Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (femte avdelningen) den 15 juni 1995. - Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg. - Fördragsbrott - Direktiv 92/44/EEG - Telekommunikation - Tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser. - Mål C-220/94.Rättsfallssamling 1995 s. I-01589Sammanfattning

Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordInstitutionernas rättsakter - Direktiv - Medlemsstaternas genomförande - Nödvändigt att införliva på ett klart och exakt sätt

(EG-fördraget, artikel 189 tredje stycket)

SammanfattningFör att säkerställa att direktiv tillämpas fullt ut, inte bara i lag utan också i praktiken, skall medlemsstaterna föreskriva en exakt rättslig ram inom det berörda området genom att anta rättsregler som kan skapa en situation som är tillräckligt exakt, klar och öppen för att enskilda skall kunna få kännedom om sina rättigheter och göra dem gällande vid de nationella domstolarna.

"Allmänna villkor för telekommunikationstjänster", som har antagits och publicerats av det statliga post och telekommunikationsföretaget i en medlemsstat, kan i detta hänseende inte anses säkerställa ett erforderligt införlivande av direktiv 92/44/EEG om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser även om man antar att innehållet i villkoren överensstämmer med direktivet. Orsaken är att det framgår att denna medlemsstat inte inom den föreskrivna fristen har antagit de bestämmelser som är nödvändiga för att dels förplikta detta företag att anpassa sig efter kraven i direktivet, dels göra det möjligt för enskilda att få kännedom om samtliga de rättigheter som de har enligt direktivet och att i förekommande fall göra dem gällande vid de nationella domstolarna.

ParterI mål C-220/94,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av Anders C. Jessen, vid rättstjänsten, och J.-F. Pasquier, nationell tjänsteman som ställts till samma rättstjänsts förfogande, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg hos Georgios Kremlis, vid rättstjänsten, Centre Wagner, Kirchberg,

sökande,

mot

Storhertigdömet Luxemburg, företrätt av N. Schmit, beskickningsrådgivare (högsta graden) vid Utrikesministeriet, i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg hos detta ministerium, 5, rue Notre-Dame,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Storhertigdömet Luxemburg, i första hand genom att inte inom den fastställda tidsfristen anta de bestämmelser i lagar och andra föreskrifter som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i rådets direktiv 92/44/EEG av den 5 juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser (EGT nr L 165, s. 27), och i andra hand genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder, har underlåtit att uppfylla de skyldigheter som åligger det enligt artikel 189 tredje stycket i EG-fördraget liksom enligt artikel 15 i detta direktiv,

meddelar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

sammansatt av C. Gulmann, avdelningsordförande samt P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (referent) och L. Sevón, domare,

generaladvokat: M.B. Elmer,

justitiesekreterare: L. Hewlett, byrådirektör,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att parterna har avgivit muntliga yttranden vid förhandlingen den 9 mars 1995, varvid Storhertigdömet Luxemburg företräddes av G. Harles, advokat i Luxemburg,

och efter att den 11 maj 1995 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Genom ansökan som ingavs till domstolens kansli den 28 juli 1994 väckte Europeiska gemenskapernas kommission med stöd av artikel 169 i EG-fördraget en talan för att få fastställt att Storhertigdömet Luxemburg, i första hand genom att inte inom den fastställda tidsfristen anta de bestämmelser i lagar och andra föreskrifter som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i rådets direktiv 92/44/EEG av den 5 juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser (EGT nr L 165, s. 27, nedan kallat "direktivet"), och i andra hand genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder, har underlåtit att uppfylla de skyldigheter som åligger det enligt artikel 189 tredje stycket i EG-fördraget liksom enligt artikel 15 i detta direktiv.

2 Direktivet innehåller bland annat regler om säkerställande av användarnas tillgång till information om utbudet av förhyrda förbindelser (artikel 3), regler om leveransvillkoren som skall offentliggöras (artikel 4), om användarnas rättigheter för det fall att utbudet upphör (artikel 5), samt om beaktandet av väsentliga krav i förhållande till accessvillkor och användningsvillkor (artikel 6). Dessutom åläggs staterna enligt direktivet att säkerställa att teleoperatörerna tillhandahåller ett minimiutbud av förhyrda förbindelser i överensstämmelse med harmoniserade tekniska egenskaper (artikel 7) och att utöva en kontroll över dessa operatörer (artikel 8). I direktivet fastställs principer för debitering och beräkningen av kostnader, taxor och avgifter (artiklarna 9 och 10) och slutligen instiftas ett förlikningsförfarande (artikel 12).

3 I artikel 15.1 i direktivet föreskrivs att "medlemsstaterna skall senast den 5 juni 1993 vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv" och "de skall genast underrätta kommissionen om detta".

4 Eftersom kommissionen inte hade erhållit någon underrättelse om genomförandeåtgärderna beträffande direktivet från den luxemburgska regeringen anfordrade kommissionen denna genom skrivelse av den 9 augusti 1993 att uppfylla de skyldigheter som åligger den enligt direktivet och EEG-fördraget.

5 Eftersom denna skrivelse inte besvarades översände kommissionen den 7 februari 1994 ett motiverat yttrande till Storhertigdömet Luxemburg där detta anmodades att vidta de åtgärder som var nödvändiga för att följa direktivet inom två månader från underrättelsen. Även detta yttrande förblev obesvarat.

6 I sin svarsinlaga anser Luxemburgs regering att den vidtagit alla de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa införandet av förfaranden i överensstämmelse med direktivet. Luxemburgs regering har i det avseendet stött sig på lagen av den 10 augusti 1992 om inrättande av post och telekommunikationsföretaget, vilken ändrade den tidigare förvaltningen av post och telekommunikation till ett offentligt företag som är ekonomiskt och administrativt självständigt och som är en juridisk person.

7 Tillgången till de berörda tjänsterna och leveransvillkoren regleras av "Conditions générales applicables aux services de télécommunication" (Allmänna villkor för telekommunikationstjänster) som publicerats av post och telekommunikationsföretaget tillsammans med listan över vilka tjänster som erbjuds och priserna för dessa.

8 Luxemburgs regering har emellertid vitsordat att lagstiftningen om telekommunikationstjänster och infrastrukturen beträffande telekommunikation endast är på förberedelsestadiet.

9 Kommissionen har ansett att de allmänna villkoren inte utgör ett tillfredsställande genomförande av direktivet eftersom de inte publicerats officiellt. Dessutom är de inte tillräckligt exakta och klara för att säkerställa rättssäkerheten och inrättandet av ett öppet system i enlighet med direktivet.

10 För att garantera att direktiv tillämpas fullt ut, inte bara i lag utan också i praktiken, skall medlemsstaterna i enlighet med en fast rättspraxis föreskriva en exakt rättslig ram inom det berörda området genom att anta rättsregler som kan skapa en situation som är tillräckligt exakt, klar och öppen för att enskilda skall kunna få kännedom om sina rättigheter och göra dem gällande vid de nationella domstolarna (se bland annat dom av den 30 maj 1991, kommissionen mot Tyskland, C-361/88, Rec. s. I-2567, punkt 24).

11 Även om man antar att innehållet i de allmänna villkor som antagits och publicerats av post och telekommunikationsföretaget överensstämmer med direktivet, vilket kommissionen har ifrågasatt, framgår det att Storhertigdömet Luxemburg inte inom den fastställda tidsfristen har antagit de bestämmelser som är nödvändiga, dels för att tvinga detta företag att anpassa kraven i direktivet, dels göra det möjligt för enskilda att få kännedom om samtliga de rättigheter som de har enligt direktivet och att i förekommande fall kunna åberopa dem inför de nationella domstolarna.

12 Under dessa förhållanden kan det fastslås att Storhertigdömet Luxemburg, genom att inte inom den fastställda tidsfristen anta de bestämmelser i lagar och andra föreskrifter som är nödvändiga för att följa direktivets bestämmelser har underlåtit att uppfylla de skyldigheter som åligger det enligt artikel 15 i det nämnda direktivet.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

13 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall den tappande parten förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom svaranden är den tappande parten skall denne förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

följande dom:

14 Genom att inte inom den fastställda tidsfristen anta de bestämmelser i lagar och andra föreskrifter som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i rådets direktiv 92/44/EEG av den 5 juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser har Storhertigdömet Luxemburg underlåtit att uppfylla de skyldigheter som åligger det enligt artikel 15 i detta direktiv.

15 Storhertigdömet Luxemburg skall ersätta rättegångskostnaderna.