Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (femte avdelningen) den 28 mars 1996. - Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland. - Medlemsstats fördragsbrott - Underlåtenhet att införliva direktiv 91/271/EEG - Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. - Mål C-161/95.Rättsfallssamling 1996 s. I-01979Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Fördragsbrott som inte bestridits

(EG-fördraget, artikel 169)

ParterI mål C-161/95,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av Maria Kontou-Durande, rättstjänsten, i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg hos Carlos Gómez de la Cruz, rättstjänsten, Centre Wagner, Kirchberg,

sökande,

mot

Republiken Grekland, företrädd av biträdande juridiska rådgivaren Ioanna Galani-Maragkoudaki, avdelningen för tvister i Europafrågor, utrikesministeriet, och juristen Evi Skandalou, samma avdelning, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg vid Greklands ambassad, 117, Val Sainte-Croix,

svarande,

angående en talan om att domstolen skall förklara att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EG-fördraget och rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EGT nr L 135, s. 40) genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv eller meddela dem till kommissionen,

meddelar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden D.A.O. Edward samt domarna J.-P. Puissochet, C. Gulmann, P. Jann och L. Sevón (referent),

generaladvokat: N. Fennelly,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 1 februari 1996 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Europeiska gemenskapernas kommission har genom en ansökan inlämnad till domstolens kansli den 22 maj 1995 väckt en talan, i enlighet med artikel 169 i EG-fördraget, om att domstolen skall förklara att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EG-fördraget och rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EGT nr L 135, s. 40) genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv eller meddela dem till kommissionen.

2 I artikel 19.1 i direktiv 91/271 föreskrivs att medlemsstaterna skall låta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv träda i kraft senast den 30 juni 1993 och genast skall underrätta kommissionen om detta. I tredje punkten föreskrivs dessutom en skyldighet för medlemsstaterna att meddela de antagna bestämmelserna till kommissionen.

3 Eftersom kommissionen inte underrättats om att några åtgärder för införlivande hade antagits av Republiken Grekland, och eftersom den inte förfogade över någon annan information som gjorde det möjligt för den att sluta sig till att medlemsstaten hade uppfyllt sina skyldigheter, gav kommissionen, genom en skrivelse av den 9 augusti 1993, den grekiska regeringen tillfälle att inkomma med sina synpunkter inom en tid av två månader, i enlighet med artikel 169 första stycket i fördraget.

4 Då kommissionen inte fick något svar på sin skrivelse, riktade den, den 25 maj 1994, ett motiverat yttrande till Republiken Grekland i vilket denna ålades att inom två månader vidta de åtgärder som var nödvändiga för att följa yttrandet. Eftersom kommissionen inte erhöll något svar från de grekiska myndigheterna på det motiverade yttrandet, och eftersom den ansåg att den grekiska regeringen hade underlåtit att inom den föreskrivna tiden vidta de åtgärder som var nödvändiga för att uppfylla dess skyldigheter, väckte kommissionen den föreliggande talan.

5 Under åberopande av artikel 19 i direktiv 91/271 samt artiklarna 5 första stycket och 189 tredje stycket i fördraget har kommissionen i sin ansökan gjort gällande att Republiken Grekland var skyldig att inom den föreskrivna tiden vidta de åtgärder som var nödvändiga för att följa direktivet och att den genom att inte vidta dessa hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter.

6 Republiken Grekland har inte bestridit att direktivet inte har införlivats inom den föreskrivna fristen, samtidigt som den har yrkat att talan skall ogillas. Den har endast angivit att ett förslag till förordning, genom vilken man särskilt införlivar direktiv 91/271 i grekisk rätt, inom kort kommer att undertecknas av de ministrar som är gemensamt behöriga. Enligt denna beror förseningen på att införlivandet av direktivet ingår i en övergripande omarbetning av den för närvarande befintliga lagstiftningen avseende behandling av avfall.

7 Eftersom direktivet inte har införlivats inom den föreskrivna tiden, skall den talan kommissionen har väckt avseende detta anses välgrundad.

8 Följaktligen skall det konstateras att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 19 i rådets direktiv 91/271 genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

9 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om så har yrkats. Kommissionen har yrkat att Republiken Grekland skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Republiken Grekland är tappande part och skall således ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

10 Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 19 i rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

11 Republiken Grekland skall ersätta rättegångskostnaderna.