Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (femte avdelningen) den 26 juni 1997. - Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland. - Fördragsbrott - Underlåtenhet att införliva direktiv 92/43/EEG. - Mål C-329/96.Rättsfallssamling 1997 s. I-03749Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Obestritt fördragsbrott

(EG-fördraget, artikel 169)

ParterI mål C-329/96,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av Maria Condou Durande, rättstjänsten, i egenskap av ombud, delgivningsadress: Carlos Gómez de la Cruz, rättstjänsten, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

sökande,

mot

Republiken Grekland, företrädd av Evi Skandalou, juridisk medarbetare av första rang vid utrikesministeriets särskilda avdelning för gemenskapsrättsliga tvister, biträdd av Nana Daphniou, juridisk medarbetare av andra rang vid samma avdelning, båda i egenskap av ombud, delgivningsadress: Greklands ambassad, 117, Val Sainte-Croix, Luxemburg,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EG-fördraget och rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, s. 7) genom att inte inom den föreskrivna tidsfristen anta och/eller underrätta kommissionen om de lagar eller andra författningar som är nödvändiga för att följa nämnda direktiv,

meddelar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden J.C. Moitinho de Almeida samt domarna L. Sevón, C. Gulmann (referent), D.A.O. Edward och P. Jann,

generaladvokat: F.G. Jacobs,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 24 april 1997 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Europeiska gemenskapernas kommission har genom ansökan, som inkom till domstolens kansli den 8 oktober 1996, med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EG-fördraget och rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, s. 7, nedan kallat direktivet) genom att inte inom den föreskrivna tidsfristen anta och/eller underrätta kommissionen om de lagar eller andra författningar som är nödvändiga för att följa nämnda direktiv.

2 Enligt artikel 23 i direktivet skulle medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom två år efter dagen för anmälan och genast underrätta kommissionen om detta. Direktivet anmäldes till de grekiska myndigheterna den 5 juni 1992, och tidsfristen för genomförande gick ut den 5 juni 1994.

3 Sedan kommissionen konstaterat att denna tidsfrist gått ut och då den inte erhållit något meddelande om att åtgärder hade vidtagits för att införliva direktivet i den grekiska rättsordningen, inledde kommissionen fördragsbrottsförfarandet med tillämpning av artikel 169 i fördraget. Genom skrivelse av den 9 augusti 1994 tillsände kommissionen de grekiska myndigheterna en formell underrättelse i vilken de uppmanades att inom två månader avge yttrande till kommissionen.

4 Eftersom den grekiska regeringen inte besvarade denna skrivelse, tillsände kommissionen den grekiska regeringen ett motiverat yttrande i vilket den uppmanades att inom två månader från mottagandet vidta de åtgärder som var nödvändiga för att rätta sig efter det.

5 Då kommissionen inte erhöll något meddelande om att åtgärder hade vidtagits, väckte kommissionen förevarande talan.

6 Den grekiska regeringen har inte bestritt att direktivet inte har införlivats inom den föreskrivna fristen. Den har i detta hänseende enbart påpekat att förseningen av direktivets införlivande beror på lagtekniska problem.

7 Eftersom direktivet inte har införlivats inom den i direktivet föreskrivna fristen, skall kommissionens talan bifallas.

8 Det skall således fastställas att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 23 i direktivet genom att inte inom den föreskrivna tidsfristen anta de lagar eller andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Republiken Grekland är tappande part, skall den förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

följande dom:

9 Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 23 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter genom att inte inom den föreskrivna tidsfristen anta de lagar eller andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

10 Republiken Grekland skall ersätta rättegångskostnaderna.