Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 28 maj 1998. - Europeiska kommissionen mot Portugisiska republiken. - Fördragsbrott - Direktiven 86/280/EEG och 88/347/EEG - Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen. - Mål C-213/97.Rättsfallssamling 1998 s. I-03289Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Obestritt fördragsbrott

(EG-fördraget, artikel 169)

ParterI mål C-213/97,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av Francisco de Sousa Fialho, rättstjänsten, i egenskap av ombud, delgivningsadress: rättstjänsten, Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

sökande,

mot

Republiken Portugal, företrädd av Luís Fernandes, chef för rättsavdelningen, utrikesministeriets avdelning för EG-frågor, och rättschefen João Lopes Fernandes, statens vattenverk, båda i egenskap av ombud, delgivningsadress: 1, Rua da Cova da Moura, Lissabon,

svarande,

"angående en talan om fastställelse av att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 189 tredje stycket i EG-fördraget, enligt artikel 7.1 i rådets direktiv 86/280/EEG av den 12 juni 1986 om gränsvärden och kvalitetsmål för utsläpp av vissa farliga ämnen som ingår i förteckning 1 i bilagan till direktiv 76/464/EEG (EGT L 181, s. 16; svensk specialutgåva, område 15, volym 7, s. 135) och enligt artikel 2 första stycket i rådets direktiv 88/347/EEG av den 16 juni 1988 (EGT L 158, s. 35; svensk specialutgåva, område 15, volym 8, s. 96), genom att i första hand inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att fullständigt och korrekt följa direktiv 86/280, ändrat genom rådets direktiv 88/347, och i andra hand inte omedelbart underrätta kommissionen om dessa åtgärder,

meddelar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden H. Ragnemalm samt domarna G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn, J. Murray och K. M. Ioannou (referent),

generaladvokat: F.G. Jacobs,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 12 mars 1998 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Europeiska gemenskapernas kommission har genom ansökan, som inkom till domstolens kansli den 4 juni 1997, med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 189 tredje stycket i EG-fördraget, enligt artikel 7.1 i rådets direktiv 86/280/EEG av den 12 juni 1986 om gränsvärden och kvalitetsmål för utsläpp av vissa farliga ämnen som ingår i förteckning 1 i bilagan till direktiv 76/464/EEG (EGT L 181, s. 16; svensk specialutgåva, område 15, volym 7, s. 135) och enligt artikel 2 första stycket i rådets direktiv 88/347/EEG av den 16 juni 1988 (EGT L 158, s. 35; svensk specialutgåva, område 15, volym 8, s. 96), genom att i första hand inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att fullständigt och korrekt följa direktiv 86/280, ändrat genom rådets direktiv 88/347, och i andra hand inte omedelbart underrätta kommissionen om dessa åtgärder.

2 Direktiv 86/280, i dess ändrade lydelse enligt direktiv 88/347, utgör ett särskilt direktiv för tillämpning av rådets direktiv 76/464 av den 4 maj 1976 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö (EGT L 129, s. 23; svensk specialutgåva, område 15, volym 2, s. 46). I bilaga 1 till direktiv 86/280 anges de allmänna bestämmelser varigenom gränsvärdena för utsläppsnormer, kvalitetsmål och referensmätmetoder fastställs, medan bilaga 2 preciserar och kompletterar dessa allmänna bestämmelser genom ett antal specifika bestämmelser för varje ämne.

3 Således fastställs i direktiv 86/280 de gränsvärden och de kvalitetsmål som gäller för tre av de ämnen som återfinns i förteckning 1 i direktiv 76/464, nämligen koltetraklorid, DDT och pentaklorfenol (bilaga 2), till vilka direktiv 88/347 fogade aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, hexaklorbensen, hexaklorbutadien och kloroform.

4 I artikel 3 i direktiv 86/280 regleras bland annat de tillstånd som avses i artikel 3 i direktiv 76/464 och som medlemsstaterna meddelar för utsläpp av de ovan angivna ämnena från befintliga eller nya anläggningar.

5 I synnerhet anges det i artikel 3.3 i direktiv 86/280 att de tillstånd som avses i artikel 3 i direktiv 76/464 skall innehålla lika stränga villkor som de som anges i avdelning A i bilagorna till detta direktiv, om inte en medlemsstat i enlighet med avdelning B i bilagorna till detta direktiv följer artikel 6.3 i direktiv 76/464. Dessa tillstånd skall omprövas minst vart fjärde år.

6 Dessutom föreskrivs i artikel 3.5 i direktiv 86/280 att referensmetoden för att fastställa förekomsten av de ämnen som avses i artikel 2 a beskrivs i avdelning C i bilaga 2. Andra metoder får användas, om metodernas detektionsgränser, precision och riktighet minst motsvarar vad som fastställs i avdelning C i bilaga 2.

7 Vad gäller de ämnen som avses i bilaga 2 åläggs medlemsstaterna genom artikel 5 i direktiv 86/280 att upprätta särskilda program för att undvika eller eliminera förorening med ämnena från betydande källor (inklusive källor som förekommer i stort antal och diffusa källor), om det inte är fråga om källor till förorening som omfattas av gemenskapens gränsvärden eller av nationella utsläppsnormer. Dessa program skall enligt artikel 5.3 börja genomföras senast fem år efter dagen för anmälan av det direktiv som särskilt avser det ifrågavarande ämnet.

8 Medlemsstaterna skulle enligt artikel 7.1 införliva direktiv 86/280 med nationell rätt senast den 1 januari 1988.

9 Direktiv 88/347 skulle enligt artikel 2 första stycket införlivas med nationell rätt senast den 1 januari 1989 i fråga om aldrin, dieldrin, endrin och isodrin och senast den 1 januari 1990 i fråga om de andra ämnen som har tillfogats bilaga 2 i direktiv 86/280.

10 Då den portugisiska regeringen hade meddelat kommissionen att direktiv 86/280, i dess ändrade lydelse enligt direktiv 88/347, hade införlivats med nationell rätt genom lagdekret nr 74/90 av den 7 mars 1990, gjorde kommissionen, genom skrivelse av den 4 februari 1993, denna regering uppmärksam på att dessa direktiv inte kunde anses ha införlivats fullständigt och korrekt med den portugisiska rättsordningen.

11 I en svarsskrivelse av den 24 juni 1993 lämnade den portugisiska regeringen ytterligare upplysningar angående lagdekret nr 74/90.

12 Eftersom kommissionen bedömde att de upplysningar som hade lämnats inte innebar att Republiken Portugal kunde anses ha följt direktivet i fråga, inledde den ett fördragsbrottsförfarande i enlighet med artikel 169 i fördraget, genom att den 16 maj 1994 sända en formell underrättelse till denna medlemsstat.

13 I avsaknad av skriftligt svar - med undantag för en skrivelse av den 12 juli 1995, i vilken de portugisiska myndigheterna begärde en förlängning av 90-dagarsfristen för att svara på den formella underrättelsen - riktade kommissionen genom skrivelse av den 2 juli 1996 ett motiverat yttrande till Republiken Portugal och uppmanade den att inom två månader från delgivningen av det motiverade yttrandet vidta de nödvändiga åtgärderna för att följa direktiven 86/280 och 88/347.

14 Eftersom detta motiverade yttrande inte ledde till något resultat, har kommissionen väckt förevarande talan.

15 I sin ansökan har kommissionen angett de anmärkningar de anför mot Republiken Portugal, genom att påpeka följande:

- Artikel 44.3 i lagdekret nr 74/90 föreskriver att den myndighet som är behörig att meddela tillstånd kan fastställa utsläppsnormer som är mindre krävande än de som anges under avdelning A i bilagorna till direktiv 86/280, i dess ändrade lydelse, utan att artikeln föreskriver någon skyldighet att ompröva dessa tillstånd. Detta strider mot artikel 3.3 i direktiv 86/280 i dess ändrade lydelse.

- I lagdekret nr 74/90 föreskrivs inte några gränsvärden för utsläpp av vissa ämnen som härrör från industrianläggningar som inte anges i bilaga 2 avdelning A i direktiv 86/280 i dess ändrade lydelse.

- Genom lagdekret nr 74/90 införlivas inte artikel 3.5 i direktiv 86/280, vilken avser referensmetoden för att fastställa förekomsten av de ämnen som avses i artikel 2 a i samma direktiv.

- Genom lagdekret nr 74/90 införlivas inte bilaga 1 avdelning A punkt 5 i direktiv 86/280, vilken avser det övervakningsförfarande som måste införas för att kontrollera om utsläppen av de ämnen som avses i artikel 2 a överensstämmer med utsläppsnormerna.

- Genom lagdekret nr 74/90 inrättas inte något sådant särskilt program, som avses i artikel 5 i direktiv 86/280 i dess ändrade lydelse, för att undvika eller eliminera förorening från betydande källor med de ämnen som särskilt anges i bilaga 2.

16 I sitt svaromål har Republiken Portugal inte tagit ställning till dessa anmärkningar och den har inte heller bestritt det påtalade fördragsbrottet. Den har emellertid angett att en ändring av lagdekret nr 74/90 kommer att medföra att direktiven 86/280 och 88/347 införlivas fullständigt. Denna ändring, som enligt uppgift är under utarbetande, skulle korrigera och komplettera införlivandet av dessa båda direktiv.

17 Vad gäller särskilda program för att undvika eller eliminera förorening från betydande källor med de ämnen som särskilt anges i bilaga 2 till direktiv 86/280 i dess ändrade lydelse, har den portugisiska regeringen hävdat att den har försökt att genomföra det som föreskrivs i artikel 5 i direktivet. Med anledning av detta ämnesområdes komplicerade natur och de praktiska och tekniska svårigheter som de behöriga myndigheterna har stött på, har detta arbete ännu inte kunnat slutföras.

18 Av vad anförts följer att direktiven 86/280 och 88/347 inte har införlivats inom den i vart och ett av direktiven föreskrivna fristen.

19 Kommissionens talan skall således anses välgrundad.

20 Det finns således anledning fastställa att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 7.1 i direktiv 86/280 och artikel 2 första stycket i direktiv 88/347 genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

21 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Republiken Portugal har tappat målet, skall den ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

följande dom:

22 Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 7.1 i rådets direktiv 86/280/EEG av den 12 juni 1986 om gränsvärden och kvalitetsmål för utsläpp av vissa farliga ämnen som ingår i förteckning 1 i bilagan till direktiv 76/464/EEG, i dess ändrade lydelse enligt rådets direktiv 88/347/EEG av den 16 juni 1988, och enligt artikel 2 första stycket i direktiv 88/347 genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

23 Republiken Portugal skall ersätta rättegångskostnaderna.