Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 6 april 1995. - Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. - Medlemsstats fördragsbrott - Icke genomfört direktiv. - Mål C-147/94.Rättsfallssamling 1995 s. I-01015Sammanfattning

Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Fördragsbrott - Försvar - Otillåtlighet

(EG-fördraget, art. 169)

SammanfattningEn medlemsstat kan inte åberopa bestämmelser, praxis eller andra omständigheter i sin interna rättsordning för att försvara att den underlåtit att uppfylla skyldigheter och frister som föreskrivs i ett direktiv.

ParterI mål C-147/94,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av Dimitrios Goulossis, juridisk rådgivare, och F. Enrique Gonzáles Díaz, vid rättstjänsten, i egenskap av ombud, som valt delgivningsadress i Luxemburg hos Georgios Kremlis, vid rättstjänsten, Centre Wagner, Kirchberg,

sökande,

mot

Konungariket Spanien, företrätt av Alberto José Navarro González, generaldirektör för enheten för juridisk och institutionell EG-samordning, och Gloria Calvo Díaz, abogado del Estado, gemenskapsprocessuella avdelningen, såsom ombud, som valt delgivningsadress i Luxemburg vid spanska ambassaden, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

svarande,

angående en talan om förklaring att Spanien har underlåtit att uppfylla sina förpliktelser enligt EG-fördraget genom att inte anta och sätta i kraft de bestämmelser i lag, förordning eller annan författning som varit nödvändiga för att genomföra rådets direktiv 90/618/EEG av den 8 november 1990 om ändring, särskilt såvitt avser ansvarsförsäkring för motorfordon, av direktiv 73/239/EEG och direktiv 88/357/EEG vilka avser samordning av lagar och andra författningar angående annan direkt försäkring än livförsäkring (EGT nr L 330, s. 44) och genom att inte underrätta kommissionen om genomförandet,

meddelar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

sammansatt av F.A. Schockweiler, avdelningsordförande, samt P.J.G. Kapteyn, C.N. Kakouris (referent), J.L. Murray och H. Ragnemalm, domare,

generaladvokat: F.G. Jacobs,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 9 mars 1995 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Genom ansökan som inkommit till domstolens kansli den 30 maj 1994 har Europeiska gemenskapernas kommission enligt artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om förklaring att Spanien har underlåtit att uppfylla de förpliktelser som följer av EG-fördraget genom att inte anta och sätta i kraft de bestämmelser i lag, förordning eller annan författning som varit nödvändiga för att genomföra rådets direktiv 90/618/EEG av den 8 november 1990 om ändring, särskilt såvitt avser ansvarsförsäkring för motorfordon, av direktiv 73/239/EEG och direktiv 88/357/EEG vilka avser samordning av lagar och andra författningar angående annan direkt försäkring än livförsäkring (EGT nr L 330, s. 44, nedan kallat "direktivet") och genom att inte underrätta kommissionen om genomförandet.

2 Artikel 12 första stycket i direktivet föreskriver att medlemsstaterna inom 18 månader från dagen för anmälan av direktivet skall vidta de ändringar i sina nationella bestämmelser som behövs för att följa direktivet och genast underrätta kommissionen om detta. Direktivet anmäldes till Spanien den 20 november 1990.

3 Eftersom kommissionen inte hade erhållit någon underrättelse från Spanien om vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra direktivet sände kommissionen den 6 augusti 1992 en anmodan till Spanien i vilken denna medlemsstat uppmanades att inkomma med synpunkter. Anmodan besvarades inte. Kommissionen avgav som en följd därav den 24 maj 1993 ett motiverat yttrande i vilket Spanien uppmanades att inom två månader från erhållandet av det motiverade yttrandet vidta de åtgärder som var nödvändiga för att följa direktivet. Eftersom yttrandet inte efterkommits har kommissionen väckt denna talan.

4 Spanien förnekar inte omständigheten att direktivet inte genomförts. Svaranden har endast gjort gällande att ett lagförslag med titeln "Förslag till lag om ändring av lagstiftningen om privata försäkringar" hade förberetts av generaldirektoratet för försäkringar men att parlamentets kamrar upplöstes och nyval utlystes när fristen för att i senaten inkomma med ändringar i lagförslaget löpte ut och lagförslaget alltså var under parlamentets behandling, vilket fått till följd att lagförslaget blivit ogiltigt och lagstiftningsproceduren fått börjas om på nytt utan att därefter ha avslutats.

5 Det skall erinras om att enligt fast rättspraxis kan en medlemsstat inte åberopa bestämmelser, praxis eller andra omständigheter i sin interna rättsordning för att försvara att den åsidosatt skyldigheter och frister som föreskrivs i ett direktiv.

6 Eftersom direktivet inte genomförts fullständigt inom den frist som anges i artikel 12 i direktivet, skall domstolen fastställa att den underlåtelse som kommissionen åberopat i detta avseende har ägt rum.

7 I motsats till vad kommissionen yrkat skall domstolen däremot inte beakta att Spanien inte sänt någon underrättelse om de bestämmelser i lag, förordning eller annan författning som borde ha införts för att följa direktivet, eftersom det står klart att Spanien inte infört sådana bestämmelser inom den frist som angetts i det motiverade yttrandet (se dom av den 18 maj 1994, kommissionen mot Italien, C-303/93, Rec. s. I-1901, punkt 6).

8 Domstolen finner således att Spanien, genom att inte anta och sätta i kraft de bestämmelser som i lag, förordning eller annan författning som varit nödvändiga för att följa direktivet, har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt fördraget.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

9 I enlighet med lydelsen av artikel 69.2 i rättegångsreglerna, skall varje tappande part förpliktas att stå för rättegångskostnaderna. Svaranden har tappat målet och skall därför förpliktas att stå för rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

10 Genom att inte anta och sätta i kraft de bestämmelser i lag, förordning eller annan författning som varit nödvändiga för att genomföra rådets direktiv 90/618/EEG av den 8 november 1990 om ändring, särskilt såvitt avser ansvarsförsäkring för motorfordon, av direktiv 73/239/EEG och direktiv 88/357/EEG vilka avser samordning av lagar och andra författningar angående annan direkt försäkring än livförsäkring (EGT nr L 330, 29.11.90, s. 44), har Spanien underlåtit att uppfylla sina förpliktelser enligt EG-fördraget.

11 Talan i övrigt ogillas.

12 Spanien förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.