Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 20 februari 1997. - Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien. - Fördragsbrott - Direktiv 91/659/EEG - Underlåtenhet att införliva. - Mål C-135/96.Rättsfallssamling 1997 s. I-01061Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Obestritt fördragsbrott

(EG-fördraget, artikel 169)

ParterI mål C-135/96,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av juridiske rådgivaren Hendrick van Lier och nationelle tjänstemannen Jean-Francis Pasquier, ställd till rättstjänstens förfogande, båda i egenskap av ombud, delgivningsadress: Carlos Gómez de la Cruz, rättstjänsten, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

sökande,

mot

Konungariket Belgien, företrätt av juridiske rådgivaren Jan Devadder, utrikesministeriets rättsavdelning, i egenskap av ombud, delgivningsadress: Belgiens ambassad, 4, rue des Girondins, Luxemburg,

svarande,

angående en talan om faställelse av att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EG-fördraget genom att inte inom den föreskrivna fristen anta lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa kommissionens direktiv 91/659/EEG av den 3 december 1991 om anpassning till tekniska framsteg av bilaga 1 till rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (asbest) (EGT L 363, s. 36),

meddelar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden G.F. Mancini samt domarna J.L. Murray, P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch (referent) och H. Ragnemalm,

generaladvokat: F.G. Jacobs,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 16 januari 1997 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Europeiska gemenskapernas kommission har genom ansökan, som inkom till domstolens kansli den 24 april 1996, med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EG-fördraget, genom att inte inom den föreskrivna fristen anta lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa kommissionens direktiv 91/659/EEG av den 3 december 1991 om anpassning till tekniska framsteg av bilaga 1 till rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (asbest) (EGT L 363, s. 36, nedan kallat direktivet).

2 Enligt artikel 2.1 i direktivet skulle medlemsstaterna ha antagit och offentliggjort de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1993 och genast ha underrättat kommissionen om detta.

3 Eftersom kommissionen inte hade mottagit någon underrättelse från den belgiska regeringen om att åtgärder för att införliva direktivet hade vidtagits, inledde kommissionen förfarandet avseende fördragsbrott i enlighet med artikel 169 i fördraget och tillsände den belgiska regeringen den 12 mars 1993 en formell underrättelse i vilken den ombads inkomma med sina synpunkter inom två månader.

4 Eftersom den belgiska regeringen inte besvarade denna skrivelse avgav kommissionen den 24 oktober 1994 ett motiverat yttrande som den belgiska regeringen var skyldig att rätta sig efter inom två månader från delgivningen.

5 Genom skrivelse av den 27 december 1994 underrättade de belgiska myndigheterna kommissionen om att ett förslag till kunglig förordning förbereddes vid hälsoministeriet och översände genom skrivelse av den 6 januari 1995 en kopia av nämnda förslag.

6 Efter denna dag har inga ytterligare meddelanden från de belgiska myndigheterna inkommit till kommissionen.

7 Mot denna bakgrund har kommissionen väckt föreliggande talan.

8 Konungariket Belgien har inte bestritt det fördragsbrott som har gjorts gällande, men har framhållit att en kunglig förordning avsedd att åtgärda detta snart kommer att antas.

9 Eftersom direktivet inte har införlivats inom den föreskrivna fristen finns det under dessa omständigheter anledning att fastställa det fördragsbrott som kommissionen har gjort gällande i detta avseende.

10 Följaktligen skall det fastställas att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 2.1 i direktivet genom att inte inom den föreskrivna fristen anta lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

11 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Konungariket Belgien har tappat målet, skall det ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

följande dom:

12 Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 2.1 i kommissionens direktiv 91/659/EEG av den 3 december 1991 om anpassning till tekniska framsteg av bilaga 1 till rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (asbest), genom att inte inom den föreskrivna fristen anta lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

13 Konungariket Belgien skall ersätta rättegångskostnaderna.