Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 18 juni 1998. - Europeiska kommissionen mot Portugisiska republiken. - Fördragsbrott - Underlåtenhet att införliva direktiv 80/68/EEG. - Mål C-183/97.Rättsfallssamling 1998 s. I-04005Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Obestritt fördragsbrott

(EG-fördraget, artikel 169)

ParterI mål C-183/97,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av Francisco de Sousa Fialho, rättstjänsten, i egenskap av ombud, delgivningsadress: rättstjänsten, Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

sökande,

mot

Republiken Portugal, företrädd av Luís Fernandes, chef för rättsavdelningen vid utrikesministeriets avdelning för EG-frågor, och João Lopes Fernandes, chef för rättsavdelningen vid det nationella vatteninstitutet, båda i egenskap av ombud, delgivningsadress: Portugals ambassad, 33, allée Scheffer, Luxemburg,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 21.1 i rådets direktiv 80/68/EEG av den 17 december 1979 om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen (EGT L 20, s. 43; svensk specialutgåva, område 15, volym 2, s. 211), särskilt artiklarna 8, 9, 10, 11 och 15 i direktivet, genom att inte anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att på ett fullständigt och riktigt sätt följa direktivet, och, i andra hand, genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder,

meddelar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden H. Ragnemalm samt domarna R. Schintgen, G.F. Mancini, G. Hirsch och K.M. Ioannou (referent),

generaladvokat: A. La Pergola,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 31 mars 1998 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Europeiska gemenskapernas kommission har genom ansökan, som inkom till domstolens kansli den 12 maj 1997, med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 21.1 i rådets direktiv 80/68/EEG av den 17 december 1979 om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen (EGT L 20, s. 43, svensk specialutgåva, område 15, volym 2, s. 211, nedan kallat direktivet), särskilt artiklarna 8, 9, 10, 11 och 15 i direktivet, genom att inte anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att på ett fullständigt och riktigt sätt följa direktivet, och, i andra hand, genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder.

2 Syftet med direktivet är att hindra förorening av grundvatten genom ämnen som tillhör de familjer och grupper som ingår i förteckning 1 eller 2 i bilagan till direktivet.

3 Enligt artikel 3 skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att

a) förhindra tillförsel till grundvatten av ämnena i förteckning 1, och

b) begränsa tillförsel till grundvatten av ämnena i förteckning 2, för att undvika att vattnet förorenas med ämnena.

4 Det framgår av artiklarna 4 och 5 i direktivet att medlemsstaterna får tillåta utsläpp av ämnena i förteckning 1 (artikel 4) eller förteckning 2 (artikel 5) när vissa villkor är uppfyllda.

5 För konstgjord infiltration av grundvatten skall det enligt artikel 6, som gäller utan hinder av artiklarna 4 och 5, krävas ett särskilt tillstånd i varje enskilt fall. Detta tillstånd meddelas av medlemsstaterna.

6 I artikel 8 stadgas att sådana tillstånd som avses i artiklarna 4, 5 och 6 får meddelas av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna först sedan det konstaterats att grundvattnet och särskilt dess kvalitet blir föremål för den övervakning som behövs.

7 Av artiklarna 9 och 10 framgår vilka omständigheter som särskilt skall anges i de tillstånd som föreskrivs i artiklarna 4 och 5 i direktivet.

8 I artikel 11 fastslås att de tillstånd som avses i artiklarna 4 och 5 endast får meddelas för en begränsad tidsperiod och skall omprövas minst vart fjärde år. Tillstånden kan därvid förnyas, ändras eller upphävas.

9 Enligt artikel 15 skall "[d]e behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ... föra en förteckning, som skall omfatta tillstånd enligt artikel 4 till utsläpp av ämnena i förteckning 1, tillstånd enligt artikel 5 till direkta utsläpp av ämnena i förteckning 2 samt tillstånd enligt artikel 6".

10 Enligt artikel 21.1 skall medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet inom två år från dagen för anmälan. De skall genast underrätta kommissionen om detta. Eftersom direktivet anmälts till medlemsstaterna den 20 december 1979, löpte denna frist ut den 20 december 1981.

11 Enligt artiklarna 392 och 395 i Akten om anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Portugisiska republiken och anpassningarna av fördragen (EGT 1985, L 302, s. 23) var Republiken Portugal skyldig att genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att den från och med anslutningsdagen, det vill säga den 1 januari 1986, skulle kunna följa direktivet.

12 Eftersom den portugisiska regeringen hade underrättat kommissionen om att direktivet hade införlivats med nationell rätt genom lagdekret nr 74/90 av den 7 mars 1990, hade kommissionen genom en skrivelse av den 12 augusti 1991 begärt att de portugisiska myndigheterna till kommissionen skulle inkomma med ytterligare upplysningar om dessa bestämmelser.

13 I avsaknad av svar och med beaktande av att lagdekret nr 74/902 inte säkerställde att direktivet införlivades på ett fullständigt och riktigt sätt, har kommissionen inlett fördragsbrottsförfarandet enligt artikel 169 i fördraget mot Republiken Portugal genom att den 6 juli 1993 tillställa Republiken Portugal en formell underrättelse.

14 Den portugisiska regeringen har genom en skrivelse av den 9 juni 1994 svarat att införlivandet av direktivet säkerställdes inte enbart genom lagdekret nr 74/90 utan även genom lagdekret nr 488/85 av den 25 november 1985 om avfallsprodukter från tillverkningsindustrin samt genom lagdekret nr 446/91 av den 22 november 1991 om ett system för användning inom jordbruket av vissa typer av slam från reningsverk, vilka har samma målsättning som den som anges i direktivet.

15 Eftersom kommissionen inte ansåg att de bestämmelser som åberopats av den portugisiska regeringen gjorde det möjligt att dra slutsatsen att direktivet hade införlivats med portugisisk rätt på ett fullständigt och riktigt sätt, har kommissionen, genom en skrivelse av den 5 september 1996, riktat ett motiverat yttrande till Republiken Portugal och uppmanat denna stat att inom två månader från delgivningen av det motiverade yttrandet vidta nödvändiga åtgärder för att följa direktivet, särskilt artiklarna 8, 9, 10, 11 och 15 i detta.

16 I sitt svar av den 9 december 1996 har Republiken Portugal uppgett att den var i färd med att utreda nya förslag avsedda att införliva direktivet. Republiken Portugal har även översänt lagdekret nr 45/94 av den 22 februari 1994, som utgör en ramlag avseende planering av vattenresurser, samt kungörelserna nr 176/96 och 177/96, vilka var avsedda att komplettera det tidigare anmälda lagdekretet nr 446/91.

17 Eftersom kommissionen har ansett att de av de portugisiska myndigheterna meddelade åtgärderna inte bringat någon av de överträdelser som hade påtalats i det motiverade yttrandet att upphöra, har den väckt förevarande talan.

18 Den portugisiska regeringen har inte vid domstolen bestritt det påtalade fördragsbrottet utan har endast meddelat att ett lagdekret avsett att fullständiga införlivandet av direktivet med nationell rätt håller på att antas.

19 Eftersom direktivet inte har införlivats inom den föreskrivna fristen, skall kommissionens talan anses välgrundad.

20 Det finns således anledning att fastställa att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 21.1 i direktivet, särskilt artiklarna 8, 9, 10, 11 och 15 i direktivet, genom att inte inom den föreskrivna fristen anta samtliga de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att på ett fullständigt och riktigt sätt följa direktivet.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

21 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Republiken Portugal har tappat målet, skall denna stat ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

följande dom:

22 Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 21.1 i rådets direktiv 80/68/EEG av den 17 december 1979 om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen, särskilt artiklarna 8, 9, 10, 11 och 15 i direktivet, genom att inte inom den föreskrivna fristen anta samtliga de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att på ett fullständigt och riktigt sätt följa direktivet.

23 Republiken Portugal skall ersätta rättegångskostnaderna.