Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (femte avdelningen) den 11 december 1997. - Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien. - Fördragsbrott - Underlåtenhet att införliva direktiven 93/72/EEG och 93/101/EG. - Mål C-190/97.Rättsfallssamling 1997 s. I-07201Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiven - Obestritt fördragsbrott

(EG-fördraget, artikel 169)

ParterI mål C-190/97,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av juridiske rådgivaren Götz zur Hausen, i egenskap av ombud, delgivningsadress: rättstjänsten, Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

sökande,

mot

Konungariket Belgien, företrätt av rådgivaren Jan Devadder, utrikes-, utrikeshandels- och utvecklingsbiståndsministeriets rättsavdelning, i egenskap av ombud, delgivningsadress: Belgiens ambassad, 4, rue des Girondins, Luxemburg,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt

- kommissionens direktiv 93/72/EEG av den 1 september 1993 om anpassning till tekniska framsteg för nittonde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT L 258, s. 29), och

- kommissionens direktiv 93/101/EG av den 11 november 1993 om anpassning till tekniska framsteg för tjugonde gången av rådets direktiv 67/548/EEG (EGT L 13, 1994, s. 1),

genom att inte inom de föreskrivna fristerna anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa dessa direktiv,

meddelar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden C. Gulmann (referent) samt domarna J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet och L. Sevón,

generaladvokat: N. Fennelly,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 23 oktober 1997 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Europeiska gemenskapernas kommission har genom ansökan, som inkom till domstolens kansli den 16 maj 1997, med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt

- kommissionens direktiv 93/72/EEG av den 1 september 1993 om anpassning till tekniska framsteg för nittonde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT L 258, s. 29), och

- kommissionens direktiv 93/101/EG av den 11 november 1993 om anpassning till tekniska framsteg för tjugonde gången av rådets direktiv 67/548/EEG (EGT L 13, 1994, s. 1),

genom att inte inom de föreskrivna fristerna anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa dessa direktiv.

2 I artikel 2.1 i direktiven 93/72 och 93/101 föreskrivs att medlemsstaterna senast den 1 juli 1994 respektive den 1 januari 1995 skall anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa dessa direktiv och att genast underrätta kommissionen om detta.

3 Eftersom kommissionen inte hade fått något meddelande om åtgärder för införlivande av de ifrågavarande direktiven, sände den vid utgången av dessa frister, i enlighet med artikel 169 i fördraget, en formell underrättelse - den 20 januari 1995 beträffande direktiv 93/72 och den 2 augusti 1995 beträffande direktiv 93/101 - till den belgiska regeringen och uppmanade denna att inkomma med ett yttrande inom två månader.

4 Vad beträffar direktiv 93/72 underrättade den belgiska regeringen genom en skrivelse av den 22 mars 1995 kommissionen om att åtgärder för ett införlivande var under utarbetande.

5 Då kommissionen den 26 juli 1996 inte hade underrättats om att några sådana åtgärder hade vidtagits, riktade kommissionen ett motiverat yttrande till den belgiska regeringen och uppmanade denna att rätta sig efter det motiverade yttrandet inom två månader från delgivningen av detta.

6 Till svar på det motiverade yttrandet gjorde de belgiska myndigheterna i en skrivelse av den 18 september 1996 kommissionen uppmärksam på antagandet av en kunglig kungörelse den 23 juni 1995 om ändring av kunglig kungörelse av den 11 januari 1993 om klassificering, förpackning och märkning av farliga beredningar som skall saluföras eller användas. Enligt den belgiska regeringen införlivas direktiv 93/72 med belgisk rätt genom denna kungörelse.

7 Efter att ha konstaterat att den ifrågavarande kungörelsen avsåg farliga beredningar men inte de farliga ämnen som avsågs i direktiv 93/72, uppmanade kommissionen i en skrivelse av den 29 januari 1997 den belgiska regeringen att inkomma med ett yttrande i detta avseende. Denna skrivelse har inte besvarats.

8 Vad beträffar direktiv 93/101 har den belgiska regeringen i en skrivelse av den 4 oktober 1995 besvarat den formella underrättelsen med att direktivet genom den ovannämnda kungörelsen av den 23 juni 1995 har fogats till listan över ämnen som avses i bilaga III, del I i ovannämnda kungörelse av den 11 januari 1993.

9 Då kommissionen ansåg att denna lagstiftning inte omfattade farliga ämnen utan endast farliga beredningar och att den därför inte utgjorde ett fullständigt införlivande av direktiv 93/101, sände kommissionen den 12 juli 1996 ett motiverat yttrande till den belgiska regeringen och uppmanade denna att rätta sig efter det motiverade yttrandet inom två månader från delgivningen av detta. Den belgiska regeringen har inte besvarat detta yttrande.

10 Mot denna bakgrund har kommissionen beslutat väcka föreliggande talan.

11 Konungariket Belgien har inte bestritt att det inte har vidtagit samtliga åtgärder som är nödvändiga för att införliva direktiven inom de föreskrivna fristerna. Det har förklarat, vad beträffar direktiv 93/72, att ett förslag till kunglig kungörelse har undertecknats av de berörda ministrarna och inom kort skall undertecknas av kungen samt, vad beträffar direktiv 93/101, att det endast återstår att införliva den del som avser "ämnen".

12 Eftersom direktiven inte har införlivats fullständigt inom de föreskrivna fristerna, skall kommissionens talan anses välgrundad.

13 Det finns således anledning fastställa att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 2.1 i direktiven 93/72 och 93/101 genom att inte inom de föreskrivna fristerna anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa dessa direktiv.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

14 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Konungariket Belgien har tappat målet, skall denna stat ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

följande dom:

15 Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt

- kommissionens direktiv 93/72/EEG av den 1 september 1993 om anpassning till tekniska framsteg för nittonde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen, och

- kommissionens direktiv 93/101/EG av den 11 november 1993 om anpassning till tekniska framsteg för tjugonde gången av rådets direktiv 67/548/EEG,

genom att inte inom de föreskrivna fristerna anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa dessa direktiv.

16 Konungariket Belgien skall ersätta rättegångskostnaderna.