Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 15 oktober 1998. - Europeiska kommissionen mot Portugisiska republiken. - Fördragsbrott - Underlåtenhet att helt införliva direktiv 79/869/EEG. - Mål C-229/97.Rättsfallssamling 1998 s. I-06059Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Obestritt fördragsbrott

(EG-fördraget, artikel 169)

ParterI mål C-229/97,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av Francisco de Sousa Fialho, rättstjänsten, i egenskap av ombud, delgivningsadress: rättstjänsten, Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

sökande,

mot

Republiken Portugal, företrädd av Luís Fernandes, chef för rättsavdelningen, utrikesministeriets avdelning för EG-frågor, och João Lopes Fernandes, direktör för juridiska avdelningen vid Instituto da Água, båda i egenskap av ombud, delgivningsadress: 1, Rua da Cova Moura, Lissabon,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 189 tredje stycket i EG-fördraget samt enligt artikel 13 i rådets direktiv 79/869/EEG av den 9 oktober 1979 om mätmetoder samt provtagnings- och analysfrekvenser avseende ytvatten för dricksvattenframställning i medlemsstaterna (EGT L 271, s. 44; svensk specialutgåva, område 15, volym 2, s. 190), jämförd med artikel 395 och bilaga XXXVI till Akt om anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Republiken Portugal samt om anpassningarna av fördragen (EGT L 302, 1985, s. 23), genom att inte inom den föreskrivna fristen anta samtliga de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, och, i andra hand, genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder,

meddelar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P.J.G. Kapteyn samt domarna G. Hirsch, G.F. Mancini, H. Ragnemalm och R. Schintgen (referent),

generaladvokat: S. Alber,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 16 juli 1998 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Europeiska gemenskapernas kommission har genom ansökan, som inkom till domstolens kansli den 24 juni 1997, med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 189 tredje stycket i EG-fördraget samt enligt artikel 13 i rådets direktiv 79/869/EEG av den 9 oktober 1979 om mätmetoder samt provtagnings- och analysfrekvenser avseende ytvatten för dricksvattenframställning i medlemsstaterna (EGT L 271, s. 44; svensk specialutgåva, område 15, volym 2, s. 190), jämförd med artikel 395 och bilaga XXXVI till Akt om anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Republiken Portugal samt om anpassningarna av fördragen (EGT L 302, 1985, s. 23, nedan kallad anslutningsakten), genom att inte inom den föreskrivna fristen anta samtliga de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, och, i andra hand, genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder.

2 Enligt artikel 13 i direktivet skulle medlemsstaterna inom två år efter anmälan sätta i kraft de lagar och andra författningar som var nödvändiga för att följa detta direktiv och omedelbart underrätta kommissionen om detta.

3 Direktivet anmäldes till medlemsstaterna den 11 oktober 1979.

4 Enligt artikel 395 i anslutningsakten, jämförd med avsnitt III punkt 5 i bilaga XXXVI till densamma, gick tidsfristen för införlivande av direktivet ut den 1 januari 1989, vad avser Republiken Portugal.

5 Genom skrivelse av den 14 mars 1990 underrättade Republiken Portugal kommissionen om att direktivet hade införlivats med nationell rätt genom dekretlag nr 74/90 av den 7 mars 1990.

6 Kommissionen ansåg att denna dekretlag inte innebar att direktivet hade införlivats helt med den portugisiska rättsordningen, eftersom den inte innehöll åtgärder för uppfyllande av Portugals skyldigheter enligt artiklarna 3.3, 4.2 och 5 samt kolonnerna C, D och E och fotnot 10 i bilaga 1 till direktivet, varför kommissionen den 6 juli 1993 sände en formell underrättelse till Republiken Portugal och uppmanade den att inkomma med ett yttrande inom två månader.

7 Republiken Portugal svarade i skrivelse av den 10 juni 1994 att man höll på att revidera dekretlag 74/90 för att kunna införliva direktivet på ett fullständigt sätt. Enligt de portugisiska myndigheterna hade man redan utarbetat ett förslag till kungörelse angående den ursprungliga kvaliteten på det vatten som distribueras. Republiken Portugal förklarade att den inom tre månader skulle anta kompletterande bestämmelser för att kunna uppfylla samtliga sina skyldigheter enligt direktivet och underrätta kommissionen om desamma.

8 I avsaknad av svar från de portugisiska myndigheterna riktade kommissionen den 10 juni 1996 ett motiverat yttrande till Republiken Portugal och uppmanade den att inom två månader från delgivningen av det motiverade yttrandet vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 3.3, 4.2 och 5 samt kolonnerna C, D och E och fotnot 10 i bilaga 1 till direktivet.

9 Genom skrivelse av den 9 december 1996 svarade Republiken Portugal att den nationella lagstiftningen för komplettering av införlivandet av direktivet på nytt utsatts för en fördjupad teknisk analys men att förslagen skulle omprövas av behöriga ministrars tjänstemän, till följd av en regeringsombildning efter senaste valet.

10 Eftersom kommissionen inte erhöll något annat svar på sitt motiverade yttrande har den väckt förevarande talan.

11 Republiken Portugal har inte bestritt fördragsbrottet enligt kommissionens beskrivning utan endast anfört att ett förslag till ändring av dekretlag nr 74/90 ligger för publicering i Diário da República.

12 Eftersom direktivet inte har införlivats på ett fullständigt sätt inom den föreskrivna fristen, skall kommissionens talan anses välgrundad.

13 Det finns således anledning fastställa att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktivet jämfört med anslutningsakten genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa desamma.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

14 15 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Kommissionen har yrkat att svaranden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Republiken Portugal har tappat målet, skall denna stat ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

följande dom:

16 Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 79/869/EEG av den 9 oktober 1979 om mätmetoder samt provtagnings- och analysfrekvenser avseende ytvatten för dricksvattenframställning i medlemsstaterna jämfört med Akt om anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Republiken Portugal samt om anpassningarna av fördragen, genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa desamma.

17 Republiken Portugal skall ersätta rättegångskostnaderna.