaden 2005 per översatt sida vid rådet var 276 euro (jämfört med 194 euro vid kommissionen och 119 euro vid Europaparlamentet). Denna skillnad förklaras delvis av att rådets sekretariat lyckats reducera antalet och längden på de dokument som skickas till översättning och upprättat en förteckning över huvuddokument. Rådet planerar i sinom tid att avsevärt minska antalet anställda på översättningsavdelningarna.

12. Europaparlamentet uppmanar till största möjliga öppenhet inom området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP). Parlamentet uppmanar rådet att säkerställa att det i enlighet med punkt 42 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [6] inte förekommer några driftsutgifter inom GUSP-området i rådets budget. Parlamentet förbehåller sig möjligheten att i förekommande fall vidta nödvändiga åtgärder i händelse av överträdelse av detta avtal.

[1] EUT L 60, 8.3.2005.

[2] EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.

[3] EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.

[4] EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.

[5] EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).

[6] EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

--------------------------------------------------