Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (femte avdelningen) den 29 maj 1997. - Europeiska kommissionen mot Franska republiken. - Medlemsstats fördragsbrott - Underlåtenhet att införliva direktiven 91/157/EEG och 93/86/EEG. - Förenade målen C-282/96 och C-283/96.Rättsfallssamling 1997 s. I-02929Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Ostridigt fördragsbrott

(EG-fördraget, artikel 169)

ParterI de förenade målen C-282/96 och C-283/96,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av juridiske rådgivaren G. zur Hausen, i egenskap av ombud, biträdd av advokaten J.-J. Evrard, Bryssel, med delgivningsadress i Luxemburg hos C. Gómez de la Cruz, rättstjänsten, Centre Wagner, Kirchberg,

sökande,

mot

Republiken Frankrike, företrädd av sous-directeur C. de Salins, vid utrikesministeriets rättstjänst, och biträdande utrikessekreteraren R. Nadal, vid samma avdelning, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg vid Frankrikes ambassad, 9, boulevard du Prince Henri,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Republiken Frankrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt

- rådets direktiv 91/157/EEG av den 18 mars 1991 om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen (EGT nr L 78, s. 38), och

- kommissionens direktiv 93/86/EEG av den 4 oktober 1993 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 91/157 (EGT nr L 264, s. 51),

genom att inte inom den föreskrivna fristen ha antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa dessa direktiv eller genom att inte ha meddelat dessa åtgärder,

meddelar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden J.C. Moitinho de Almeida samt domarna C. Gulmann (referent), D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet och P. Jann,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 27 februari 1997 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Europeiska gemenskapernas kommission har genom ansökan, som inkom till domstolens kansli den 21 augusti 1996, med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Republiken Frankrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt

- rådets direktiv 91/157/EEG av den 18 mars 1991 om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen (EGT nr L 78, s. 38), och

- kommissionens direktiv 93/86/EEG av den 4 oktober 1993 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 91/157 (EGT nr L 264, s. 51),

genom att inte inom den föreskrivna fristen ha antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa dessa direktiv eller genom att inte ha meddelat dessa åtgärder.

2 Domstolens ordförande har genom beslut av den 11 februari 1997 beslutat att förena dessa två mål vad gäller det muntliga förfarandet och domen.

3 Enligt artikel 11 i direktiv 91/157 och artikel 7 i direktiv 93/86 skulle medlemsstaterna senast den 18 september 1992 respektive före den 31 december 1993 ha vidtagit de åtgärder som krävdes för att följa dem. De skulle dessutom genast ha underrättat kommissionen om detta.

4 Efter det att kommissionen konstaterat att fristerna hade gått ut utan att den underrättats om att några åtgärder hade vidtagits av Republiken Frankrike inledde kommissionen ett fördragsbrottsförfarande i enlighet med artikel 169 i fördraget.

5 Genom en skrivelse av den 21 december 1992 i mål C-282/96 respektive av den 10 februari 1994 i mål C-283/96 riktade kommissionen en formell underrättelse till den franska regeringen och uppmanade den att inom en frist av två månader yttra sig över avsaknaden av åtgärder för införlivande av ifrågavarande direktiv med nationell rätt.

6 I fråga om mål C-282/96 svarade den franska regeringen genom en skrivelse av den 11 mars 1993 att ett förslag till dekret avsedda att införliva direktiv 91/157 hade tillställts ministerierna för utlåtande och att texten till förordningen skulle sändas till kommissionen så snart som möjligt. I mål C-283/96 har kommissionens skrivelse inte besvarats.

7 Eftersom kommissionen inte hade fått något meddelande om någon officiell åtgärd för införlivande av direktiven, tillsände kommissionen den 25 oktober 1993 i mål C-282/96 och den 14 november 1994 i mål C-283/96 den franska regeringen motiverade yttranden där denna uppmanades att inom en frist av två månader räknad från delgivningen vidta de åtgärder som krävdes.

8 Eftersom den franska regeringen inte följde dessa yttranden, tillsändes regeringen den 18 maj 1995 ett telexmeddelande där den underrättades om att om den inte inom tjugo dagar meddelade en antagen författning eller ett slutgiltigt förslag tillsammans med en tidsplan för antagande, skulle kommissionen vara tvungen att fullfölja fördragsbrottsförfarandet.

9 I sitt svar på det ovannämnda motiverade yttrandet och telexmeddelandet översände den franska regeringen, genom en skrivelse av den 13 juni 1995, kommissionen ett förslag till dekret om försäljning av batterier och ackumulatorer, för införlivande av direktiv 91/157, och ett förslag till kungörelse som är avsett att införliva direktiv 93/86. I denna skrivelse angavs även att den franska regeringen förutsåg att lagstiftningsprocessen skulle vara avslutad under år 1995.

10 Den franska regeringen underrättade, genom en skrivelse av den 9 april 1996, kommissionen om att förslaget till kungörelse för införlivande av direktiv 93/86 hade övergetts och att dess innehåll skulle bifogas förordningen för införlivande av direktiv 91/157. Av denna skrivelse framgick även att detta förslag till förordning väntade på att bli kontrasignerat.

11 Eftersom kommissionen inte hade fått meddelande om någon slutgiltig åtgärd från de franska myndigheterna, beslutade den den 20 augusti 1996 att väcka de förevarande talan.

12 Den franska regeringen har i sin svarsinlaga inte bestridit att direktiven i fråga inte har införlivats inom de föreskrivna fristerna. Den har endast påpekat att den, för att säkerställa att direktiven i fråga kommer att införlivas, har förberett och till kommissionen meddelat ett förslag till dekret om försäljning av batterier och ackumulatorer samt om deras bortskaffande. Den franska regeringen har tillagt att det på grund av tekniska svårigheter i samband med utformningen av detta förslag till förordning har utarbetats ett nytt förslag som för tillfället är föremål för en granskning inför ett expertutlåtande.

13 Eftersom direktiven i fråga inte har införlivats inom de frister som föreskrivs i dem, skall kommissionens talan anses välgrundade.

14 Således skall konstateras att Republiken Frankrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 11 i direktiv 91/157 och artikel 7 i direktiv 93/86, genom att inte inom de föreskrivna fristerna ha antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktiven i fråga.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

15 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Republiken Frankrike har tappat, skall den förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

följande dom:

16 Republiken Frankrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt

- artikel 11 i rådets direktiv 91/157/EEG av den 18 mars 1991 om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen, och

- artikel 7 i kommissionens direktiv 93/86/EEG av den 4 oktober 1993 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 91/157,

genom att inte inom den föreskrivna fristen ha antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa dessa direktiv.

17 Republiken Frankrike förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.