Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (femte avdelningen) den 5 juni 1997. - Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. - Fördragsbrott - Direktiv 91/156/EEG. - Mål C-107/96.Rättsfallssamling 1997 s. I-03193Sammanfattning

Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Fördragsbrott - Invändning - Otillåtet

(EG-fördraget, artikel 169)

SammanfattningEn medlemsstat kan inte göra gällande bestämmelser, praxis eller omständigheter inom den interna rättsordningen för att motivera underlåtenheten att uppfylla skyldigheter och iaktta frister som föreskrivs i ett direktiv.

ParterI mål C-107/96,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av juridiske chefsrådgivaren Richard Wainwright och Fernando Castillo de la Torre, vid rättstjänsten, båda i egenskap av ombud, delgivningsadress: Carlos Gómez de la Cruz, rättstjänsten, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

sökande,

mot

Konungariket Spanien, företrätt av Luis Pérez de Ayala Becerril, abogado del Estado, vid avdelningen för gemenskapstvister, i egenskap av ombud, delgivningsadress: Spaniens ambassad, 4-6, boulevard E. Servais, Luxemburg,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 91/156/EEG om ändring i direktiv 75/442/EEG om avfall (EGT L 78, s. 32) samt artiklarna 5 och 189 i EG-fördraget genom att inte inom den föreskrivna fristen ha antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa nämnda direktiv samt genom att inte inom den föreskrivna fristen ha underrättat kommissionen om dem,

meddelar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden J.C. Moitinho de Almeida samt domarna L. Sevón (referent), D.A.O. Edward, P. Jann och M. Wathelet,

generaladvokat: P. Léger,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 20 mars 1997 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Europeiska gemenskapernas kommission har genom ansökan, som inkom till domstolens kansli den 3 april 1996, med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 91/156/EEG om ändring i direktiv 75/442/EEG om avfall (EGT L 78, s. 32) samt artiklarna 5 och 189 i EG-fördraget genom att inte inom den föreskrivna fristen ha antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa nämnda direktiv samt genom att inte inom den föreskrivna fristen ha underrättat kommissionen om dem.

2 Syftet med direktiv 91/156 är att säkerställa att avfall bortskaffas och återvinns samtidigt som det vidtas åtgärder för att begränsa avfallsmängderna, särskilt genom att främja ren teknik och sådana produkter som kan återvinnas och återanvändas.

3 I artikel 2.1 i direktiv 91/156 föreskrivs att medlemsstaterna senast den 1 april 1993 skulle ha satt i kraft de lagar och andra författningar som var nödvändiga för att följa direktivet och genast underrättat kommissionen om detta. Direktiv 91/156 publicerades den 25 mars 1991.

4 Eftersom kommissionen inte fick något meddelande om åtgärder för införlivande från den spanska regeringen och inte förfogade över andra uppgifter som skulle ha gjort det möjligt att anse att Konungariket Spanien hade uppfyllt skyldigheten att anta de nödvändiga bestämmelserna, tillsände kommissionen den 9 augusti 1993 regeringen en formell underrättelse, där regeringen anmodades att inom två månader inkomma med ett yttrande.

5 Eftersom skrivelsen inte besvarades, riktade kommissionen den 19 juli 1994 ett motiverat yttrande till den spanska regeringen där denna uppmanades att inom två månader vidta de åtgärder som krävdes för att följa yttrandet.

6 Genom skrivelser av den 8 augusti och den 16 september 1994 begärde de spanska myndigheterna att kommissionen skulle förlänga fristen för besvarande av det motiverade yttrandet. Kommissionen godkände endast den första begäran.

7 Den spanska regeringen underrättade genom en skrivelse av den 12 juni 1995 kommissionen om att ett förslag till ett preliminärt utkast till en grundläggande lag om avfall var under utarbetande. De spanska myndigheterna angav vid ett möte den 20 november 1995 att utarbetandet av ett preliminärt förslag till en grundläggande lag om avfall nästan hade avslutats. De spanska myndigheterna översände genom en skrivelse av den 7 februari 1996 till kommissionen en kopia av detta preliminära förslag till en lag som kallades "Anteproyecto de Ley Básica de Residuos" (preliminärt förslag till grundläggande lag om avfall).

8 När kommissionen väckte talan hade den dock inte fått något meddelande avseende antagande av lagförslaget.

9 Konungariket Spanien har inte bestridit fördragsbrottet men har angett att antagandet av lagtexten avseende införlivande av direktiv 91/156 har försenats på grund av att det spanska parlamentet upplöstes och nyval utlystes och ägde rum under mars 1996.

10 Av en fast rättspraxis framgår emellertid att en medlemsstat inte kan göra gällande bestämmelser, praxis eller omständigheter inom den interna rättsordningen för att motivera underlåtenheten att uppfylla skyldigheter och iaktta frister som föreskrivs i ett direktiv (se bland annat dom av den 12 december 1996 i mål C-297/95, kommissionen mot Tyskland, REG 1996, s. I-6739, punkt 9).

11 Eftersom direktiv 91/156 inte har införlivats inom den föreskrivna fristen, skall kommissionens talan anses välgrundad.

12 Följaktligen skall det fastställas att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 2.1 i direktiv 91/156 genom att inte inom den föreskrivna fristen ha antagit och satt i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

13 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Kommissionen har yrkat att Konungariket Spanien skall ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Konungariket Spanien har tappat målet, skall det ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

följande dom:

14 Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 2.1 i rådets direktiv 91/156/EEG av den 18 mars 1991 om ändring i direktiv 75/442/EEG om avfall, genom att inte inom den föreskrivna fristen ha antagit och satt i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa nämnda direktiv.

15 Konungariket Spanien förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.