Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 17 juli 1997. - Europeiska kommissionen mot Italienska republiken. - Medlemsstats fördragsbrott - Direktiv 93/36/EEG - Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen. - Mål C-43/97.Rättsfallssamling 1997 s. I-04671Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Obestritt fördragsbrott

(EG-fördraget, artikel 169)

ParterI mål C-43/97,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av Paolo Stancanelli, rättstjänsten, i egenskap av ombud, delgivningsadress: Carlos Gómez de la Cruz, rättstjänsten, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

sökande,

mot

Republiken Italien, företrädd av professor Umberto Leanza, chef för avdelningen för diplomatiska tvister, utrikesministeriet, i egenskap av ombud, biträdd av Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato, delgivningsadress: Italiens ambassad, 5, rue Marie-Adélaïde, Luxemburg,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Republiken Italien har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 34.1 första stycket i rådets direktiv 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor (EGT L 199, s. 1) genom att inte ha antagit, och inte ha underrättat kommissionen om, de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa sagda direktiv,

meddelar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden G.F. Mancini samt domarna J.L. Murray, G. Hirsch, H. Ragnemalm (referent) och R. Schintgen,

generaladvokat: C.O. Lenz,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 12 juni 1997 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Europeiska gemenskapernas kommission har genom ansökan, som inkom till domstolens kansli den 3 februari 1997, med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 34.1 första stycket i rådets direktiv 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor (EGT L 199, s. 1) genom att inte ha antagit, och inte ha underrättat kommissionen om, de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa sagda direktiv.

2 Av artikel 34.1 första stycket i direktiv 93/36 följer att medlemsstaterna före den 14 juni 1994 skulle ha satt i kraft de lagar och andra författningar som var nödvändiga för att följa direktivet och omedelbart ha underrättat kommissionen om detta.

3 Eftersom kommissionen inte hade erhållit något meddelande om åtgärder för införlivande av direktiv 93/36 och inte kände till någon annan omständighet som skulle ha gjort det möjligt för den att sluta sig till att Republiken Italien hade uppfyllt sina skyldigheter, uppmanade kommissionen, genom formell underrättelse av den 9 augusti 1994, den italienska regeringen att yttra sig inom två månader.

4 Eftersom denna formella underrättelse blev utan resultat, riktade kommissionen den 25 oktober 1995 ett motiverat yttrande till den italienska regeringen, i vilket denna uppmanades att vidta nödvändiga åtgärder inom en frist av två månader från delgivningen av det motiverade yttrandet.

5 Eftersom kommissionen inte erhöll något meddelande från de italienska myndigheterna inom den föreskrivna fristen, väckte den förevarande talan.

6 Republiken Italien har inte bestridit det påtalade fördragsbrottet och har anfört att åtgärder för dess avhjälpande kommer att vidtas snarast. Regeringen har i detta avseende anfört att enligt utkastet till lagen om införlivande av gemenskapsrätten [legge comunitaria] för år 1995/1996, som är under behandling i det italienska parlamentet, bemyndigas regeringen att införliva direktiv 93/36 med den nationella rätten genom en förordning som kommer att antas sedan lagen om införlivande av gemenskapsrätten för år 1995/1996 har trätt i kraft.

7 Eftersom direktiv 93/36 inte har införlivats inom den frist som direktivet föreskriver, skall kommissionens talan anses välgrundad.

8 Denna slutsats påverkas inte av den italienska regeringens argument att den anmärkning som riktas mot den inte är särskilt allvarlig, eftersom de grundläggande bestämmelserna om offentlig upphandling av varor sedan länge utgör en del den nationella rättsordningen genom införlivandet av rådets direktiv 77/62/EEG av den 21 december 1976 om samordning av förfarandet för offentlig upphandling av varor (EGT L 13, 1977, s. 1, fransk version; vid översättningen fanns ingen svensk version att tillgå), i dess lydelse efter ett flertal ändringar.

9 Den italienska regeringen har nämligen inte ifrågasatt att direktiv 93/36 ålägger medlemsstaterna nya skyldigheter som dessa skall ha uppfyllt senast den 14 juni 1994.

10 I motsats till vad kommissionen har hävdat finner domstolen däremot att den inte har att beakta den omständigheten att kommissionen inte underrättats om de lagar och andra författningar som borde ha antagits för att följa direktiv 93/36, av just den anledningen att Republiken Italien inte har infört sådana bestämmelser inom den tidsfrist som anges i det motiverade yttrandet (se dom av den 6 april 1995 i mål C-147/94, kommissionen mot Spanien, REG 1995, s. I-1015, punkt 7).

11 Således skall fastställas att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 34.1 första stycket i direktiv 93/36, genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

12 Enligt artikel 69.2 skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Republiken Italien har tappat målet, skall den förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

följande dom:

13 Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 34.1 första stycket i rådets direktiv 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor, genom att underlåta att inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

14 Talan ogillas i övrigt.

15 Republiken Italien skall ersätta rättegångskostnaderna.