Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 12 juni 1997. - Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland. - Medlemsstats fördragsbrott - Direktiv 92/116/EEG - Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen. - Mål C-138/96.Rättsfallssamling 1997 s. I-03317Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Obestritt fördragsbrott

(EG-fördraget, artikel 169)

ParterI mål C-138/96,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av Klaus-Dieter Borchardt, vid rättstjänsten, i egenskap av ombud, delgivningsadress: Carlos Gómez de la Cruz, rättstjänsten, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

sökande,

mot

Förbundsrepubliken Tyskland, företrädd av Ernst Röder, Ministerialrat, förbundsekonomiministeriet, och Bernd Kloke, Oberregierungsrat, samma ministerium, båda i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 92/116/EEG av den 17 december 1992 om ändring och uppdatering av direktiv 71/118/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä (EGT L 62, 1993, s. 1) och EG-fördraget, genom att inte inom den föreskrivna fristen ha antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv,

meddelar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden G.F. Mancini samt domarna J.L. Murray, C.N. Kakouris (referent), P.J.G. Kapteyn och H. Ragnemalm,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 15 april 1997 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Europeiska gemenskapernas kommission har genom ansökan, som inkom till domstolens kansli den 25 april 1996, med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 92/116/EEG av den 17 december 1992 om ändring och uppdatering av direktiv 71/118/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä (nedan kallat direktivet; EGT L 62, 1993, s. 1, fransk version; vid översättningen fanns ingen svensk version att tillgå) och EG-fördraget, genom att inte inom den föreskrivna fristen ha antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

2 I artikel 3.1 i direktivet föreskrivs att medlemsstaterna senast den 1 januari 1994 skulle ha satt i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv, förutom i fråga om de företag som var belägna bland annat i Förbundsrepubliken Tysklands nya delstater, för vilka omstruktureringsprojekt gällde, och beträffande vilka direktivet skulle ha införlivats senast den 1 januari 1995. Enligt andra stycket i denna bestämmelse skulle medlemsstaterna omedelbart ha underrättat kommissionen om de vidtagna åtgärderna.

3 Eftersom kommissionen inte hade fått något meddelande från Förbundsrepubliken Tyskland om direktivets införlivande, tillsände kommissionen den 10 februari 1994 denna en formell underrättelse i enlighet med artikel 169 i fördraget. Kommissionen uppmanade genom denna skrivelse den tyska regeringen att inom en frist på två månader från och med mottagandet inkomma med ett yttrande till kommissionen.

4 Den tyska regeringen underrättade genom en skrivelse av den 28 april 1994 kommissionen om att ett förslag till lag om hygienkrav på kött av fjäderfä, varigenom direktivet skulle införlivas, skulle föreläggas Bundestag före slutet av första halvåret 1994.

5 Eftersom kommissionen därefter inte fick något meddelande från den tyska regeringen, tillsände den genom en skrivelse av den 5 oktober 1994 den tyska regeringen ett motiverat yttrande, där den kritiserade den tyska regeringen för dess underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt direktivet och fördraget och uppmanade den att inom en frist av två månader från och med delgivningen av det motiverade yttrandet vidta nödvändiga åtgärder för att följa det.

6 Till följd av det motiverade yttrandet underrättade den tyska regeringen genom en skrivelse av den 12 december 1994 kommissionen om att det planerade tidsschemat för lagens antagande, vilket nämndes i skrivelsen av den 28 april 1994, inte hade kunnat följas men tillade att lagförslaget under tiden hade behandlats vid Bundesrat och att det skulle föreläggas Bundestag i början av år 1995, så att lagen skulle kunna antas våren 1995. För vidare information bifogades lagförslaget förbundsregeringens meddelande till kommissionen.

7 Den tyska regeringen underrättade i ett annat meddelande, av den 15 augusti 1995, kommissionen om att de problem som hade uppstått innebar att lagen sannolikt inte skulle kunna sättas i kraft förrän under första halvåret 1996.

8 Eftersom kommissionen inte har fått något annat meddelande som gjort det möjligt för den att dra slutsatsen att Förbundsrepubliken Tyskland sedermera hade uppfyllt sina skyldigheter enligt direktivet, har den väckt förevarande talan om fördragsbrott.

9 Den tyska regeringen har inte bestridit det påtalade fördragsbrottet. Den har emellertid angett att lagen om hygienkrav på kött av fjäderfä har publicerats den 23 juli 1996 (Bundesgesetzblatt I, s. 991) och att förfarandet för antagande av en tillämpningsförordning för denna lag, och således för direktivets införlivande, skulle avslutas senast i slutet av år 1996.

10 Eftersom den tyska regeringen anser att förseningen av direktivets införlivande inte har medfört något hinder för handeln inom gemenskapen, har den begärt att domstolen skulle uppskjuta målet fram till dess att den nationella tillämpningsförordningen antagits. Denna begäran har avslagits.

11 Eftersom direktivet inte har införlivats inom den i direktivet föreskrivna fristen, skall kommissionens talan anses välgrundad.

12 Det skall således fastställas att Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktivet, genom att inte inom den föreskrivna fristen ha antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

13 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Förbundsrepubliken Tyskland har tappat, skall den förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

följande dom:

14 Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 92/116/EEG av den 17 december 1992 om ändring och uppdatering av direktiv 71/118/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä, genom att inte inom den föreskrivna fristen ha antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

15 Förbundsrepubliken Tyskland förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.