Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (femte avdelningen) den 20 juni 1996. - Europeiska kommissionen mot Italienska republiken. - Fördragsbrott - Underlåtenhet att införliva direktiv 89/369/EEG och direktiv 89/429/EEG. - Mål C-237/95.Rättsfallssamling 1996 s. I-03071Parter

Domskäl

Domslut

Nyckelord1 Medlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Obestritt fördragsbrott

(EG-fördraget, artikel 169)

2 Förfarande - Rättegångskostnader - Återkallande som är skäligt på grund av den andra partens uppträdande

(Domstolens rättegångsregler, artikel 69.5)

ParterI mål C-237/95,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av Maria Condou Durande och Laura Pignataro, båda vid rättstjänsten, i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg hos Carlos Gómez de la Cruz, rättstjänsten, Centre Wagner, Kirchberg,

sökande,

mot

Republiken Italien, företrädd av professor Umberto Leanza, chef för avdelningen för internationella tvister, utrikesministeriet, i egenskap av ombud, biträdd av Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, med delgivningsadress i Luxemburg vid Italiens ambassad, 5, rue Marie-Adelaïde,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EG-fördraget genom att inte anta och underrätta om de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa rådets direktiv 89/369/EEG av den 8 juni 1989 om förhindrande av luftförorening från nya kommunala avfallsförbränningsanläggningar (EGT nr L 163, s. 32) och rådets direktiv 89/429/EEG av den 21 juni 1989 om minskning av luftförorening från befintliga kommunala avfallsförbränningsanläggningar (EGT nr L 203, s. 50),

meddelar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden D.A.O. Edward (referent) samt domarna J.-P. Puissochet, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann och P. Jann,

generaladvokat: M.B. Elmer,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 7 maj 1996 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Genom ansökan som inkom till domstolens kansli den 6 juli 1995 har Europeiska gemenskapernas kommission, med stöd av artikel 169 i EG-fördraget, väckt talan om fastställelse av att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EG-fördraget genom att inte anta och underrätta om de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa rådets direktiv 89/369/EEG av den 8 juni 1989 om förhindrande av luftförorening från nya kommunala avfallsförbränningsanläggningar (EGT nr L 163, s. 32) och rådets direktiv 89/429/EEG av den 21 juni 1989 om minskning av luftförorening från befintliga kommunala avfallsförbränningsanläggningar (EGT nr L 203, s. 50).

2 Enligt artiklarna 12.1 i direktiv 89/369 och 10.1 i direktiv 89/429 skulle medlemsstaterna senast den 1 december 1990 ha antagit de bestämmelser som var nödvändiga för att följa direktiven och genast ha underrättat kommissionen om detta.

3 Republiken Italien har i sin svarsinlaga uppgett att direktiv 89/429 delvis har införlivats genom miljöministeriets föreskrift av den 12 juli 1990 om riktlinjer i fråga om minskning av förorenande utsläpp från industrianläggningar och fastställande av gränsvärden för utsläpp (GURI, ordinarie bilaga nr 51 av den 30 juli 1990).

4 Kommissionen har i sin replik beaktat denna åtgärd och efter att ha konstaterat att direktiv 89/429 delvis har införlivats i Italiens interna rättsordning har den återkallat sin talan i den del som avser detta direktiv men har vidhållit sin talan i den del som avser direktiv 89/369.

5 Republiken Italien har inte bestritt att direktiv 89/369 inte har införlivats inom den föreskrivna tiden. Den har emellertid uppgett att den räknar med att inom kort kunna underrätta om den rättsakt genom vilken direktivet har genomförts.

6 Eftersom direktiv 89/369 inte har införlivats inom den tid som föreskrivs i direktivet, skall kommissionens talan bifallas i denna del.

7 Det skall således fastställas att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 12.1 i direktiv 89/369, genom att inte inom föreskriven tid anta och underrätta om de lagar och andra författningar som var nödvändiga för att följa detta direktiv.

Rättegångskostnader

8 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

9 Enligt punkt 5 i samma artikel skall en part som återkallar sin talan förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om inte detta återkallande är skäligt på grund av den andra partens uppträdande.

10 Det var först efter att Republiken Italien i sin svarsinlaga hade underrättat om de åtgärder som den hade vidtagit för att delvis införliva direktiv 89/429 i sin interna rättsordning som kommissionen återkallade en viss del av den talan som framställs i ansökan.

11 Härav följer att kommissionens återkallande av en viss del av sin talan är skäligt på grund av Republiken Italiens uppträdande, vilken för övrigt är tappande part i målet i övrigt.

12 Republiken Italien skall därför förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

följande dom:

13 Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 12.1 i rådets direktiv 89/369/EEG av den 8 juni 1989 om förhindrande av luftförorening från nya kommunala avfallsförbränningsanläggningar genom att inte inom föreskriven frist anta de lagar och andra författningar som var nödvändiga för att följa samma direktiv.

14 Republiken Italien skall ersätta rättegångskostnaderna.