Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 19 februari 1998. - Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland. - Medlemsstats fördragsbrott - Direktiv 90/434/EEG - Underlåtenhet att införliva. - Mål C-8/97.Rättsfallssamling 1998 s. I-00823Sammanfattning

Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Fördragsbrott - Invändning - Otillåten

(EG-fördraget, artikel 169)

SammanfattningEn medlemsstat kan inte åberopa bestämmelser, praxis eller andra omständigheter i sin interna rättsordning för att rättfärdiga att den har åsidosatt skyldigheter och frister som föreskrivs i ett direktiv.

ParterI mål C-8/97,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av juridiske rådgivaren Dimitrios Gouloussis, i egenskap av ombud, delgivningsadress: rättstjänsten, Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

sökande,

mot

Republiken Grekland, företrädd av Paraskevi Skandalou, juridisk medarbetare av första rang vid utrikesministeriets särskilda avdelning för gemenskapsrättsliga tvister, och Nana Dafniou, juridisk medarbetare av andra rang vid samma avdelning, delgivningsadress: Greklands ambassad, 117, Val Sainte-Croix, Luxemburg,

svarande,

">angående en talan om fastställelse av att Republiken Grekland har åsidosatt sina skyldigheter enligt EG-fördraget och rådets direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater genom att inte inom den föreskrivna fristen anta och, i andra hand, genom att inte inom den föreskrivna fristen underrätta kommissionen om de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv,

meddelar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden H. Ragnemalm samt domarna R. Schintgen, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray och G. Hirsch (referent),

generaladvokat: P. Léger,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 16 december 1997 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Genom en ansökan som inkom till domstolens kansli den 15 januari 1997 har Europeisk gemenskapernas kommission med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Republiken Grekland har åsidosatt sina skyldigheter enligt EG-fördraget och rådets direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater (EGT L 225, s. 1, nedan kallat direktivet; svensk specialutgåva, område 9, volym 2, s. 20) genom att inte inom den föreskrivna fristen anta och, i andra hand, genom att inte inom den föreskrivna fristen underrätta kommissionen om de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

2 Enligt artikel 12.1 i direktivet skulle medlemsstaterna före den 1 januari 1992 sätta i kraft de lagar och andra författningar som var nödvändiga för att följa direktivet och genast underrätta kommissionen om detta.

3 Eftersom kommissionen inte hade fått något meddelande om åtgärder för införlivande av direktivet, sände den i enlighet med artikel 169 första stycket i fördraget den 6 augusti 1992 en formell underrättelse till den grekiska regeringen och uppmanade den att inkomma med ett yttrande inom två månader.

4 I avsaknad av svar riktade kommissionen den 15 juli 1994 ett motiverat yttrande till den grekiska regeringen och uppmanade denna stat att inom två månader från delgivningen av det motiverade yttrandet vidta de nödvändiga åtgärderna.

5 I sin svarsskrivelse av den 19 september 1994 medgav den grekiska regeringen att direktivet inte införlivats, varvid den åberopade dels interna svårigheter i den nationella rättsordningen, dels det faktum att, på gemenskapsnivå, det förslag till rådets tionde direktiv, i enlighet med artikel 54.3 g i EEG-fördraget, om gränsöverskridande fusioner av aktiebolag som presenterades av kommissionen för rådet den 14 februari 1985 (EGT C 23, s. 11) och det förslag till rådets förordning om antagande av företagsformen Europabolag som presenterades av kommissionen för rådet den 29 augusti 1989 (EGT C 263, s. 41) fortfarande inte hade antagits.

6 Eftersom kommissionen inte erhöll någon annan underrättelse från den grekiska regeringen, har den väckt förevarande talan.

7 Republiken Grekland har inte bestritt att alla nödvändiga åtgärder för att genomföra direktivet inte vidtagits. Denna stat påpekar emellertid att lagförslaget som skall införliva direktivets bestämmelser med den grekiska rättsordningen inom kort kommer att antas av det grekiska parlamentet.

8 Av fast rättspraxis framgår emellertid att en medlemsstat inte kan åberopa bestämmelser, praxis eller andra omständigheter i sin interna rättsordning för att rättfärdiga att den åsidosatt skyldigheter och frister som föreskrivs i ett direktiv (se, bland annat, dom av den 2 oktober 1997 i mål C-208/96, kommissionen mot Belgien, REG 1997, s. I-5375, punkt 9).

9 Eftersom direktivet inte har införlivats inom den föreskrivna fristen, skall kommissionens talan anses välgrundad.

10 Det finns således anledning att fastställa att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 12.1 i direktivet genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

11 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Kommissionen har yrkat att Republiken Grekland skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Republiken Grekland har tappat målet, skall denna stat ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

följande dom:

12 Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 12.1 i rådets direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

13 Republiken Grekland skall ersätta rättegångskostnaderna.