Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (femte avdelningen) den 11 augusti 1995. - Europeiska kommissionen mot Irland. - Medlemsstats fördragsbrott - Underlåtenhet att införliva direktivs 89/336/EEG och 92/31/EEG - Elektromagnetisk kompatibilitet. - Mål C-240/94.Rättsfallssamling 1995 s. I-02593Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiven - Obestritt fördragsbrott

(EG-fördraget, artikel 169)

ParterI mål C-240/94,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av Thomas F. Cusack, juridisk rådgivare, och David McIntyre, nationell tjänsteman med förordnande vid rättstjänsten, i egenskap av ombud med delgivningsadress i Luxemburg hos Carlos Gómez de la Cruz, vid rättstjänsten, Centre Wagner, Kirchberg,

sökande,

mot

Irland, företrätt av Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, i egenskap av ombud med delgivningsadress i Luxemburg hos Irlands ambassad, 28, route d'Arlon,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Irland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 12.1 och 2.1 i rådets direktiv 89/336/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (EGT nr L 139, s. 19) och rådets direktiv 92/31/EEG av den 28 april 1992 om ändring av direktiv 89/336/EEG (EGT nr L 126, s. 11) samt enligt artikel 189 i EG-fördraget genom att inte sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktiven,

meddelar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

sammansatt av C. Gulmann, avdelningsordförande, samt P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward och L. Sevón (referent), domare,

generaladvokat: G. Cosmas,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att ha hört generaladvokatens förslag till avgörande den 8 juni 1995,

följande

Dom

Domskäl1 Genom ansökan som inkommit till domstolens kansli den 30 augusti 1994 har Europeiska gemenskapernas kommission med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Irland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 12.1 i rådets direktiv 89/336/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (EGT nr L 139, s. 19, nedan kallat "direktiv 89/336") och artikel 2.1 i rådets direktiv 92/31/EEG av den 28 april 1992 om ändring av direktiv 89/336/EEG (EGT nr L 126, s. 11, nedan kallat "direktiv 92/31") samt enligt artikel 189 i EG-fördraget genom att inte sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktiven.

2 Enligt artikel 12.1 i direktiv 89/336 och artikel 2.1 i direktiv 92/31 skall medlemsstaterna före den 1 juli 1991 i fråga om det första direktivet och senast den 28 juli 1992 i fråga om det andra direktivet anta och publicera de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktiven samt underrätta kommissionen därom. I samma artiklar åläggs medlemsstaterna att tillämpa bestämmelserna från och med den 1 januari 1992 respektive senast den 28 oktober 1992.

3 Eftersom kommissionen inte hade fått någon underrättelse om vilka åtgärder Irland vidtagit för att genomföra de nämnda direktiven sände kommissionen i enlighet med artikel 169 i fördraget en formell uppmaning till Irland att inom två månader inkomma med synpunkter.

4 Denna skrivelse besvarades inte, varför kommissionen den 2 juli 1993 avgav ett motiverat yttrande, i vilket Irland uppmanades att inom två månader vidta de åtgärder som var nödvändiga för att rätta sig efter yttrandet.

5 I skrivelse av den 17 september 1993 meddelade den irländska regeringen att den hoppades kunna införliva direktiv 89/336, såsom detta ändrats genom direktiv 92/31, med den nationella rätten före utgången av 1993. Då den därefter inte fått någon ytterligare underrättelse, väckte kommissionen talan.

6 I sin ansökan har kommissionen åberopat medlemsstaternas skyldigheter enligt artiklarna 5 och 189 i fördraget. Kommissionen slår fast att Irland inte har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktiven 89/336 och 92/31 och att Irland därmed har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter.

7 Irland har gjort gällande att förberedelsen av de ministeriella förordningar som är nödvändiga för att fullgöra de skyldigheter som följer av direktiven var långt framskriden och att de torde bli klara inom en snar framtid. Irland har föreslagit att kommissionen skall återkalla sin talan när åtgärderna för genomförandet väl antagits.

8 Eftersom direktiven inte genomförts inom den föreskrivna fristen, fastställer domstolen att överträdelse ägt rum på det sätt som kommissionen angett i sina yrkanden.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

9 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Kommissionen har yrkat att Irland skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Irland är den tappande parten, skall Irland förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

följande dom:

10 Genom att inte sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att genomföra rådets direktiv 89/336/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och rådets direktiv 92/31/EEG av den 28 april 1992 om ändring av direktiv 89/336/EEG har Irland underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 12.1 och 2.1 i de ovannämnda direktiven samt enligt artikel 189 i EG-fördraget

11 Irland skall ersätta rättegångskostnaderna.