Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (femte avdelningen) den 6 juli 1995. - Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland. - Medlemsstats fördragsbrott - Direktiv 92/44/EEG - Telekommunikationer - Tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser. - Mål C-259/94.Rättsfallssamling 1995 s. I-01947Sammanfattning

Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Fördragsbrott - Befogad - Avvisning

(EG-fördraget, artikel 169)

SammanfattningEn medlemsstat kan inte göra invändningar på grund av bestämmelser, praxis eller förhållanden i sin interna rättsordning för att rättfärdiga ett åsidosättande av skyldigheter och frister som föreskrivs i ett direktiv.

ParterI mål C-259/94,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av Dimitrios Gouloussis, juridisk rådgivare, och Anders Christian Jessen vid rättstjänsten, i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg hos Carlos Gómez de la Cruz, vid rättstjänsten, Centre Wagner, Kirchberg,

sökande,

mot

Republiken Grekland, företrädd av Panagiotis Mylonopoulos, jurist vid utrikesministeriets särskilda avdelning för gemenskapsrättsliga ärenden, och Ioanna Kiki, sekreterare vid samma avdelning, i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg hos grekiska ambassaden, 117, Val Sainte-Croix,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Republiken Grekland i första hand genom att underlåta att införa och i andra hand genom att inte inom den föreskrivna fristen meddela kommissionen de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att helt följa rådets direktiv nr 92/44/EEG av den 5 juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser (EGT nr 165, s. 27) har underlåtit att uppfylla de skyldigheter som åligger den enligt EG-fördraget,

meddelar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

sammansatt av C. Gulmann, avdelningsordförande, P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (referent) och L. Sevón, domare,

generaladvokat: M.B. Elmer,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 17 maj 1995 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Genom en ansökan som har ingetts till domstolens kansli den 20 september 1994 har Europeiska gemenskapernas kommission, med stöd av artikel 169 i EG-fördraget, väckt en talan om fastställelse av att Republiken Grekland i första hand genom att underlåta att införa och i andra hand genom att inte inom den föreskrivna fristen meddela kommissionen de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att helt följa rådets direktiv nr 92/44/EEG av den 5 juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser (EGT nr L 165, s. 27, nedan kallat "direktivet") har underlåtit att uppfylla de skyldigheter som åligger den enligt EG-fördraget.

2 I artikel 15 första stycket i direktivet föreskrivs att medlemsstaterna senast den 5 juni 1993 skall ha vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

3 Eftersom Republiken Grekland inte hade meddelat kommissionen om införlivandet av direktivet i den interna rättsordningen, skickade kommissionen den 9 augusti 1993 en anmodan till denna. Eftersom denna anmodan inte besvarades, delgav kommissionen den 7 februari 1994 Republiken Grekland ett motiverat yttrande i vilket den uppmanade denna att inom en frist på två månader genomföra direktivets bestämmelser. Den grekiska regeringen reagerade inte heller på detta motiverade yttrande. Kommissionen väckte härefter den aktuella talan. I sin ansökan har kommissionen erinrat om att ett direktiv enligt artikel 189 i fördraget binder varje medlemsstat till vilken det är riktat med avseende på det resultat som skall uppnås.

4 Den grekiska regeringen har inte bestridit att direktivet inte har införlivats inom den föreskrivna tidsfristen. Den har förklarat att förseningen huvudsakligen beror på att införlivandet av direktivet har varit omöjligt innan en rättslig ram för telekommunikationer har antagits och att de nödvändiga åtgärderna för detta införlivande håller på att vidtas.

5 Enligt en fast rättspraxis (se till exempel dom av den 6 april 1995, kommissionen mot Spanien C-147/94, ännu inte publicerad i Rättsfallssamlingen, punkt 5) kan en medlemsstat inte göra invändningar på grund av bestämmelser, praxis eller förhållanden i sin interna rättsordning för att rättfärdiga ett åsidosättande av skyldigheter och frister som föreskrivs i ett direktiv.

6 Det bör således konstateras att Republiken Grekland genom att underlåta att inom den föreskrivna fristen införa de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att helt följa direktivet har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt fördraget.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

7 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna om så har yrkats. Kommissionen har yrkat att Republiken Grekland skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Republiken Grekland har tappat, skall den förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

följande dom:

8 Republiken Grekland har genom att underlåta att inom den föreskrivna fristen införa de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att helt kunna följa rådets direktiv nr 92/44/EEG av den 5 juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EG-fördraget.

9 Republiken Grekland förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.