Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 2 oktober 1997. - Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien. - Fördragsbrott - Direktiv 92/119/EEG - Underlåtenhet att införliva. - Mål C-208/96.



Rättsfallssamling 1997 s. I-05375



Sammanfattning

Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

Nyckelord



Medlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Fördragsbrott - Invändning - Otillåten

(EG-fördraget, artikel 169)

Sammanfattning



En medlemsstat kan inte åberopa bestämmelser, praxis eller andra omständigheter i sin interna rättsordning för att rättfärdiga att den åsidosatt skyldigheter och frister som föreskrivs i ett direktiv.

Parter



I mål C-208/96,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av Hubert van Vliet, rättstjänsten, i egenskap av ombud, delgivningsadress: Carlos Gómez de la Cruz, rättstjänsten, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

sökande,

mot

Konungariket Belgien, företrätt av Jan Devadder, rådgivare vid utrikes-, utrikeshandels- och utvecklingsbiståndsministeriet, i egenskap av ombud, delgivningsadress: Belgiens ambassad, 4, rue des Girondins, Luxemburg,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EG-fördraget genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som behövs för att följa rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka (EGT L 62, s. 69),

meddelar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden G.F. Mancini samt domarna J.L. Murray, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn och G. Hirsch (referent),

generaladvokat: P. Léger,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 16 september 1997 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl



1 Europeiska gemenskapernas kommission har genom ansökan, som inkom till domstolens kansli den 19 juni 1996, med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EG-fördraget genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som behövs för att följa rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka (EGT L 62, s. 69, nedan kallat direktivet).

2 Enligt artikel 27 i direktivet skall medlemsstaterna före den 1 oktober 1993 anta de lagar och andra författningar som behövs för att följa direktivet och genast underrätta kommissionen om detta.

3 Eftersom den belgiska regeringen inte underrättade kommissionen om att några åtgärder för att införliva direktivet hade vidtagits, inledde kommissionen ett fördragsbrottsförfarande enligt artikel 169 genom att den 3 december 1993 tillsända den belgiska regeringen en formell underrättelse där den anmodades att inom två månader inkomma med ett yttrande.

4 Eftersom underrättelsen inte besvarades, riktade kommissionen den 26 september 1994 ett motiverat yttrande till den belgiska regeringen där denna uppmanades att inom två månader vidta de åtgärder som krävdes för att följa yttrandet.

5 I skrivelse av den 9 oktober 1995 underrättade de belgiska myndigheterna kommissionen om att den existerande lagstiftningen delvis uppfyllde kraven i direktivet och att ett förslag till kunglig förordning, genom vilken direktivet skulle införlivas fullt ut, i praktiken var klart.

6 Därefter har de belgiska myndigheterna inte hört av sig till kommissionen.

7 Det är mot denna bakgrund som kommissionen har väckt föreliggande talan.

8 Den belgiska regeringen har vitsordat att den ännu inte har antagit alla bestämmelser som är nödvändiga för att införliva direktivet. Den har uppgett att eftersom direktivet inte täcks av den existerande lagstiftningen skall ytterligare två kungliga förordningar antas för att direktivet skall införlivas fullt ut. Enligt den belgiska regeringen beror förseningen med att anta bestämmelserna på de budgetkonsekvenser som en av dessa förordningar får.

9 Av fast rättspraxis framgår emellertid att en medlemsstat inte kan åberopa bestämmelser, praxis eller andra omständigheter i sin interna rättsordning för att rättfärdiga att den åsidosatt skyldigheter och frister som föreskrivs i ett direktiv (se bland annat dom av den 5 juni 1997 i mål C-107/96, kommissionen mot Spanien, REG 1997, s. I-3193, punkt 10).

10 Eftersom direktivet inte har införlivats inom den frist som föreskrivs i direktivet, skall kommissionens talan bifallas.

11 Följaktligen skall det fastställas att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 27 i direktivet genom att inte inom den föreskrivna fristen ha antagit de lagar och andra författningar som behövs för att följa bestämmelserna i detta direktiv.

Beslut om rättegångskostnader



Rättegångskostnader

12 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Kommissionen har yrkat att Konungariket Belgien skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Konungariket Belgien har tappat målet, skall det ersätta rättegångskostnaderna.

Domslut



På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

följande dom:

13 Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 27 i rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som behövs för att följa nämnda direktiv.

14 Konungariket Belgien skall ersätta rättegångskostnaderna.