Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (femte avdelningen) den 20 mars 1997. - Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien. - Fördragsbrott - Underlåtenhet att införliva direktiv 93/42/EEG - Medicintekniska produkter. - Mål C-294/96.Rättsfallssamling 1997 s. I-01781Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Obestritt fördragsbrott

(EG-fördraget, artikel 169)

ParterI mål C-294/96,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av juridiske rådgivaren Hendrik van Lier och Jean-Francis Pasquier, nationell tjänsteman med tillförordnande vid rättstjänsten, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg hos Carlos Gómez de la Cruz, rättstjänsten, Centre Wagner, Kirchberg,

sökande,

mot

Konungariket Belgien, företrätt av rådgivaren Jan Devadder, vid ministeriet för utrikesärenden, utrikeshandel och utvecklingsbistånd, i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg vid Belgiens ambassad, 4, rue des Girondins,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EG-fördraget genom att inte inom den föreskrivna fristen anta lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter (EGT L 169, s. 1),

meddelar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden J.C. Moitinho de Almeida (referent) samt domarna L. Sevón, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet och P. Jann,

generaladvokat: C.O. Lenz,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 18 februari 1997 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Europeiska gemenskapernas kommissionen har, genom ansökan som inkom till domstolens kansli den 9 september 1996, med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EG-fördraget genom att inte inom den föreskrivna fristen anta lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter (EGT L 169, s. 1, nedan kallat direktivet).

2 Enligt artikel 22 i direktivet skulle medlemsstaterna anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juli 1994 och genast underrätta kommissionen om detta.

3 Då kommissionen inte underrättades om att Konungariket Belgien hade antagit bestämmelser för att följa direktivet, sände kommissionen genom skrivelse av den 20 januari 1995 en formell underrättelse till den belgiska regeringen och uppmanade denna att inom två månader inkomma med synpunkter.

4 Då kommissionen inte erhöll något svar på den formella underrättelsen sände den ett motiverat yttrande till Konungariket Belgien den 26 januari 1996 och uppmanade det att inom två månader vidta de åtgärder som var nödvändiga för att rätta sig efter detta yttrande.

5 Då ingen underrättelse inkom om att åtgärder för att införliva direktivet hade vidtagits, väckte kommissionen den föreliggande talan.

6 Konungariket Belgien har inte bestritt att direktivet inte har införlivats inom den föreskrivna fristen. Det har endast gjort gällande att ett förslag till kunglig förordning för detta ändamål inom kort kommer att ha utarbetats av en arbetsgrupp.

7 Då direktivet inte har införlivats inom den föreskrivna fristen skall kommissionens talan bifallas.

8 Det skall därför fastställas att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 22 i direktivet genom att inte inom den föreskrivna fristen anta lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

9 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Kommissionen har yrkat att Konungariket Belgien skall förpliktas ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Konungariket Belgien har tappat målet skall det ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

följande dom:

10 Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 22 i rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter genom att inte inom den föreskrivna fristen anta lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

11 Konungariket Belgien skall ersätta rättegångskostnaderna.