Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (femte avdelningen) den 2 maj 1996. - Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland. - Fördragsbrott - Direktiv 92/50/EEG. - Mål C-311/95.Rättsfallssamling 1996 s. I-02433Sammanfattning

Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordInstitutionernas rättsakter - Direktiv - Fullgörande av medlemsstaterna - Vanlig administrativ praxis otillräcklig

(EG-fördraget, artikel 189 tredje stycket)

SammanfattningVanlig administrativ praxis - som genom sin natur fritt kan ändras av förvaltningen och som inte kungörs på ett fullgott sätt - kan inte anses som ett giltigt fullgörande av den skyldighet som i enlighet med artikel 189 i EG-fördraget åligger de medlemsstater till vilka ett direktiv är riktat.

ParterI mål C-311/95,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av juridiske rådgivaren Dimitrios Gouloussis, i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg hos Carlos Gómez de la Cruz, rättstjänsten, Centre Wagner, Kirchberg,

sökande,

mot

Republiken Grekland, företrädd av den biträdande särskilde juridiske rådgivaren Ioanna Galani-Maragkoudaki, utrikesministeriets avdelning för gemenskapsrättsliga tvister, och rådgivaren till biträdande utrikesministern Dimitra Tsagkaraki, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress vid Greklands ambassad, 117, Val Sainte-Croix, Luxemburg,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EG-fördraget genom att inte inom föreskriven tid anta eller informera kommissionen om de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster (EGT nr L 209, s. 1),

meddelar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden D.A.O. Edward samt domarna J.-P. Puissochet, P. Jann (referent), L. Sevón och M. Wathelet,

generaladvokat: C.O. Lenz,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 14 mars 1996 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Genom ansökan som inkom till domstolens kansli den 29 september 1995 har Europeiska gemenskapernas kommission med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EG-fördraget genom att inte inom föreskriven tid anta eller informera kommissionen om de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster (EGT nr L 209, s. 1, nedan kallat direktivet).

2 Enligt artikel 44.1 första stycket i direktivet skulle medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och andra förordningar som är nödvändiga för att följa direktivet före den 1 juli 1993 och genast underrätta kommissionen om detta.

3 Då någon underrättelse om att Republiken Grekland hade vidtagit åtgärder för att införliva direktivet med den nationella rättsordningen inte hade erhållits, skickade kommissionen den 9 augusti 1993 en formell underrättelse till den grekiska regeringen med en uppmaning att inkomma med svar inom två månader.

4 Då denna skrivelse inte besvarades, avgav kommissionen den 6 maj 1994 ett motiverat yttrande i vilket den grekiska regeringen uppmanades att inom en frist av två månader vidta de åtgärder som var nödvändiga för att följa direktivet.

5 Då detta motiverade yttrande inte besvarades, väckte kommissionen denna talan.

6 Den grekiska regeringen har inte bestritt att direktivet inte har införlivats med den nationella lagstiftningen inom den föreskrivna tiden. Den har likväl yrkat att talan skall ogillas. Den har i detta hänseende för det första uppgett att en kommitté med ansvar för förberedande lagstiftningsarbete har utsetts av ekonomiministeriet genom beslut i november 1994 i syfte att införliva direktivet. Vidare har ministeriet för miljö, områdesplanering och offentliga arbeten skickat ut direktivtexten till samtliga organ inom den offentliga sektorn genom ett ministeriecirkulär av den 27 augusti 1993 med instruktioner för att direktivet skall kunna tillämpas provisoriskt. Slutligen har samma ministerium upprättat ett förslag till dekret för att direktivet i sin helhet skall införlivas med den nationella rättsordningen.

7 Det bör påpekas att enligt en fast rättspraxis kan inte vanlig administrativ praxis - som genom sin natur fritt kan ändras av förvaltningen och som inte kungörs på ett fullgott sätt - anses som ett giltigt fullgörande av skyldigheterna i EG-fördraget (se bland annat dom av den 12 oktober 1995, kommissionen mot Spanien, C-242/94, REG. s. I-3031, punkt 6). Den grekiska regeringens argument om att ovannämnda ministeriecirkulär skickats ut kan därför inte leda till att talan skall ogillas.

8 Eftersom direktivet inte har införlivats inom den föreskrivna tiden, skall kommissionens talan bifallas.

9 Det finns därför anledning att fastställa att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 44.1 i direktivet genom att inte inom föreskriven tid sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

10 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna om detta har yrkats. Kommissionen har yrkat att Republiken Grekland skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Republiken Grekland är tappande part, skall den förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

följande dom:

11 Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 44.1 i rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster genom att inte inom föreskriven tid sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

12 Republiken Grekland skall ersätta rättegångskostnaderna.