Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 9 juli 1998. - Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien. - Rösträtt och valbarhet vid kommunala val. - Mål C-323/97.Rättsfallssamling 1998 s. I-04281Sammanfattning

Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Fördragsbrott - Invändning - Otillåten

(EG-fördraget, artikel 169)

SammanfattningEn medlemsstat kan inte åberopa bestämmelser, praxis eller förhållanden i sin interna rättsordning som grund för att underlåta att iaktta skyldigheter och tidsfrister som föreskrivs i ett direktiv.

ParterI mål C-323/97,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av Pieter van Nuffel, rättstjänsten, i egenskap av ombud, delgivningsadress: rättstjänsten, Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

sökande,

mot

Konungariket Belgien, företrätt av förste rådgivaren Jan Devadder, utrikes-, utrikeshandels- och utvecklingsbiståndsministeriet, i egenskap av ombud, delgivningsadress: Belgiens ambassad, 4, rue des Girondins, Luxemburg,

svarande,

"angående en talan om fastställelse av att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 94/80/EG av den 19 december 1994 om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (EGT L 368, s. 38; svensk specialutgåva, område 1, volym 4, s. 80), genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet,

meddelar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden H. Ragnemalm samt domarna R. Schintgen, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn (referent) och G. Hirsch,

generaladvokat: G. Cosmas,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 7 maj 1998 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Europeiska gemenskapernas kommission har genom ansökan, som inkom till domstolens kansli den 17 september 1997, med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 94/80/EG av den 19 december 1994 om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (EGT L 368, s. 38, svensk specialutgåva, område 1, volym 4, s. 8, nedan kallat direktivet), genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

2 Enligt artikel 14 första stycket i direktivet skulle medlemsstaterna före den 1 januari 1996 sätta i kraft de lagar och andra författningar som var nödvändiga för att följa detta direktiv och omedelbart underrätta kommissionen om detta.

3 Eftersom kommissionen inte hade fått något meddelande om att direktivet i fråga hade införlivats med den belgiska rättsordningen och inte förfogade över andra uppgifter som gjorde det möjligt för den att sluta sig till att Konungariket Belgien hade uppfyllt denna skyldighet, sände kommissionen den 27 februari 1996 en formell underrättelse till denna stat och uppmanade den att inkomma med ett yttrande inom två månader.

4 I avsaknad av svar från de belgiska myndigheterna riktade kommissionen den 27 november 1996 ett motiverat yttrande till Konungariket Belgien, i vilket den konstaterade att Konungariket Belgien hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktivet genom att inte inom den föreskrivna fristen vidta nödvändiga åtgärder för att följa detta, och uppmanade denna stat att vidta de åtgärder som krävdes inom två månader.

5 De belgiska myndigheterna svarade genom en skrivelse av den 28 mars 1997 att regeringen var i färd med att undersöka de svårigheter som föranleddes av införlivandet av direktivet, vilket påstods förutsätta att artikel 8 i den belgiska konstitutionen först ändrades.

6 Eftersom det därefter inte har skett några framsteg, har kommissionen väckt förevarande talan.

7 Konungariket Belgien har inte bestritt att direktivet inte har införlivats inom den föreskrivna fristen men har förklarat att denna försening beror på att det var nödvändigt att ändra artikel 8 i den belgiska konstitutionen, i enlighet med föreskrifterna i artikel 195 i denna konstitution. Den belgiska regeringen har dessutom gjort gällande att förfarandet för införlivande av direktivet har nått ett långt framskridet stadium. Införlivandelagen skulle således antas under andra kvartalet 1998 och publiceras i Moniteur belge under fjärde kvartalet samma år.

8 Det skall härvid erinras om att en medlemsstat, enligt fast rättspraxis, inte kan åberopa bestämmelser, praxis eller förhållanden inom den interna rättsordningen som grund för att underlåta att uppfylla skyldigheter och iaktta frister som föreskrivs i ett direktiv (se bland annat dom av den 5 juni 1997 i mål C-107/96, kommissionen mot Spanien, REG 1997, s. I-3193, punkt 10).

9 Eftersom direktivet inte har införlivats inom den föreskrivna fristen, skall kommissionens talan anses välgrundad.

10 Det finns således anledning fastställa att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 14 första stycket i direktivet genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

11 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Konungariket Belgien har tappat målet, skall det förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

följande dom:

12 Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 14 första stycket i rådets direktiv 94/80/EG av den 19 december 1994 om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare, genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

13 Konungariket Belgien skall ersätta rättegångskostnaderna.