Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 29 maj 1997. - Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien. - Medlemsstats fördragsbrott - Direktiv 94/15/EG - Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen. - Mål C-357/96.Rättsfallssamling 1997 s. I-02963Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Ostridigt fördragsbrott

(EG-fördraget, artikel 169)

ParterI mål C-357/96,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av juridiske rådgivaren Götz zur Hausen, i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg hos Carlos Gómez de la Cruz, rättstjänsten, Centre Wagner, Kirchberg,

sökande,

mot

Konungariket Belgien, företrätt av rådgivaren Jan Devadder vid rättstjänsten vid ministeriet för utrikes-, utrikeshandels- och utvecklingssamarbetsfrågor, med delgivningsadress i Luxemburg vid Belgiens ambassad, 4, rue des Girondins,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt kommissionens direktiv 94/15/EG av den 15 april 1994 om anpassning till den tekniska utvecklingen för första gången av rådets direktiv 90/220/EEG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (EGT nr L 103, s. 20), genom att inte ha antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet,

meddelar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden G.F. Mancini samt domarna J.L. Murray, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn och H. Ragnemalm (referent),

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 20 mars 1997 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Europeiska gemenskapernas kommission har genom ansökan, som inkom till domstolens kansli den 30 oktober 1996, med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt kommissionens direktiv 94/15/EG av den 15 april 1994 om anpassning till den tekniska utvecklingen för första gången av rådets direktiv 90/220/EEG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (EGT nr L 103, s. 20, fransk version; vid översättningen fanns ingen svensk version att tillgå), genom att inte ha antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

2 Av artikel 2 första stycket i direktiv 94/15 följer att medlemsstaterna före den 30 juni 1994 skulle ha satt i kraft de lagar och andra författningar som var nödvändiga för att följa direktivet och omedelbart ha underrättat kommissionen om detta.

3 Eftersom kommissionen inte hade erhållit något meddelande om åtgärder för införlivande av direktiv 94/15 och inte kände till någon annan omständighet som skulle ha gjort det möjligt för den att sluta sig till att den belgiska regeringen hade uppfyllt sina skyldigheter, sände kommissionen den 9 augusti 1994 i enlighet med artikel 169 första stycket i fördraget en formell underrättelse till den belgiska regeringen.

4 Eftersom denna formella underrättelse blev utan resultat, riktade kommissionen den 4 mars 1996 ett motiverat yttrande till Konungariket Belgien, i vilket detta uppmanades att inom en frist av två månader från delgivningen av det motiverade yttrandet vidta de nödvändiga åtgärderna för att uppfylla de skyldigheter som följde av direktiv 94/15.

5 Eftersom kommissionen inte inom den föreskrivna fristen erhöll något meddelande om åtgärder för införlivande av direktiv 94/15, väckte den förevarande talan.

6 Konungariket Belgien har inte bestridit det påtalade fördragsbrottet, men har anfört att åtgärder för dess avhjälpande kommer att vidtas snarast.

7 Eftersom direktiv 94/15 inte har införlivats inom den frist som direktivet föreskriver, skall kommissionens talan anses välgrundad.

8 Således skall konstateras att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 2 första stycket i direktiv 94/15, genom att underlåta att inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

9 Enligt artikel 69.2 skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Konungariket Belgien har tappat, skall det förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

följande dom:

10 Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 2 första stycket i kommissionens direktiv 94/15/EG av den 15 april 1994 om anpassning till den tekniska utvecklingen för första gången av rådets direktiv 90/220/EEG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, genom att underlåta att inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

11 Konungariket Belgien förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.