Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 16 december 1997. - Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland. - Medlemsstats fördragsbrott - Direktiv 93/36/EEG - Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen. - Mål C-341/96.Rättsfallssamling 1997 s. I-07271Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Obestritt fördragsbrott

(EG-fördraget, artikel 169)

ParterI mål C-341/96,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av Claudia Schmidt, i egenskap av ombud, delgivningsadress: rättstjänsten, Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

sökande,

mot

Förbundsrepubliken Tyskland, företrädd av Ernst Röder, Ministerialrat, förbundsekonomiministeriet, och Bernd Kloke, Oberregierungsrat, samma ministerium, båda i egenskap av ombud, D - 53107 Bonn,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 189.3 i EG-fördraget och artikel 34.1 första stycket i rådets direktiv 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor (EGT nr L 199, s. 1) genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, och, i andra hand, genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder,

meddelar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden H. Ragnemalm (referent) samt domarna G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray och K.M. Ioannou,

generaladvokat: N. Fennelly,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

och efter att den 23 oktober 1997 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Europeiska gemenskapernas kommission har genom ansökan, som inkom till domstolens kansli den 15 oktober 1996, med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 189.3 i EG-fördraget och artikel 34.1 i rådets direktiv 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor (EGT L 199, s. 1) genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, och, i andra hand, genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder.

2 I artikel 34.1 i direktiv 93/36 föreskrivs att medlemsstaterna före den 14 juni 1994 skulle sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv och omedelbart underrätta kommissionen om detta.

3 Eftersom kommissionen inte hade fått något meddelande om åtgärder för införlivande av direktiv 93/96 i den tyska rättsordningen, och eftersom den inte kände till någon annan omständighet som skulle ha gjort det möjligt för den att sluta sig till att Förbundsrepubliken Tyskland hade uppfyllt sina skyldigheter, sände den i enlighet med artikel 169 i fördraget den 9 augusti 1994 en formell underrättelse till denna stat.

4 Genom skrivelse av den 6 oktober 1994 tillsände den tyska regeringen kommissionen ett meddelande av den 25 juli, i vilket den meddelade att direktiv 93/36 skulle införlivas med tysk rätt genom en ändring i Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistung, Teil A (ordning tillämplig på offentlig upphandling av leveranser utom upphandling av bygg- och anläggningsarbeten, del A, nedan kallad VOL/A) och att denna ändring skulle offentliggöras under hösten 1994.

5 I avsaknad av information om de utlovade åtgärderna för införlivande riktade kommissionen den 16 januari 1996 ett motiverat yttrande till Förbundsrepubliken Tyskland och uppmanade denna stat att inom två månader från delgivningen av det motiverade yttrandet vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt direktiv 93/96.

6 Den tyska regeringen underrättade genom ett meddelande av den 10 april 1996 kommissionen om att i den utsträckning direktiv 93/36 utgjorde en revidering av rådets direktiv 77/62/EEG av den 21 december 1976 om samordning av förfarandet för offentlig upphandling av varor (EGT L 13, 1977, s. 1), vilket har varit föremål för flera ändringar, hade direktivet införlivats med tysk rätt genom bestämmelser som trädde i kraft i början av år 1994.

7 Vad avser nyheterna i direktiv 93/36 angav den tyska regeringen i samma skrivelse att deras införlivande var under utarbetande. Regeringen skulle snart fatta beslut om lagförslag, vilka redan hade meddelats kommissionen, som sedan skulle underställas förbundsrådet för godkännande. På grund av Förbundsrepubliken Tysklands federala struktur har detta förfarande inte kunnat genomföras inom föreskriven frist.

8 Eftersom kommissionen inte hade erhållit någon underrättelse om nämnda lagförslag eller om att motsvarande bestämmelser hade trätt i kraft, har den väckt förevarande talan.

9 Den tyska regeringen har inte bestritt det påtalade fördragsbrottet. Den har dock anmärkt att den viktiga ändringen i direktiv 93/36 rörande begreppet upphandlande myndighet redan har införts i § 57 a första stycket punkt 2 i Zweites Gesetz zur Änderung des Haushaltsgrundsätzegesetzes (den andra lagen om ändring av ramlagen avseende budgetfrågor, BGBl I, s. 1928).

10 Enligt den tyska regeringen har dessutom lagförslag utarbetats för ändring av VOL/A och förordningen om offentlig upphandling av varor. Detta lagförslag innebär att den ändrade VOL/A skulle göras till en rättsregel. Denna förordning skulle kunna träda i kraft under första kvartalet 1997.

11 Eftersom direktiv 93/96 inte har införlivats fullständigt inom den föreskrivna fristen, skall kommissionens talan anses välgrundad.

12 Det finns således anledning fastställa att Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 34.1 i direktiv 93/36 genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

13 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Förbundsrepubliken Tyskland har tappat målet, skall denna stat ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

följande dom:

14 Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 34.1 i rådets direktiv 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

15 Förbundsrepubliken Tyskland skall ersätta rättegångskostnaderna.