Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 23 januari 1997. - Europeiska kommissionen mot Republiken Italien. - Medlemsstats fördragsbrott - Underlåtenhet att införliva direktiv rörande hälsoproblem och djurhälsovillkor. - Mål C-314/95.Rättsfallssamling 1997 s. I-00427Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Obestritt fördragsbrott

(EG-fördraget, artikel 169)

ParterI mål C-314/95,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av juridiske rådgivaren Eugenio de March, i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg hos Carlos Gómez de la Cruz, rättstjänsten, Centre Wagner, Kirchberg,

sökande,

mot

Republiken Italien, företrädd av professor Umberto Leanza, chef för avdelningen för diplomatiska tvister, utrikesministeriet, i egenskap av ombud, biträdd av Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, med delgivningsadress i Luxemburg vid Italiens ambassad, 5, rue Marie-Adélaïde,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 92/45/EEG (EGT L 268, s. 35), 92/46/EEG (EGT L 268, s. 1), 92/65/EEG (EGT L 268, s. 54), 92/88/EEG (EGT L 321, s. 24), 92/116/EEG (EGT L 62, 1993, s. 1), 92/117/EEG (EGT L 62, 1993, s. 38) och 92/118/EEG (nr L 62, 1993, s. 49) samt fördraget genom att inte inom de föreskrivna fristerna ha antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktiven,

meddelar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden G.F. Mancini samt domarna J.L. Murray, C.N. Kakouris (referent), G. Hirsch och H. Ragnemalm,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren H. von Holstein,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 12 september 1996 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Europeiska gemenskapernas kommission har genom ansökan, som inkom till domstolens kansli den 3 oktober 1995, med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt nedanstående direktiv och fördraget genom att inte inom den föreskrivna fristen införliva

- rådets direktiv 92/45/EEG av den 16 juni 1992 om frågor om människors hälsa i samband med nedläggning av vilt och utsläppandet på marknaden av viltkött (EGT L 268, s. 35),

- rådets direktiv 92/46/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av hygienregler för produktion och utsläppande på marknaden av rå mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter (EGT L 268, s. 1),

- rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (EGT L 268, s. 54),

- rådets direktiv 92/88/EEG av den 26 oktober 1992 om ändring av direktiv 74/63/EEG om främmande ämnen och produkter i djurfoder (EGT L 321, s. 24),

- rådets direktiv 92/116/EEG av den 17 december 1992 om ändring och uppdatering av direktiv 71/118/EEG om hygienproblem i handel med färskt fågelkött (EGT L 62, 1993, s. 1; vid översättningen fanns ingen svensk version att tillgå),

- rådets direktiv 92/117/EEG av den 17 december 1992 om skyddsåtgärder mot specifika zoonoser och zoonotiska agenser hos djur och animaliska produkter för att hindra utbrott av livsmedelsburna infektioner och förgiftningar (EGT L 62, 1993, s. 38), och

- rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemenskapen av sådana produkter (EGT L 62, 1993, s. 49).

2 Av artiklarna 23, 32, 29, 3, 17 respektive 20 i direktiven 92/45, 92/46, 92/65, 92/116, 92/117 och 92/118 framgår att medlemsstaterna i princip före den 1 januari 1994 skulle ha satt i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktiven och omedelbart ha underrättat kommissionen om detta. Beträffande direktiv 92/88 fastslogs denna frist i artikel 2 till den 31 december 1993.

3 Eftersom kommissionen vid utgången av de föreskrivna fristerna inte hade fått några uppgifter rörande införlivandet av direktiven i fråga med italiensk rätt, inledde den genom en formell underrättelse av den 10 februari 1994 förfarandet enligt artikel 169 i fördraget och uppmanade den italienska regeringen att inkomma med synpunkter inom en frist av två månader.

4 De italienska myndigheterna översände genom en skrivelse av den 24 mars 1994 till kommissionen texten till lag nr 146 av den 22 februari 1994 om bestämmelser avseende uppfyllande av de skyldigheter som följer för Italien av dess medlemskap i Europeiska gemenskaperna och svarade att de förberedde de åtgärder som är nödvändiga för att följa direktiven i fråga.

5 I avsaknad av vidare upplysningar tillsände kommissionen den 22 september 1994 den italienska regeringen ett motiverat yttrande där denna anmodades att inom en frist av två månader anta de bestämmelser som är nödvändiga för att följa de berörda direktiven.

6 De italienska myndigheterna svarade genom en skrivelse av den 28 oktober 1994 att direktiven omnämndes i den ovan nämnda lag nr 146. Att de inte hade införlivats berodde till en del på förseningen med promulgation och publicering av denna lag. Åtgärder för införlivande skulle dock vidtas så snart som möjligt.

7 Eftersom kommissionen inte erhöll någon annan information angående införlivandet av direktiven i fråga, väckte den förevarande talan.

8 Kommissionen har i sin ansökan erinrat om att Republiken Italien enligt artiklarna 5 och 189 i EG-fördraget var skyldig att inom de föreskrivna fristerna fullständigt införliva direktiven i fråga. Denna skyldighet upprepades uttryckligen i de ovan nämnda särskilda bestämmelserna i vart och ett av direktiven. En medlemsstat kan enligt domstolens fasta rättspraxis för övrigt inte åberopa bestämmelser, praxis eller omständigheter inom den interna rättsordningen som skäl för bristande iakttagande av skyldigheter eller frister som följer av gemenskapernas direktiv.

9 Republiken Italien har inte bestridit denna skyldighet och har förklarat att den skall anstränga sig för att påskynda antagandet av bestämmelser för tillämpning av direktiven i fråga, för att inom en kort frist rätta sig efter dem.

10 Eftersom direktiven 92/45, 92/46, 92/65, 92/88, 92/116, 92/117 och 92/118 inte har införlivats inom de föreskrivna fristerna, skall kommissionens talan avseende detta anses välgrundad.

11 Det skall således konstateras att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 23, 32, 29, 3, 17 respektive 20 i direktiven 92/45, 92/46, 92/65, 92/88, 92/116, 92/117 och 92/118 genom att inte inom de föreskrivna fristerna ha antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa dessa direktiv.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

12 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om så har yrkats. Eftersom Republiken Italien har tappat målet, skall den förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

följande dom:

13 Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 23, 32, 29, 3, 17 respektive 20 i nedanstående direktiv genom att inte inom den föreskrivna fristen införliva

- rådets direktiv 92/45/EEG av den 16 juni 1992 om frågor om människors hälsa i samband med nedläggning av vilt och utsläppandet på marknaden av viltkött,

- rådets direktiv 92/46/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av hygienregler för produktion och utsläppande på marknaden av rå mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter,

- rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG,

- rådets direktiv 92/88/EEG av den 26 oktober 1992 om ändring av direktiv 74/63/EEG om främmande ämnen och produkter i djurfoder,

- rådets direktiv 92/116/EEG av den 17 december 1992 om ändring och uppdatering av direktiv 71/118/EEG om hygienproblem i handel med färskt fågelkött,

- rådets direktiv 92/117/EEG av den 17 december 1992 om skyddsåtgärder mot specifika zoonoser och zoonotiska agenser hos djur och animaliska produkter för att hindra utbrott av livsmedelsburna infektioner och förgiftningar och

- rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemenskapen av sådana produkter.

14 Republiken Italien förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.